Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp dạy bài Thể dục phát triển chung của lớp 5

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp- T do- Hnh phúc
................, ngày .... tháng ...... năm 2020
BÁO CÁO SÁNG KIN
Tên sáng kiến: Đổi mi phương pháp dy bài Th dc phát trin chung ca
lp 5
- H và tên: ..................
- Đơn vị công tác: Trường Tiu hc ...................
- Cá nhân
- Thời gian đã được thc hin: T ngày ............... đến ngày ...................
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tên sáng kiến
Đổi mi phương pháp dạy bài Th dc phát trin chung ca lp 5.
2. S cn thiết (lý do nghiên cu)
- Qua nhiều năm trực tiếp ging dy Th dc lp 5 tôi thy cn phi tìm hiu
nghiên cu v vấn đề này nhm giúp các em vn kiến thức bản để các em
hc tt bài th dc phát trin chung đ tạo điu kin cho các em tp luyện thường
xuyên để nâng cao sc khe và th lc ca hc sinh. Vì vy tôi mnh dn trình bày
những suy nghĩ của mình đ giúp cho giáo viên và hc sinh có những phương pháp
tp luyện đạt kết qu tốt hơn. Những thc tế nêu trên cũng chính yếu t quan
trng do khiến tôi chọn đề tài: Đổi mới phương pháp bài th dc phát
trin chung lớp 5
- Việc dạy một số phương pháp dạy bài thể dục phát triển chung của lớp 5
như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất phát huy được tính chủ động tích cực
của học sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới của phương pháp dạy học đó là nội dung
tôi muốn đề cập tới trong đề tài.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
II. NI DUNG
1. Ni dung chương trình
Phân môn th dc mt môn học được thay đổi nhiu v ni dung chương
trình và cấu trúc sách giáo khoa vì nó đưc xây dựng theo hưng tích cc, tránh s
trùng lp, gim thi gian hc tp nhằm tăng tính tích cực hoá hoạt động cho hc
sinh. Giáo viên được tp huấn thay sách, được hướng dn cách xây dng và thiết
kế bài hc theo hướng phân chia hoạt động c th, rõ ràng, có ch dẫn phương pháp
ging dy tng ch đề, động tác. Được s đồng tình giúp đỡ, động viên ca
đồng nghip, ca Ban giám hiệu nhà trường.
Giáo viên nhit tình trong ng tác ging dy, luôn c gng tìm i, nghiên
cu các tài liệu cũng như học hi qua các tiết dy của đồng nghiệp để tìm ra bin
pháp giáo dc tt nht nhằm đem lại hiu qu cho tiết dy.
Sân bãi phc v cho công tác dy và hc chưa đảm bo.
Các loi sách tham kho phc v cho b môn th dc ít nên còn ảnh hưởng
nhiều đến công tác nghiên cu, tìm tòi ca giáo viên.
Vn còn tn ti trong s ít ph huynh hc sinh xem th dc môn ph nên
thiếu s quan tâm, dy bo hc sinh tp luyn nhà.
a) Thun li
- Trường Tiu hc Tân Hng trường nm trên p Bàu sen rt thun li
cho việc đi lại ca hc sinh, bên cạnh đó được s quan tâm ca Ban Giám Hiu
nhà trường đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ như d gi đóng góp ý kiến hc hi
đồng nghip, qua hi thi giáo viên dy gii cấp trường cp huyn, qua các bui
thao ging, m chuyên đề, bn thân t rút kinh nghim trong tng tiết hc. Tôi
nhn thy mt vài biện pháp đã đang được áp dụng trong năm hc này. Tôi
thy chất lượng hc sinh rt nhiu tiến b so vi những năm trước. Các em đã
biết vn dng nhng bài tp vào tp luyn hàng ngày trường cũng như ở nhà.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
V sở vt chất tương đối đầy đủ đảm bo cho vic dy học. Được Ban
Giám Hiu ph huynh quan tâm đến vic hc tp của con em mình, đã tạo diu
kin cho tôi hoàn thành tt nhim v trong ging dy.
b) Khó khăn
- Những năm qua do điều kin sân bãi còn gp nhiều khó khăn nht là mt
sân hp nhiều chướng vt, mùa nng thì oi bc ít bóng cây che mát, làm cho
vic ging dy của giáo viên cũng như vic tp luyn ca hc sinh còn gp nhiu
khó khăn.
- Các em còn nh hiếu động, nên khi giáo viên dùng lời nói hướng dn hoc
dùng mt s khu lnh còn mt s em không được hiu hoc hiu chm dẫn đến
vic ging dy vic tp luyn ca hc sinh còn hn chế.
- Ni dung bài th dc và trò chơi vận động giáo viên chun b chưa được
chu đáo, giáo viên ch t chc cho hc sinh luyn tập chơi qua loa. Hc sinh
luyn tp thiếu nhit tình, thiếu ch động, tinh thn luyn tp ca các em không
cao, khi các em tp bài th dục không được ch động, không nhit tình, không khí
bui tập không được hào hng sôi ni, không lôi cun các em vào bài tp mt
cách ch động.
2. Các bin pháp thc hin
- Giáo viên th dc phảingười làm mu chuẩn xác các động tác cũng như
thói quen, tác phong rèn luyên thân th trong cuc sng. vậy năng lực thc
hành có tm quan trng s mt.
- Để giúp các em hc tt môn th dc nói chung và bài th dc phát chung
nói riêng, ngoài phương pháp ging dy giáo viên cn kết hp các bin pháp khác
nhau.
- Mi gi dy th dc mỗi bước đi bằng hành đng c th trong quá trình
biến mục đích giáo dục thành kết qu thc tế. Vì vy mi gi dạy đều phi làm cho

Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp dạy bài Thể dục phát triển chung của lớp 5 được đưa ra nhằm giúp các em có vốn kiến thức cơ bản để các em học tốt bài thể dục phát triển chung để tạo điều kiện cho các em tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khỏe và thể lực của học sinh. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Tài liệu học tập lớp 5 để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

................, ngày .... tháng ...... năm 2020

BÁO CÁO SÁNG KIẾN

Tên sáng kiến: Đổi mới phương pháp dạy bài Thể dục phát triển chung của lớp 5

- Họ và tên: ..................

- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ...................

- Cá nhân

- Thời gian đã được thực hiện: Từ ngày ............... đến ngày ...................

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tên sáng kiến

Đổi mới phương pháp dạy bài Thể dục phát triển chung của lớp 5.

2. Sự cần thiết (lý do nghiên cứu)

- Qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy Thể dục lớp 5 tôi thấy cần phải tìm hiểu nghiên cứu về vấn đề này nhằm giúp các em có vốn kiến thức cơ bản để các em học tốt bài thể dục phát triển chung để tạo điều kiện cho các em tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khỏe và thể lực của học sinh. Vì vậy tôi mạnh dạn trình bày những suy nghĩ của mình để giúp cho giáo viên và học sinh có những phương pháp và tập luyện đạt kết quả tốt hơn. Những thực tế nêu trên cũng chính là yếu tố quan trọng và là lí do khiến tôi chọn đề tài: “Đổi mới phương pháp bài thể dục phát triển chung lớp 5”

- Việc dạy một số phương pháp dạy bài thể dục phát triển chung của lớp 5 như­ thế nào để đạt đư­ợc hiệu quả cao nhất phát huy đư­ợc tính chủ động tích cực của học sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới của ph­ương pháp dạy học đó là nội dung tôi muốn đề cập tới trong đề tài.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung chư­ơng trình

Phân môn thể dục là một môn học được thay đổi nhiều về nội dung chương trình và cấu trúc sách giáo khoa vì nó được xây dựng theo hướng tích cực, tránh sự trùng lặp, giảm thời gian học tập nhằm tăng tính tích cực hoá hoạt động cho học sinh. Giáo viên được tập huấn thay sách, được hướng dẫn cách xây dựng và thiết kế bài học theo hướng phân chia hoạt động cụ thể, rõ ràng, có chỉ dẫn phương pháp giảng dạy từng chủ đề, động tác. Được sự đồng tình và giúp đỡ, động viên của đồng nghiệp, của Ban giám hiệu nhà trường.

Giáo viên nhiệt tình trong công tác giảng dạy, luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu cũng như học hỏi qua các tiết dạy của đồng nghiệp để tìm ra biện pháp giáo dục tốt nhất nhằm đem lại hiệu quả cho tiết dạy.

Sân bãi phục vụ cho công tác dạy và học chưa đảm bảo.

Các loại sách tham khảo phục vụ cho bộ môn thể dục ít nên còn ảnh hưởng nhiều đến công tác nghiên cứu, tìm tòi của giáo viên.

Vẫn còn tồn tại trong số ít phụ huynh học sinh xem thể dục là môn phụ nên thiếu sự quan tâm, dạy bảo học sinh tập luyện ở nhà.

a) Thuận lợi

- Trường Tiểu học Tân Hồng là trường nằm trên Ấp Bàu sen rất thuận lợi cho việc đi lại của học sinh, bên cạnh đó được sự quan tâm của Ban Giám Hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ như dự giờ đóng góp ý kiến và học hỏi đồng nghiệp, qua hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp huyện, qua các buổi thao giảng, mở chuyên đề, bản thân tự rút kinh nghiệm trong từng tiết học. Tôi nhận thấy có một vài biện pháp đã và đang được áp dụng trong năm học này. Tôi thấy chất lượng học sinh có rất nhiều tiến bộ so với những năm trước. Các em đã biết vận dụng những bài tập vào tập luyện hàng ngày ở trường cũng như ở nhà.

Về cơ sở vật chất tương đối đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học. Được Ban Giám Hiệu và phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em mình, đã tạo diều kiện cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giảng dạy.

b) Khó khăn

- Những năm qua do điều kiện sân bãi còn gặp nhiều khó khăn nhất là mặt sân hẹp có nhiều chướng vật, mùa nắng thì oi bức có ít bóng cây che mát, làm cho việc giảng dạy của giáo viên cũng như việc tập luyện của học sinh còn gặp nhiều khó khăn.

- Các em còn nhỏ hiếu động, nên khi giáo viên dùng lời nói hướng dẫn hoặc dùng một số khẩu lệnh còn một số em không được hiểu hoặc hiểu chậm dẫn đến việc giảng dạy việc tập luyện của học sinh còn hạn chế.

- Nội dung bài thể dục và trò chơi vận động giáo viên chuẩn bị chưa được chu đáo, giáo viên chỉ tổ chức cho học sinh luyện tập và chơi qua loa. Học sinh luyện tập thiếu nhiệt tình, thiếu chủ động, tinh thần luyện tập của các em không cao, khi các em tập bài thể dục không được chủ động, không nhiệt tình, không khí buổi tập không được hào hứng và sôi nổi, không lôi cuốn các em vào bài tập một cách chủ động.

2. Các biện pháp thực hiện

- Giáo viên thể dục phải là người làm mẫu chuẩn xác các động tác cũng như có thói quen, tác phong rèn luyện thân thể trong cuộc sống. Vì vậy năng lực thực hành có tầm quan trọng số một.

- Để giúp các em học tốt môn thể dục nói chung và bài thể dục phát chung nói riêng, ngoài phương pháp giảng dạy giáo viên cần kết hợp các biện pháp khác nhau.

- Mỗi giờ dạy thể dục là mỗi bước đi bằng hành động cụ thể trong quá trình biến mục đích giáo dục thành kết quả thực tế. Vì vậy mỗi giờ dạy đều phải làm cho học sinh nắm được kiến thức, kỹ năng, mục đích của bài tập được bồi dưỡng về phẩm chất, ý chí thúc đẩy thể lực tăng tiến không ngừng.

Sau đây tôi xin trình bày một số đổi mới phương pháp để giúp các em học sinh lớp 5 của trường phát triển tốt thể chất thông qua một số bài tập thể dục.

a) Đối với nhà trường

- Vào đầu năm học nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh, tổ chức cho y tế địa phương kiểm tra sức khoẻ cho học sinh để các em có một sức khoẻ tốt trong học tập.

- Nhà trường liên hệ thường xuyên gia đình có con em khuyết tật, đặc biệt một số em bị bệnh tim.

Trong lớp có em bị bệnh tim hoặc khuyết tật nhẹ thì giáo viên không yêu cầu các em tập đúng biên độ động tác và lượng vận động của các em cũng nhẹ hơn lượng vận động của các em bình thường. Bài tập không yêu cầu các em tập hết biên độ động tác, tập không hết sức mình như các em khác trong lớp.

Ví dụ như "động tác nhảy" không yêu cầu nhảy như các em bình thường mà còn tuyên dương thêm khi thấy em đó đã hoàn thành được bài tập.

b) Đối với giáo viên

- Giáo viên thường xuyên liên lạc với phụ huynh học sinh về tình hình học tập con em và giờ giấc học tập, theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh nhằm phát hiện sớm một số bệnh như: bệnh tay chân miệng .... từ đó có hướng giải quyết phù hợp.

- Trước giờ dạy cần nắm chắc những diễn biến sức khoẻ hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt, kết quả của bài trước những thay đổi tổ chức học tập, những vấn đề chung của lớp và những em cá biệt. Từ đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch mức độ hình thức, phương pháp lên lớp.

- Trước giờ dạy giáo viên kiểm tra sân bãi, kiểm tra sự an toàn của học sinh.

- Khi hướng dẫn một nội dung nào đó trong tiết dạy giáo viên phải phối hợp tốt với cán sự lớp để giúp giáo viên điều khiển lớp tập, giáo viên đi quan sát sửa chữa, uốn nắn, giúp đỡ những em tập chưa hoàn chỉnh đặc biệt cần trú trọng đến khâu bảo hiểm để phòng ngừa chấn thương cho các em.

- Giáo viên hướng dẫn một động tác nào đó cần nói rõ tên động tác .

- Hướng dẫn học sinh xem tranh, phân tích kỹ thuật động tác đặt biệt là biên độ động tác nhằm nâng cao kỹ thuật động tác.

- Giáo viên làm mẫu 2 lần 8 nhịp cho lớp xem vừa làm mẫu vừa phân tích kỹ thuật cho lớp nghe và giáo dục học sinh, tinh thần học tập cũng như tác dụng của bài tập.

- Giáo viên gọi 2 em lên tập thử, cho lớp quan sát, GV cùng học sinh nhận xét tuyên dương.

- Giáo viên điều khiển lớp tập, hô nhịp chậm đều và đi quan sát sửa sai cho các em.

- Giáo viên cho cán sự lớp điều khiển lớp tập 2 lần 8 nhịp, giáo viên đi giúp đỡ học sinh sửa sai.

- Chia nhóm cho các em tập theo từng khu vực đảm bảo an toàn, qui định thời gian cụ thể cho các em tập, giáo viên nhắc nhở học sinh sửa sai .

- Tổ chức thi đua tổ với nhau từ đó đưa ra hình thức khen và hình thức phạt.

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5: Đổi mới phương pháp dạy bài Thể dục phát triển chung của lớp 5 góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Thể dục trong trường Tiểu học. Mời quý thầy cô tham khảo thêm các sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học khác.

Đánh giá bài viết
1 163
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 Xem thêm