Sáng kiến kinh nghiệm - Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sáng kiến kinh nghiệm - Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy dạng toán: Chuyển động của hai kim đồng hồ đưa ra những đề xuất giải pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy dạng toán Chuyển động của hai kim đồng hồ lớp 5.
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 Xem thêm