Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp dạy học theo nhóm môn Thể dục lớp 5

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp- T do- Hnh phúc
............., ngày .......... tháng ........... năm 2020
Mt s bin pháp dy hc theo nhóm
môn th dc lp 5
- H và tên: ..................
- Đơn v công tác: Trường Tiu hc .............
- Cá nhân
- Thi gian t chc thc hin: T ngày ............ đến ngày ..................
I. Lý do chn biên pháp
- Qua nhiều năm áp dng bin pháp này trong ging dy môn th dc, vic
hc ca hc sinh có chuyn biến r rt, các em ngày càng có ý thc trong vic hc,
các em hiu biết được li ích ca hc môn th dc. Bin pháp này đưc áp dng
thành công trong gi hc th dc là nh s góp ý xây dng ca bạn đồng nghip và
hơn hết s giúp đở góp ý xây dng tn tình ca Ban Giám Hiệu trường. Điều y
như đã tiếp thêm sc mnh s t tin sáng to trong công tác son ging ca bn
thân. Góp phần cùng nhà trường trong vic rèn luyn th lc, nâng cao th cht
giúp cho các em phát trin toàn din. vy tôi chn biện pháp dy hc theo
nhóm môn th dc lp 5”.
II. Ni dung bin pháp
1.Vai trò ca giáo viên.
giáo viên trc tiếp ging dy môn th dục chúng ta đều quan điểm
mun truyn th đưc kiến thức bn hiu qu vy vic t chc dy hc
theo nhóm có vai trò rt quan trng.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Mun dy tốt chương trình đổi mi theo chun kiến thc, k năng bc tiu
học nói chung chương trình th dc lp 5 nói riêng, không nhng giáo viên
phi nm vng nội dung chương trình còn phải năng động, sáng tạo đ vn
dng linh hot những phương pháp, hình thức t chc dy hc cho phù hp với đối
ng hc sinh nhm nâng cao hiu qu dy hc cho hc sinh.
Những năm vừa qua đi mới phương pháp dạy hc theo chun kiến thc, k
năng môn thể dục trong nhà trường, trên s phát huy các mt tích cc ca hc
sinh để nâng cao chất lượng dy hc t đó nâng cao hiệu qu giáo dc.
Trong quá trình dy hc nói chung dy môn th dục nói riêng thì người
giáo viên là ngưi t chức, hướng dn hoạt động ca hc sinh, mi học sinh đều
hoạt động hc tập để hiu biết v kinh nghim chiếm lĩnh tri thức, biết vn
dng các tri thức đó trong thực hành ôn luyn. T đó to cho hc sinh t giác, tích
cc và ch động trong luyn tp, không rp khuôn máy móc, biết t đánh gkết
qu hc tp của mình, đặc bit là giúp hc sinh có nim tin, nim vui trong hc tp.
Đồng thi tạo điều kin cho học sinh phát huy năng lc s trường ca mình, biết
ng dng kiến thc mi trong hc tp th dục vào đời sng hàng ngày.
Đổi mới phương pháp dạy hc theo chun kiến thc, k năng môn th dc
tiu hc không nhng loi b phương pháp dy hc truyn thng còn phi vn
dng mt cách hp lí mt tích cc của phương pháp dy hc c để t chc cho hc
sinh hoạt động hc tp theo kiu mi, to điều kin cho tng em học sinh được
tham gia tp luyn, t đó tiếp thu thuật mi rèn luyện năng, xo vn
động.
Định hướng đổi mới phương pháp dạy hc th dục trong nhà trường dy
hc da vào các hoạt động hc tp tích cc, t giác luyn tp, ch động sáng to
ca tng hc sinh.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Qua quá trình ging dy khi lớp 5 trong ntrường và d gi đồng nghip;
qua tìm hiu sách báo; tham kho tài liu; sinh hot nhóm t; học chuyên đề,
cùng vi kinh nghim thc tế trong ging dy tôi nhn thy:
Trong gi hc hình thc t chc mt gi học còn đơn điệu, nghèo nàn, giáo
viên còn xem nh hình thc lên lớp, chưa biến hoá ni dung, hình thc luyn tp
để gây hng thú cho hc sinh luyn tp.
Giáo viên chưa thc s chú ý đến chất lượng hc sinh, s như vy do
mỗi đồng chí giáo viên chưa thấy hết ý nghĩa tác dụng ca môn th dục đối vi hc
sinh, trong khi đó giáo viên vn dạy theo phương pháp truyền thng, giáo viên lên
lp ch chú ý đến phn ni dung ch chưa chú ý vào phn t chc hoạt động dy
hc cho học sinh, do đó hc sinh luôn b l thuc vào giáo viên.
2. Vai trò ca hc sinh:
Hc sinh tiu học nói chung, khuynh hướng ghi nh mt cách máy móc,
chưa khả năng phân tích t giác; kh năng phân tích các hiện tượng trong luyn
tập, lao đng, sinh hot còn kém, nên d b động khi đưc nhc nh, sai bo, dn
đến biu hin kém t tin, kém kh năng kiềm chế hành vi, thái độ. Đ hình thành kĩ
năng học tp theo nhóm cho các em là mt vấn đề người giáo viên cn nên làm.
Trong ging dy th dc th thao, do tư duy của các em vn còn mang tính
cht hình nh c th, các em s tiếp thu d dàng và nhanh chóng hơn đi vi các
khái nim có kèm theo minh ha (hình nh trc quan). Do vy, khi ging dy ngoài
vic phân tích - ging giải thuật động tác, nht thiết giáo viên phi chú ý đến
hình thc t chc dy hc theo nhóm cho các em.
Kh năng thể lc, kinh nghim cuc sng chưa có, mọi sinh hot ca các em
còn chu s tác động ảnh hưởng trc tiếp ca cha m, thầy cô… Do đó các em
thưng trông ch vào s giúp đ của người khác khi gặp khó khăn, vậy trong
các hoạt động giáo dục nói chung (trong đó giáo dc th cht) trong sinh

Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp dạy học theo nhóm môn Thể dục lớp 5 là mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 hay dành cho thầy cô cùng tham khảo, nhằm hoàn thiện phương pháp dạy học của mình. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Tài liệu học tập lớp 5 để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

............., ngày .......... tháng ........... năm 2020

Một số biện pháp dạy học theo nhóm môn thể dục lớp 5

- Họ và tên: ..................

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học .............

- Cá nhân

- Thời gian tổ chức thực hiện: Từ ngày ............ đến ngày ..................

I. Lý do chọn biên pháp

- Qua nhiều năm áp dụng biện pháp này trong giảng dạy môn thể dục, việc học của học sinh có chuyển biến rỏ rệt, các em ngày càng có ý thức trong việc học, các em hiểu biết được lợi ích của học môn thể dục. Biện pháp này được áp dụng thành công trong giờ học thể dục là nhờ sự góp ý xây dựng của bạn đồng nghiệp và hơn hết là sự giúp đỡ góp ý xây dựng tận tình của Ban Giám Hiệu trường. Điều ấy như đã tiếp thêm sức mạnh sự tự tin sáng tạo trong công tác soạn giảng của bản thân. Góp phần cùng nhà trường trong việc rèn luyện thể lực, nâng cao thể chất giúp cho các em phát triển toàn diện. Vì vậy tôi chọn “biện pháp dạy học theo nhóm môn thể dục lớp 5”.

II. Nội dung biện pháp

1. Vai trò của giáo viên.

Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn thể dục chúng ta đều có quan điểm muốn truyền thụ được kiến thức cơ bản có hiệu quả vì vậy việc tổ chức dạy – học theo nhóm có vai trò rất quan trọng.

Muốn dạy tốt chương trình đổi mới theo chuẩn kiến thức, kĩ năng ở bậc tiểu học nói chung và chương trình thể dục lớp 5 nói riêng, không những giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình mà còn phải năng động, sáng tạo để vận dụng linh hoạt những phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy học cho học sinh.

Những năm vừa qua đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn thể dục trong nhà trường, trên cơ sở phát huy các mặt tích cực của học sinh để nâng cao chất lượng dạy học từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục.

Trong quá trình dạy học nói chung và dạy môn thể dục nói riêng thì người giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn hoạt động của học sinh, mọi học sinh đều hoạt động và học tập để hiểu biết về kinh nghiệm và chiếm lĩnh tri thức, biết vận dụng các tri thức đó trong thực hành ôn luyện. Từ đó tạo cho học sinh tự giác, tích cực và chủ động trong luyện tập, không rập khuôn máy móc, biết tự đánh giá kết quả học tập của mình, đặc biệt là giúp học sinh có niềm tin, niềm vui trong học tập. Đồng thời tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực sở trường của mình, biết ứng dụng kiến thức mới trong học tập thể dục vào đời sống hàng ngày.

Đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn thể dục ở tiểu học không những loại bỏ phương pháp dạy học truyền thống mà còn phải vận dụng một cách hợp lí mặt tích cực của phương pháp dạy học củ để tổ chức cho học sinh hoạt động học tập theo kiểu mới, tạo điều kiện cho từng em học sinh được tham gia tập luyện, từ đó tiếp thu kĩ thuật mới và rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo vận động.

Định hướng đổi mới phương pháp dạy học thể dục trong nhà trường là dạy học dựa vào các hoạt động học tập tích cực, tự giác luyện tập, chủ động sáng tạo của từng học sinh.

Qua quá trình giảng dạy khối lớp 5 trong nhà trường và dự giờ đồng nghiệp; qua tìm hiểu sách báo; tham khảo tài liệu; sinh hoạt nhóm – tổ; học chuyên đề, cùng với kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy tôi nhận thấy:

Trong giờ học hình thức tổ chức một giờ học còn đơn điệu, nghèo nàn, giáo viên còn xem nhẹ hình thức lên lớp, chưa biến hoá nội dung, hình thức luyện tập để gây hứng thú cho học sinh luyện tập.

Giáo viên chưa thực sự chú ý đến chất lượng học sinh, sở dĩ như vậy là do mỗi đồng chí giáo viên chưa thấy hết ý nghĩa tác dụng của môn thể dục đối với học sinh, trong khi đó giáo viên vẫn dạy theo phương pháp truyền thống, giáo viên lên lớp chỉ chú ý đến phần nội dung chứ chưa chú ý vào phần tổ chức hoạt động dạy – học cho học sinh, do đó học sinh luôn bị lệ thuộc vào giáo viên.

2. Vai trò của học sinh:

Học sinh tiểu học nói chung, có khuynh hướng ghi nhớ một cách máy móc, chưa có khả năng phân tích tự giác; khả năng phân tích các hiện tượng trong luyện tập, lao động, sinh hoạt còn kém, nên dễ bị động khi được nhắc nhở, sai bảo, dẫn đến biểu hiện kém tự tin, kém khả năng kiềm chế hành vi, thái độ. Để hình thành kĩ năng học tập theo nhóm cho các em là một vấn đề người giáo viên cần nên làm.

Trong giảng dạy thể dục thể thao, do tư duy của các em vẫn còn mang tính chất hình ảnh cụ thể, các em sẽ tiếp thu dễ dàng và nhanh chóng hơn đối với các khái niệm có kèm theo minh họa (hình ảnh trực quan). Do vậy, khi giảng dạy ngoài việc phân tích - giảng giải kĩ thuật động tác, nhất thiết giáo viên phải chú ý đến hình thức tổ chức dạy học theo nhóm cho các em.

Khả năng thể lực, kinh nghiệm cuộc sống chưa có, mọi sinh hoạt của các em còn chịu sự tác động ảnh hưởng trực tiếp của cha mẹ, thầy cô… Do đó các em thường trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn, vì vậy trong các hoạt động giáo dục nói chung (trong đó có giáo dục thể chất) và trong sinh hoạt, cần có các yêu cầu mới phù hợp với các khả năng của các em để gây dựng cho các em lòng say mê và sáng tạo trong các hoạt động.

3. Thực tế của đơn vị

a) Thuận lợi

- Cùng với việc đổi mới nội dung, chương trình theo chuẩn kiến thức kỷ năng từ những năm học trước, phân môn thể dục là môn học được thay đổi nhiều về nội dung chương trình và cấu trúc sách giáo viên, vì nó được xây dựng theo hướng tích cực, tránh sự trùng lặp, giảm thời lượng học tập, tăng tính tích cực hoá hoạt động cho học sinh.

- Ở các khối 1, đã thực hiện đổi mới nội dung chương trình và biện pháp dạy học. Những điểm mới về nội dung chương trình theo chuẩn kiến thức kỹ năng đã có tác dụng rất tích cực đến quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh.

- Qua các buổi chuyên đề giáo viên hướng dẫn cách xây dựng thiết kế bài học theo hướng mới phân chia hoạt động cụ thể, rõ ràng, có chỉ dẫn các biện pháp dạy học theo từng chủ đề.

- Học sinh luôn say mê, học hỏi, luôn có như cầu được hoạt động do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, thời kỳ này trẻ rất hiếu động.

b) Khó khăn

- Trong trường tiểu học Tân Hồng hiện nay, mặc dù thời gian biểu cũng như phân lượng thời gian số tiết cho các môn học rất rõ ràng nhưng ở môn thể dục nhiều khi vẫn mang tính chất là môn phụ. Bởi vì khối lượng kiến thức các môn học (Toán, Tiếng việt, Tự nhiên xã hội, …) rất nhiều nên phân môn thể dục chưa được thực sự coi trọng.

- Giáo viên còn thiếu kinh nghiệm với cách thức tổ chức hoạt động tích cực cho học sinh lĩnh hội kiến thức. Hoặc có tổ chức thì còn lúng túng, mất thời gian, còn qua loa, đại khái. Chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu kỹ đồ dùng giảng dạy trước khi lên lớp. Chính vì vậy, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh trong phân môn thể dục là vấn đề nóng bỏng, bức xúc, cần thiết giúp học sinh chủ động trong các hoạt động, tự chiếm lĩnh, tự tìm kiếm kiến thức mới tốt hơn, trở thành những người năng động, sáng tạo, làm bước đà để học sinh thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội. Những vấn đề trăn trở và tồn tại trên là động lực thúc đẩy tôi nghiên cứu thực tế giảng dạy, tìm tòi tham khảo sách báo, tạp chí, chuyên san, để bắt tay vào xây dựng biện pháp: Tổ chức dạy - học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn thể dục lớp 5.

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5: Một số biện pháp dạy học theo nhóm môn Thể dục lớp 5 góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Thể dục trong trường Tiểu học. Mời quý thầy cô tham khảo thêm các sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học khác.

Đánh giá bài viết
1 535
Sắp xếp theo
    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 Xem thêm