Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng dạy và học luyện từ và câu lớp 2

MỤC LỤC
Nội dung
Trang
I. Lời giới thiệu
2-3
II. Tên sáng kiến
3
III. Tác giả sáng kiến
3
IV. Chủ đầu tạo ra sáng kiến
3
V. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến
3
VI. Ngày sáng kiến được áp dụng
3
VII. tả bản chất của sáng kiến
3-21
VIII. Những thông tin cần bảo mật
21
IX. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến
22
X. Đánh giá lợi ích thu được
22-23
XI. Danh sách người tham gia sáng kiến
23
XIII. Đánh giá của hội đồng khoa học nhà trường
25
2
I. LỜI GIỚI THIỆU:
Môn Tiếng Việt lớp 2 vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học
tập cũng như giao tiếp của các em. Môn Tiếng Việt giúp các em các năng
nghe, nói, đọc, viết phục vụ cho việc học giao tiếp; ngoài ra môn Tiếng Việt
cung cấp cho các em vốn từ ngữ phong phú để các em sử dụng trong quá trình
giao tiếp. Ph©n m«n LuyÖn c©u ph©n m«n ®ãng vai t quan träng ®èi
víi viÖc ph¸t triÓn ng«n ng÷ cña häc sinh nãi chung ®èi víi häc sinh líp 2 nãi
riªng, ch×a khãa ra kho tµng v¨n hãa trªn mäi lÜnh vùc ®êi sèng, héi cña
con ngêi. H¬n n÷a, ph©n m«n LuyÖn tõ c©u gióp häc sinh lÜnh héi TiÕng
ViÖt, v¨n hãa, c«ng giao tiÕp t duy häc tËp. §èi víi häc sinh líp 2, vèn
cña c¸c em cßn rÊt h¹n chÕ, viÖc t×m hiÓu vµ dông cßn lóng tóng, gÆp rÊt
nhiÒu khã kh¨n cÇn ph¶i ®îc sung ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu häc tËp
giao tiÕp. Muèn nãi hay viÕt giái ®Òu ph¶i dïng tõ. vËt liÖu ®Ó cÊu thµnh
ng«n ng÷. HiÓu ®îc nghÜa cña ®· khã, cßn ph¶i biÕt dïng nh thÕ nµo cho
hîp v¨n c¶nh, ®óng ng÷ ph¸p cßn khã h¬n. Cho nªn, viÖc d¹y cho häc sinh n¾m
v÷ng TiÕng ViÖt kh«ng thÓ kh«ng coi träng viÖc d¹y ph©n m«n luyÖn c©u,
®Æt nÒn mãng cho viÖc tiÕp thu tèt c¸c m«n häc kh¸c ë c¸c líp häc trªn. §Ó d¹y
häc luyÖn c©u ë líp 2 hiÖu qu¶, kh«ng nh÷ng ®ßi hái ngêi thÇy ph¶i
biÕt c¸ch khai th¸c n qua vèn sèng cña trÎ nh»m x©y dùng thèng kiÕn
thøc trªn khai th¸c qua c¸c c©u thuéc c ®Ò nh»m xung, cñng cè,
kh¾c s©u thèng kiÕn thøc cho trÎ.
Ngoµi ra ngêi gi¸o viªn ph¶i biÕt phèi hîp mét c¸ch linh ho¹t c¸c ph¬ng
ph¸p ®Æc trng cña m«n häc nh ph¬ng ph¸p ®ãng vai, ph¬ng ph¸p th¶o luËn
nhãm, hái ®¸p theo cÆp, chøc trß ch¬i ®Ó häc sinh ®îc thùc tham gia
c¸c t×nh huèng vÊn ®Ò, lÜnh héi kiÕn thøc mét c¸ch n nhµng, nhiªn,
hiÖu qu¶.
Trên thực tế, học sinh lớp 2 vốn từ ngữ rất hạn chế khả năng sử dụng
chính xác các từ ngữ các em được lại càng hạn chế hơn. Ngoài về từ ngữ, các
em còn khó khăn khi sử dụng phân biệt các mẫu câu cũng gặp rất nhiều khó
khăn. Giáo viên dạy lớp 2 lâu năm, học sinh con em vùng nông thôn nên
3
tôi thấy vốn từ của các em còn ít khả năng sử dụng từ, câu lại gặp rất nhiều
khó khăn hơn; trong các bài kiểm tra điểm số của phần Luyện t câu của các
em còn thấp, kéo theo phần Tập làm văn của các em cũng bị hạn chế trong cách
viết câu, dùng từ.
Với mong muốn giúp học sinh tăng thêm vốn từ, tăng khả năng sử dụng từ,
câu trong học tập giao tiếp, tôi đã lựa chọn viết đề tài: “Một số biện pháp
nâng cao chất lượng dạy học Phân môn Luyện từ câu lớp 2 để cùng
các bạn đồng nghiệp trao đổi thảo luận. Từ đó, giúp học sinh học Phân môn
Luyện từ câu một cách hiệu quả nhất.
II. TÊN SÁNG KIẾN:
“Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Phân môn Luyện từ
câu lớp 2”
III. TÁC GIẢ
- Họ tên: ……………………………………………………………
- Địa chỉ tác giả sáng kiến:………………………………………………
- Số điện thoại: …………………………………………………………. . .
IV. CHỦ ĐẦU SÁNG KIẾN:
Chủ đầu
:
…………………………………………………………….
V. LĨNH VỰC SÁNG KIẾN
Sáng kiến nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bổ sung vốn
kinh nghiệm, vốn hiểu biết cho bản thân. Từ đó giúp cho học sinh thực hiện bài
thực hành trên lớp nhanh hơn, đạt hiệu quả học tập tốt hơn.
Lĩnh vực phạm áp dụng vào giảng dạy phân môn: Luyện từ câu.
VI. NGÀY SÁNG KIẾN ĐƯỢC ÁP DỤNG
Tôi kế hoạch áp dụng đề tài này vào phần dạy học Luyện từ câu
cho học sinh lớp 2 của năm học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
. . . . . . . . . . . . Nếu kết quả khả quan thì tiếp tục áp dụng cho những năm học
tiếp theo ( bổ sung).
VII. TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIÊN

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng dạy và học luyện từ và câu lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng dạy và học luyện từ và câu lớp 2 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn, giảng dạy tốt bộ môn Tiếng Việt lớp 2 giúp các em học sinh tiếp thu bài một cách nhanh chóng mà lại nhớ lâu. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2: Nâng cao chất lượng dạy và học luyện từ và câu lớp 2 giúp các thầy cô hướng dẫn các em tự luyện, học tốt môn Tiếng Việt lớp 2. Đề tài này góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Việt lớp 2 để tìm ra phương pháp dạy học tốt.

Đánh giá bài viết
1 3.916
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 Xem thêm