Do you think our cities will all be like Superstar City in the year 2060?

Unit 9 lớp 11 Speaking

Nằm trong bộ tài liệu Để học tốt tiếng Anh 11 mới theo từng Unit, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu văn mẫu tiếng Anh lớp 11 theo các chủ đề khác nhau. Tổng hợp những quan điểm về thành phố của chúng ta trong tương lai gợi ý các em các cách nói về cách trả mời những ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Mời các em tham khảo.

Do you think our cities will all be like Superstar City in the year 2060?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Do you think our cities will all be like Superstar City in the year 2060? Explan your reasons. (Bạn có nghĩ rằng tất cả các thành phố của chúng ta đều giống thành phố Superstar vào năm 2060? Hãy giải thích các lý do)

Gợi ý số 1

From my point of view, I totally agree that our cities will be like Superstar City in the year 2060. First, goverements has encouraged citizens to change from normal cars to electric cars. Moreover, people also use renewable energy such as solar panels for electrical devices. Next, equipments which are to analyse and detect natural disaster may be expensive now; however, thanks to the technology development, they will be cheaper. People can easily afford it.

Bài dịch

Theo quan điểm của tôi, tôi hoàn toàn đồng ý rằng các thành phố của chúng ta sẽ giống như Thành phố Siêu sao vào năm 2060. Đầu tiên, chính phủ đã khuyến khích người dân thay đổi từ ô tô bình thường sang ô tô điện. Hơn nữa, người dân cũng sử dụng năng lượng tái tạo như tấm pin mặt trời cho các thiết bị điện. Tiếp theo, các thiết bị dùng để phân tích các thảm họa thiên nhiên có thể đắt tiền hiện nay; tuy nhiên, nhờ sự phát triển của công nghệ, chúng sẽ rẻ hơn. Mọi người có thể dễ dàng mua được.

Gợi ý số 2

I don’t think our cities will all be like Superstar City in the year 2060. First, there are always rich and poor countries so not all government can have enough financial support to build cities like this. Besides, to build a city like Superstar City, there must be professors in these fields, but not all cities and countries have those who have enough qualifications like Barbara and his husband.

Bài dịch:

Tôi không nghĩ rằng các thành phố của chúng tôi sẽ giống như Superstar City vào năm 2060. Thứ nhất, luôn có những nước giàu và nghèo nên không phải chính phủ nào cũng có thể có đủ hỗ trợ tài chính để xây dựng thành phố như thế này. Bên cạnh đó, để xây dựng một thành phố như Superstar City, phải có các giáo sư trong các lĩnh vực này, nhưng không phải tất cả các thành phố và quốc gia đều có những người có đủ trình độ như Barbara và chồng mình.

Gợi ý số 3

In my opinion, most of our cities will be like Superstar City in 2060 because of advanced technology.

Bài dịch

Theo em hầu hết các thành phố của chúng ta sẽ giống như Thành phố Siêu sao vào năm 2060 nhờ vào những công nghệ tiên tiến

Trên đây là Do you think our cities will all be like Superstar City in the year 2060?, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
3 2.698
Sắp xếp theo

Luyện viết tiếng Anh

Xem thêm