Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp rèn kỹ năng viết đoạn văn ngắn đạt hiệu quả cho học sinh lớp 2

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
BIN PHÁP RÈN K NĂNG
VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN ĐẠT HIU QU CHO HC SINH LP 2
PHN M ĐẦU
1. Bi cnh ca gii pháp
bc Tiu hc, môn Tiếng Vit (TV) ý nghĩa đặt bit quan trọng đối vi
hoc sinh, giúp các em phát trin toàn din hình thành những sở thế gii khoa
hc.Trong đó Tập Làm Văn (TLV) mt trong nhng phân môn tm quan
trong đặc bit bc tiu hc nht hc sinh lp 2 ( lớp 1 các em chưa đưc
hc, lên lp 2 hc sinh mi bắt đầu được học, được làm quen). Phân môn TLV
trong môn TV hi t đủ 4 k năng bản: nghe, nói, đọc, viết. Đối vi HS lp 2
thì đây mt phân môn khó. Bi la tui ca các em, đang ớc đầu rèn nói
và viết từ, câu, đoạn, vn kiến thc và hiu biết còn hn hp.
Đồng thi, bên cạnh đó còn có một s khó khăn khách quan như điu kin,
hoàn cnh sng ca hc sinh địa bàn. Trường Tiu hc Quang Trung nm trên
địa bàn p Th Trung, phần đông dân tộc thiu số(các em thường xuyên nói
tiếng m đẻ), n lao động nghèo, tp trung làm kinh tế mưu sinh, gia đình
không có điu kiện để quan tâm đến các em, vic diễn đạt ngôn ng kém, vic tiếp
thu kiến thc khá chm, hc sinh còn rt rè, nghèo vn t ngữ…Điều này nh
ng nhiều đến vic hc tp nói chung, hc phân môn TLV nói riêng. Hin nay
đáp ứng đổi mới phương pháp dạy hc ly hc sinh làm trung tâm, mi giáo viên
(GV) đã không ngng nâng cao chất lượng dạy hoc phát huy được năng lực hc
tp ca các em. Mục đích của vic dạy Văn phải khuyến khích hun luyn
con người kh năng cảm th, t do bc l suy nghĩ, biểu cm, k năng sống, biết
yêu thương, có trách nhiệm và gn kết vi cộng đồng.
2. Lý do chn gii pháp
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Hin nay, trong công cuộc đổi mi, s phát trin Công nghip hoá hiện đại
hđất nước cn phi những con người năng động, sáng to, t lc, t ng.
Nhu cầu này đòi hỏi phi s điu chnh mc tiêu, nội dung Chương trình bậc
Tiu hc mt cách phù hp. Mc tiêu ca giáo dc Tiu học đặt ra là: giúp hc
sinh nh thành những sở ban đầu cho s phát triển đúng đn lâu i v đo
đức, trí tu, phm cht, thm m các k năng bản để hc sinh tiếp tc hc
trung học cơ sở ”.
Phân môn Tập làm văn ở Tiu hc có nhim v rt quan trng là rèn k năng
nói viết, góp phn hình thành, phát trin nhân cách ca tr nhng kiến thc
bản trong đời sng hng ngày. Trong chương trình Tập làm văn lp 2, ngay t
đầu năm học, các em đựơc làm quen với đoạn văn được rèn k năng viết đoạn
văn t 3 đến 5 câu. Trong quá trình làm bài, tôi nhn thy các em còn lúng túng,
nhiu học sinh làm bài chưa đt yêu cu. Các em chưa biết viết 1 u hoàn chnh,
thưng lp lại câu đã viết, ng t sai, em viết không đúng yêu cầu của đề i
hoc có những bài làm đảm bo v s câu nhưng viết không đủ ý.
mt giáo viên ging dy lp 2, tôi rất băn khoăn trăn trở: Làm thế
nào để giúp các em thc hiện được mục tiêu đã đề ra? Bn thân i luôn c gng
để tìm ra nhng gii pháp nâng cao chất lượng hc tp cho hc sinh ca lp mình.
Chính thế mà tôi chn nghiên cu thc nghiệm đề tài "Bin pháp rèn k
năng viết đoạn văn ngn đạt hiu qu cho hc sinh lp 2 làm đề tài cùng chia s
với đồng nghip trong ging dy.
3. Phạm vi và đối tưng nghiên cu
Đối tượng nghiên cu
Hc sinh lp 2/3 nói riêng HS khi trường tiu hc Quang Trung nói
chung.
Phm vi nghiên cu
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Phân môn Tp làm văn, nghiên cu v vấn đ Bin pháp rèn k năng
viết đoạn văn ngắn đạt hiu qu cho hc sinh lớp 2”. Qua đó đưa ra bin pháp
giúp hc sinh viết tốt đoạn văn t 3 đến 5 câu trong phạm vi trường tiu hc Quang
Trung.
4. Mục đích nghiên cứu
Trước thc trng HS lp 2 còn hn chế vic dùng t, lúng túng trong
vic diễn đạt câu văn, trình bày nội dung đoạn văn, chán học TLV. Vi lòng yêu
ngh, mến tr, tận tâm chăm sóc cho các em HS thân yêu khc phục được nhng
hn chế v cách viết 1 đoạn văn ngắn theo li truyền đạt , không phát huy tính
tích cc ca HS lp 2.Góp phần đổi mi v cách dy ca giáo viên và vic hc ca
HS v phân môn TLV lp 2 trường tiu hc hin nay. Qua đó bồi dưởng lòng say
yêu thích con người, cnh vt xung quanh các em. Giúp HS k năng viết
đon văn ngắn theo hướng phát huy tính tích cc, ch động sáng tạo, có kĩ năng s
dng t viết câu, biết liên kết các câu viết thành đoạn văn ngắn, tránh b lp t, lp
ý. đồng thi giúp HS không thy chán khi hc phân môn TLV mà trái li càng
hứng thú để khám phá, th hin mình trong cách s dng ngôn ng nói, viết mt
cách linh hot. Tôi nghiên cu tìm ra mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu gi
hc TLV lp 2 cho HS ca tôi đ trao đổi, hc hi kinh nghim với đồng
nghiệp cũng như tham gia đóng góp sáng kiến ca bn thân vào thc tin trong
Ngành giáo dc (GD).
PHN NI DUNG
I. THC TRNG CA GIẢI PHÁP ĐÃ BIẾT, ĐÃ CÓ
1. Trong thc tế dy hc theo PP truyn thng, GV trung m, HS th
động tiếp thu kiến thc, tôi đã áp dụng trường theo mt s gii pháp.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 môn Tập làm văn

Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp rèn kỹ năng viết đoạn văn ngắn đạt hiệu quả cho học sinh lớp 2 là mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 mới nhất, hướng dẫn các thầy cô báo cáo các đề tài sáng kiến kinh nghiệm hay ở bậc Tiểu học. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Bối cảnh của giải pháp

Ở bậc Tiểu học, môn Tiếng Việt (TV) có ý nghĩa đặt biệt quan trọng đối với hoc sinh, giúp các em phát triển toàn diện hình thành những cơ sở thế giới khoa học.Trong đó Tập Làm Văn (TLV) là một trong những phân môn có tầm quan trong đặc biệt ở bậc tiểu học nhất là học sinh lớp 2 (vì ở lớp 1 các em chưa được học, lên lớp 2 học sinh mới bắt đầu được học, được làm quen). Phân môn TLV trong môn TV hội tụ đủ 4 kỹ năng cơ bản: nghe, nói, đọc, viết. Đối với HS lớp 2 thì đây là một phân môn khó. Bởi ở lứa tuổi của các em, đang ở bước đầu rèn nói và viết từ, câu, đoạn, vốn kiến thức và hiểu biết còn hạn hẹp.

Đồng thời, bên cạnh đó còn có một số khó khăn khách quan như điều kiện, hoàn cảnh sống của học sinh ở địa bàn. Trường Tiểu học Quang Trung nằm trên địa bàn ấp Thọ Trung, phần đông là dân tộc thiểu số(các em thường xuyên nói tiếng mẹ đẻ), dân cư lao động nghèo, tập trung làm kinh tế mưu sinh, gia đình không có điều kiện để quan tâm đến các em, việc diễn đạt ngôn ngữ kém, việc tiếp thu kiến thức khá chậm, học sinh còn rụt rè, nghèo vốn từ ngữ…Điều này ảnh hưởng nhiều đến việc học tập nói chung, học phân môn TLV nói riêng. Hiện nay đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, mỗi giáo viên (GV) đã không ngừng nâng cao chất lượng dạy hoc phát huy được năng lực học tập của các em. Mục đích của việc dạy Văn phải là khuyến khích và huấn luyện con người khả năng cảm thụ, tự do bộc lộ suy nghĩ, biểu cảm, kỹ năng sống, biết yêu thương, có trách nhiệm và gắn kết với cộng đồng.”

2. Lý do chọn giải pháp

Hiện nay, trong công cuộc đổi mới, sự phát triển Công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước cần phải có những con người năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường. Nhu cầu này đòi hỏi phải có sự điều chỉnh mục tiêu, nội dung Chương trình bậc Tiểu học một cách phù hợp. Mục tiêu của giáo dục Tiểu học đặt ra là: “giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở ”.

Phân môn Tập làm văn ở Tiểu học có nhiệm vụ rất quan trọng là rèn kỹ năng nói và viết, góp phần hình thành, phát triển nhân cách của trẻ và những kiến thức cơ bản trong đời sống hằng ngày. Trong chương trình Tập làm văn lớp 2, ngay từ đầu năm học, các em đựơc làm quen với đoạn văn và được rèn kỹ năng viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu. Trong quá trình làm bài, tôi nhận thấy các em còn lúng túng, nhiều học sinh làm bài chưa đạt yêu cầu. Các em chưa biết viết 1 câu hoàn chỉnh, thường lặp lại câu đã viết, dùng từ sai, có em viết không đúng yêu cầu của đề bài hoặc có những bài làm đảm bảo về số câu nhưng viết không đủ ý.

Là một giáo viên giảng dạy ở lớp 2, tôi rất băn khoăn và trăn trở: Làm thế nào để giúp các em thực hiện được mục tiêu đã đề ra? Bản thân tôi luôn cố gắng để tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng học tập cho học sinh của lớp mình. Chính vì thế mà tôi chọn nghiên cứu và thực nghiệm đề tài "Biện pháp rèn kỹ năng viết đoạn văn ngắn đạt hiệu quả cho học sinh lớp 2” làm đề tài cùng chia sẻ với đồng nghiệp trong giảng dạy.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Học sinh lớp 2/3 nói riêng và HS khối trường tiểu học Quang Trung nói chung.

Phạm vi nghiên cứu

Phân môn Tập làm văn, nghiên cứu về vấn đề “Biện pháp rèn kỹ năng viết đoạn văn ngắn đạt hiệu quả cho học sinh lớp 2”. Qua đó đưa ra biện pháp giúp học sinh viết tốt đoạn văn từ 3 đến 5 câu trong phạm vi trường tiểu học Quang Trung.

4. Mục đích nghiên cứu

Trước thực trạng HS lớp 2 còn hạn chế việc dùng từ, lúng túng trong việc diễn đạt câu văn, trình bày nội dung đoạn văn, chán học TLV. Với lòng yêu nghề, mến trẻ, tận tâm chăm sóc cho các em HS thân yêu khắc phục được những hạn chế về cách viết 1 đoạn văn ngắn theo lối truyền đạt cũ, không phát huy tính tích cực của HS lớp 2.Góp phần đổi mới về cách dạy của giáo viên và việc học của HS về phân môn TLV lớp 2 ở trường tiểu học hiện nay. Qua đó bồi dưởng lòng say mê yêu thích con người, cảnh vật xung quanh các em. Giúp HS có kỹ năng viết đoạn văn ngắn theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, có kĩ năng sử dụng từ viết câu, biết liên kết các câu viết thành đoạn văn ngắn, tránh bị lặp từ, lặp ý. Và đồng thời giúp HS không thấy chán khi học phân môn TLV mà trái lại càng hứng thú để khám phá, thể hiện mình trong cách sử dụng ngôn ngữ nói, viết một cách linh hoạt. Tôi nghiên cứu tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giờ học TLV ở lớp 2 cho HS của tôi và để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với đồng nghiệp cũng như tham gia đóng góp sáng kiến của bản thân vào thực tiễn trong Ngành giáo dục (GD).

---------------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Ngoài Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp rèn kỹ năng viết đoạn văn ngắn đạt hiệu quả cho học sinh lớp 2, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2, bài tập môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,... và các sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học khác.

Đánh giá bài viết
1 1.906
Sắp xếp theo
    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 Xem thêm