Kịch bản điều hành Đại hội chi bộ 2019-2020

2 17.940

Kịch bản chi tiết điều hành đại hội chi bộ

Mời các bạn tham khảo Kịch bản chi tiết điều hành Đại hội chi bộ trong bài viết này. Kịch bản Đại hội chi bộ này đưa ra hướng dẫn và lời giới thiệu rõ từng mục, cùng biểu mẫu đi kèm thực hiện bầu cử... trong quá trình thực hiện Đại hội.

Cấp ủy chi bộ phối hợp với lãnh đạo cơ quan và đảng ủy cấp trên chuẩn bị hội trường, trang trí, khánh tiết, âm thanh (cấp ủy kiểm tra đĩa nhạc chào cờ quốc ca và quốc tế ca), ánh sáng, mời đại biểu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội chi bộ/đảng bộ. Thông báo các đảng viên mang thẻ đảng viên dự Đại hội chi bộ/đảng bộ (phương án xử lý việc đảng viên chưa có thẻ đảng dự Đại hội). Chuẩn bị phù hiệu Đại hội chi bộ/đảng bộ (nếu có). Chuẩn bị tài liệu (gồm cả dự thảo Nghị quyết Đại hội) phục vụ Đại hội chi bộ/đảng bộ gửi đại biểu mời và đảng viên dự Đại hội chi bộ/đảng bộ.

Cấp ủy thiết kế ma-két Đại hội chi bộ/đảng bộ

Mẫu ma-két Đại hội chi bộ/đảng bộ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

(Bên trái)

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc

tượng (ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

 

 

(Bên phải)

Ảnh Các Mác - Lênin

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI CHI BỘ/ĐẢNG BỘ...

Lần thứ….. nhiệm kỳ 2017-2020 (2020-2025)

………., ngày ... tháng ... năm ...

Cấp ủy phải thiết kế, xây dựng ma-két (nên trình đảng ủy cấp trên duyệt), kiểm tra trang trí khánh tiết trước khi tổ chức Đại hội chi bộ/đảng bộ.

n định tổ chức, chào cờ (đại biểu hát quốc ca, quốc tế ca cùng đĩa nhạc), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Đại hội chi bộ/đảng bộ (cấp ủy kiểm tra đại biểu mời, giới thiệu đúng tên, đúng chức danh, giới thiệu cấp trên trước). Chi bộ/đảng bộ thường giao cho đồng chí cấp ủy viên hoặc lãnh đạo cơ quan là đảng viên chuẩn bị bài bằng văn bản (cấp ủy duyệt bài), trình bày.

KỊCH BẢN CHI TIẾT

ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC

NHIỆM KỲ ........

1.PHIÊN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 28 tháng 02 năm 2017 của BCH Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020 và được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHQB, hôm nay chi bộ tiến hành phiên Đại hội trù bị để chuẩn bị cho phiên Đại hội chính thức ngày ..... tháng .... năm 2017.

Kính thưa Đại hội!

Được sự phân công của Cấp uỷ, tôi xin quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội và nhiệm vụ của Cấp ủy chi bộ triệu tập Đại hội.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Việc tổ chức Đại hội chi bộ phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo chính trị của Ban Chấp hành chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020.

Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý .

Cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2.NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội Chi bộ lần này chúng ta thực hiện các nội dung như sau:

- Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020;

- Bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Do đó Chi uỷ yêu cầu các đồng chí đảng viên trong toàn Chi bộ cần phải tập trung trí tuệ, thống nhất chủ trương lãnh đạo của Chi uỷ, quán triệt thật đầy đủ mục, đích yêu cầu, nội dung của Đại hội nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình Đại hội đề ra đúng theo sự chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên.

III. CẤP ỦY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CÓ NHIỆM VỤ

Điều 4 của Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quy định:

1- Chuẩn bị các vấn đề về đề án nhân sự Cấp uỷ và Kế hoạch tổ chức Đại hội.

2- Cung cấp tài liệu cho Ban Thẩm tra tư cách đảng viên về tình hình, kết quả bầu cử đại biểu và những vấn đề liên quan đến tư cách đảng viên dự Đại hội.

3- Cung cấp tài liệu cho Đoàn Chủ tịch để trả lời các vấn đề do đảng viên, đại biểu đại hội yêu cầu liên quan đến các ứng cử viên.

Kính thưa Đại hội! Để duy trì và điều hành công việc của Đại hội theo đúng chương trình đề ra, đề nghị Đại hội bầu các cơ quan điều hành và giúp việc Đại hội. Gồm có:

- Bầu Đoàn Chủ tịch;

- Bầu Đoàn Thư ký.

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

1.1. Điều hành việc bầu cử.

1.2. Hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên.

1.3. Đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập Đại hội chuẩn bị. Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử.

1.4. Tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

1.5. Lấy phiếu xin ý kiến của Đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử. Lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

1.6. Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. Chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong Đại hội.

1.7. Giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

* Bầu Đoàn Chủ tịch:

a) Về số lượng Đoàn Chủ tịch: Cấp ủy (hoặc đ/c Bí thư chi bộ: nơi không có cấp ủy) nhiệm kỳ 2015-2017 đề xuất với Đại hội về số lượng Đoàn Chủ tịch là: 03 đ/c. Xin ý kiến Đại hội?

- Đ/c nào nhất trí với số lượng 03 đ/c, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không đồng ý? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội chi bộ nhất trí với số lượng Đoàn Chủ tịch là 03 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

  1. b) Về nhân sự Đoàn Chủ tịch: Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017 giới thiệu danh sách gồm 03 đ/c có tên sau:
  2. Đ/c …………… – Bí thư Chi bộ;
  3. Đ/c ................... – Phó Bí thư Chi bộ;
  4. Đ/c ..................

Xin ý kiến Đại hội?

- Đ/c nào nhất trí với danh sách 03 đ/c có tên trên, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí danh sách Đoàn Chủ tịch là 03 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

Bầu đoàn thư ký

Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn Thư ký có nhiệm vụ :

2.1. Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đoàn Chủ tịch, của Đại hội liên quan đến bầu cử.

2.2. Giúp Đoàn Chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi Đại hội bầu ban kiểm phiếu.

2.3. Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến Cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thư ký Đại hội, Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017 đề xuất số lượng Thư ký Đại hội là: 02 đ/c. Xin ý kiến Đại hội?

- Đ/c nào nhất trí với số lượng 02 đ/c, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí với số lượng Thư ký Đại hội là 02 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

- Về danh sách Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách gồm 02 đ/c có tên sau:

  1. Đ/c …………..;
  2. Đ/c ..................

Xin ý kiến Đại hội?

- Đ/c nào nhất trí với danh sách 02 đ/c có tên trên, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí với số lượng Thư ký Đại hội là 02 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tiếp theo Chương trình, Ban Tổ chức thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Thông qua nguyên văn Chương trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

THÔNG QUA NỘI QUY, QUY CHẾ BẦU CỬ

Kính thưa Đại hội!

Tiếp theo Chương trình tôi xin thay mặt Cấp ủy thông qua Nội quy và Quy chế Bầu cử trong Đại hội.

- Thông qua nguyên văn Nội quy Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020;

- Thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI), bản trích. 

PHIÊN ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc.

Khai mạc Đại hội (nên ngắn gọn – Bí thư Chi bộ đọc)

Kính thưa ..................

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp; Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 28 tháng 02 năm 2017 của BCH Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020. Sau một thời gian chuẩn bị và được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình . Hôm nay, Chi bộ .................................... long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu:

- Đ/c ................................... (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng);

- Các đồng chí (BTV Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc) ........................................... (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng);

- Dự Đại hội hôm nay còn có toàn thể các đ/c đảng viên trong chi bộ, cảm tình Đảng và quần chúng ưu tú của Chi bộ (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng).

Sự có mặt của Quý vị đại biểu và toàn thể các đ/c trong Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn góp phần vào sự thành công của Đại hội. Thay mặt Đại hội tôi xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe các Quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí.

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đổi mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường ĐHQB, của cấp trên và sự quan tâm phối kết hợp công tác và giúp đỡ của các đơn vị trực thuộc trong Nhà trường. Chi bộ .............................. đã đoàn kết một lòng, vượt qua những khó khăn, giành được những kết quả cao trên mọi lĩnh vực công tác.

Tại Đại hội kỳ này, cần được đánh giá một cách nghiêm túc, đầy đủ và khách quan những việc đã làm được, những mặt chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới; Bầu Ban Chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội mong rằng mỗi đảng viên hãy phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của mình trong Đại hội với phương châm “Đại hội trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững”.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Chi bộ .................. nhiệm kỳ 2017-2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

4. Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội của chi bộ

Thông qua nguyên văn Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội chi bộ............................. nhiệm kỳ 2017-2020.

Xin ý kiến Đại hội về báo cáo tình hình đảng viên của chi bộ? Các đ/c không có ý kiến gì. Xin các đ/c cho biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình đảng viên của chi bộ.

- Đ/c nào nhất trí, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đại biểu nhất trí với báo cáo của Ban Chấp hành chi bộ về tình hình đảng viên của chi bộ. (Xin cám ơn các đ/c).

5. Trình bày dự thảo báo cáo chính trị

6. Trình bày báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ qua

7. Giới thiệu đại biểu thay mặt cấp ủy cấp trên lên phát biểu

(Đoàn Chủ tịch hoặc Chủ tịch Đại hội điều hành giới thiệu đại biểu cấp ủy cấp trên về dự và chỉ đạo đại hội phát biểu ý kiến).

Kính thưa Đại hội.

Rất vinh dự cho Đại hội Chi bộ ....................... hôm nay được đón Đoàn Đại biểu của ................................ về dự và chỉ đạo Đại hội. Tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ......................................... lên phát biểu chỉ đạo Đại hội. (đề nghị Đại hội liệt nhiệt chào mừng).

Đáp lời phát biểu, cảm ơn Đảng cấp trên (Đoàn Chủ tịch)

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Với trách nhiệm và tình cảm của mình, các đ/c lãnh đạo ......, đặc biệt đ/c .............. chức vụ ..................... đã dành thời gian về dự, chỉ đạo và động viên Đại hội. Đ/c ............................. đã có bài phát biểu và tặng hoa Đại hội (nếu có), trong bài phát biểu đ/c đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà chi bộ đã đạt được, đồng thời đ/c cũng nhấn mạnh và chỉ ra những mặt còn tồn tại yếu kém của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, đ/c đã nêu và có ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho chi bộ chúng ta trong nhiệm kỳ tới.

Cho phép tôi thay mặt Đoàn Chủ tịch, các đ/c dự Đại hội xin cảm ơn đ/c ....................... cùng các đ/c lãnh đạo cấp trên về dự Đại hội chi bộ, kính chúc các đ/c mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt; mong các đ/c tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ hơn nữa đến các hoạt động của Chi bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

8. Thảo luận

Đoàn Chủ tịch Đại hội chủ trì các nội dung thảo luận (Ý kiến xây dựng cho Dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ đương nhiệm).

9. Thực hiện việc bầu cử

(Trong quá trình thảo luận nếu thấy các ý kiến tham gia tương đối tốt và đầy đủ, Đoàn Chủ tịch có thể xin phép Đại hội cho tiến hành làm các thủ tục bầu cử, sau khi bầu cử chi ủy xong, trong thời gian chờ Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu cử thì Đại hội lại tiếp tục thảo luận góp phần điều hành Đại hội được liên tục và hợp lý).

Nội dung điều hành bầu cử có thể được quán triệt và tiến hành theo trình tự như sau:

9.1. Bầu Ban Chấp hành chi bộ

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin báo cáo trình bày Đề án nhân sự Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

Thông qua nguyên văn Đề án nhân sự Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do Cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 chuẩn bị là 04 đ/c và đã có số dư là 15% , gồm các đồng chí sau:

Đọc danh sách nhân sự Dự kiến bầu Ban Chấp hành chi bộ.

- Tiếp theo sang phần ứng cử:

Xin hỏi Đại hội có đ/c nào xung phong ứng cử vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020,........................................................

Nếu không có đ/c nào ứng cử nữa, Đại hội chuyển sang phần đề cử.

Xin ý kiến Đại hội có đ/c nào giới thiệu thêm hoặc có ý kiến gì khác.

Đoàn Chủ tịch xin hỏi các đồng chí có tên trong danh sách đề cử có ý kiến gì không (nếu có).

Vậy danh sách hiện nay có….....đ/c đã có số dư….. %. Quy định bầu Cấp ủy về số số dư là không quá 30%.

Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì khác. Xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách.

+ Đ/c nào nhất trí với danh sách bầu cử để bầu Ban Chấp hành Chi bộ nêu trên cho biểu quyết.

+ Đ/c nào không nhất trí? Không có!

+ Đ/c nào có ý kiến gì khác? Không có!

Như vậy 100% đại biểu nhất trí chốt danh sách gồm ...... đ/c nêu trên để đưa vào danh sách bầu Chi ủy (Xin cảm ơn các đ/c).

* Tiếp theo Đại hội bầu Ban kiểm phiếu

Căn cứ Điều 7, Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) có ghi:

1- Ban kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử của đại hội do đoàn chủ tịch giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu chính thức trong đại hội đại biểu, hoặc một số đảng viên chính thức trong đại hội đảng viên không có tên trong danh sách bầu cử.

Số lượng ban kiểm phiếu ở đại hội các cấp do đoàn chủ tịch đại hội lựa chọn, giới thiệu; đại hội biểu quyết thông qua.

2- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu (hoặc theo đoàn đại biểu), kiểm số phiếu phát ra và phiếu thu về báo cáo đại hội, kiểm phiếu bầu.

- Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong đại hội.

- Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo với đoàn chủ tịch và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho đoàn chủ tịch đại hội để bàn giao cho cấp uỷ khoá mới lưu trữ theo quy định.

Nếu kiểm phiếu bằng máy vi tính, ban kiểm phiếu được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là đại biểu Đại hội.

Ngoài Ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi Ban kiểm phiếu đang làm việc.

Từ căn cứ trên, Đoàn Chủ tịch giới thiệu với Đại hội số lượng Ban kiểm phiếu là ..... đ/c, gồm các đ/c có tên sau đây:

+ Đ/c ............................. : Trưởng ban

+ Đ/c ............................. : Thành viên

+ Đ/c ............................. : Thành viên

Xin ý kiến Đại hội

Nếu Đại hội không có ý kiến gì khác thì cho biểu quyết một lần danh sách ban kiểm phiếu (lấy biểu quyết).

+ Đ/c nào nhất trí với danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên cho biểu quyết.

+ Đ/c nào không nhất trí? Không có!

+ Đ/c nào có ý kiến gì khác? Không có!

Như vậy, 100% đảng viên nhất trí bầu .... đ/c có tên trên vào Ban kiểm phiếu (Xin cảm ơn các đ/c).

Ban kiểm phiếu xin phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử :

Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) đã nêu:

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán. Kết quả bầu cử từ chi bộ đến đảng bộ trực thuộc Trung ương phải được chuẩn y của cấp uỷ có thẩm quyền theo quy định.

Điều 15. Quyền bầu cử

1- Chỉ đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu các cấp và đảng viên chính thức của đại hội đảng viên mới có quyền bầu cấp uỷ cấp mình và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

2- Ở Đại hội đảng viên, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử.

Điều 17. Phiếu bầu cử

1- Phiếu bầu in họ và tên những người trong danh sách bầu cử (nơi không có điều kiện in phiếu, ban kiểm phiếu đại hội ghi danh sách bầu cử trên phiếu); đóng dấu của cấp uỷ triệu tập đại hội ở góc trái phía trên của phiếu bầu, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở (hoặc đảng bộ bộ phận) thì đóng dấu của cấp uỷ cơ sở.

Người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

Trường hợp danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là: số thứ tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý. Người bầu cử đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử.

2- Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:

- Phiếu hợp lệ là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu; phiếu bầu mà danh sách bầu cử chỉ có một người, người bầu cử đánh dấu X vào một trong hai ô đồng ý hoặc không đồng ý; phiếu bầu nhiều người mà không có số dư, người bầu cử đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) hoặc không đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) của một người hoặc một số người trong danh sách bầu cử.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người; phiếu đánh dấu X vào cả ô đồng ý và ô không đồng ý trong danh sách bầu cử chỉ có một người; phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử; phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực; phiếu ký tên hoặc viết thêm.

Trên đây là nguyên tắc và thể lệ bầu cử. Có đ/c nào chưa rõ cần hỏi thêm Đoàn Chủ tịch trả lời.

Nếu không có đ/c nào hỏi thêm, sau đây xin mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Ban kiểm phiếu:

Kính thưa Đại hội!

Chúng tôi được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu, để thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định, đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên chính thức xin lưu ý khi bỏ phiếu bầu BCH chi bộ:

Nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

Đại hội đã biểu quyết số lượng bầu vào BCH chi bộ khóa….. là… đồng chí (VD: 3đ/c), trong danh bầu mà đại hội đã biểu quyết là …. đồng chí (VD: 4đ/c) vậy đề nghị các đồng chí gạch bỏ ít nhất…. đồng chí (VD: 1đ/c) mà mình không bầu.

Đề nghị Đại hội kiểm tra thùng phiếu: trong thùng phiếu không có gì.

Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử - đảng viên bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu kiểm tra tổng số phiếu thu vào: thưa đại hội, tổng số phiếu phát ra là ... phiếu, tổng số phiếu thu vào là .. phiếu. Ban kiểm phiếu xin vào trong để kiểm phiếu.

(Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc xong, công bố kết quả. Trưởng Ban kiểm phiếu đứng nguyên tại chỗ, Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết thông qua biên bản bầu cử, sau đó Trưởng Ban kiểm phiếu bàn giao biên bản bầu cử và phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch).

9.2. Bầu Bí thư chi bộ

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin thông qua Đề án bầu Bí thư chi bộ ....................................... nhiệm kỳ 2017-2020.

Căn cứ Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn công tác nhân sự tại Đại hội đảng bộ các cấp. Đại hội Chi bộ ........ bầu Bí thư là .... đ/c trong số .... đ/c vừa trúng cử Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 (Không nhất thiết phải có số dư, theo chỉ đạo của Đảng cấp trên).

Về tiêu chuẩn: Như tiêu chuẩn của Cấp ủy, xin không nhắc lại.

Về cơ cấu: Đồng chí Bí thư Chi bộ phải là người đứng đầu đơn vị.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội danh sách được Cấp ủy khóa trước chuẩn bị và được Đảng ủy đồng ý quy hoạch chức danh Bí thư Chi bộ, gồm 01 đ/c.

Đ/c Nguyễn Văn A, Trình độ chuyên môn: .........Trình độ lý luận chính trị: ..........Chức vụ công tác: ..........

Tiến hành ứng cử: Các đ/c trong Ban Chấp hành chi bộ có đ/c nào ứng cử chức danh Bí thư không?.......

Qua phần đề cử

Về đề cử: Có đồng chí nào đề cử thêm đ/c khác ngoài danh sách mà BCH khóa trước đã giới thiệu không? không có!

Nếu Đại hội không có ý kiến đề cử thêm, Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách.

Đ/c nào nhất trí giới thiệu đ/c Nguyễn Văn A,

Đ/c nào có ý kiến khác. Không có!

Như vậy 100% đại biểu nhất trí giới thiệu đ/c Nguyễn Văn A,

Bầu Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch Đại hội đề xuất xin giữ nguyên Ban kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành chi bộ; xin ý kiến Đại hội.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì xin cho biểu quyết.

Có đại biểu nào có ý kiến khác không. Không có!

Như vậy Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí giữ nguyên Ban kiểm phiếu bầu Chi ủy để tiếp tục làm Ban kiểm phiếu bầu Bí thư Chi bộ.

Kính thưa Đại hội!

Chúng tôi được Đại hội tín nhiệm tiếp tục vào Ban kiểm phiếu, để thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định, đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên chính thức xin lưu ý khi bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư:

Danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là: số thứ tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý. Các đ/c đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử.

Đề nghị đại hội kiểm tra thùng phiếu: Trong thùng phiếu không có gì.

Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử - đảng viên bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu kiểm tra tổng số phiếu thu vào : thưa đại hội, tổng số phiếu phát ra là ... phiếu, tổng số phiếu thu vào là .. phiếu. Ban kiểm phiếu xin vào trong để kiểm phiếu.

(Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc xong, công bố kết quả. Trưởng ban kiểm phiếu đứng nguyên tại chỗ, Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết thông qua biên bản bầu cử, sau đó Trưởng ban kiểm phiếu bàn giao biên bản bầu cử và phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch).

9.3. Bầu Phó Bí thư chi bộ: Như bầu bí thư chi bộ.

10. Ban Chấp hành mới nhận nhiệm vụ

11. Tặng hoa cho các đ/c UVBCH không tái cử (nếu có)

12. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Tiếp theo chương trình, xin giới thiệu đ/c .................................... thay mặt Đoàn thư ký lên thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thông qua nguyên văn dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ............... nhiệm kỳ 2017-2020.

Giới thiệu đồng chí .............................. thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các chỉ tiêu cơ bản trong Nghị quyết Đại hội như sau:

Nhắc lại các chỉ tiêu nêu trong phương hướng của báo cáo chính trị.

Đề nghị các đồng chí có ý kiến thêm bớt hoặc có ý kiến nào khác, không có

Nếu Đại hội không có ý kiến gì, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào đồng ý với các chỉ tiêu đại hội đã đề ra (xin cảm ơn các đ/c)

- Đ/c nào không đồng ý? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác không? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu Đại hội đề ra (đề nghị Đại hội cho một tràng vỗ tay).

14. Bế mạc Đại hội

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sau một một ngàylàm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn và dân chủ, Đại hội Chi bộ .................................. nhiệm kỳ 2017-2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung và chương trình đã đề ra.

Có được kết quả trên, là sự cố gắng rất lớn của tất cả các đồng chí đảng viên dự Đại hội; của tập thể Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ ...................... Đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo ....................... mà trực tiếp là đồng chí ......... ................ (hoặc đ/c cấp ủy phụ trách chi bộ hoặc tổ công tác cấp trên về chỉ đạo Đại hội) trong suốt thời gian qua. Cho phép tôi thay mặt Cấp ủy chi bộ và các đồng chí dự Đại hội xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ......................................., các đồng chí trong tổ công tác (nếu có), các vị khách quý cùng toàn thể các đại biểu dự Đại hội, các đồng chí phục vụ đại hội đã góp phần vào thành công của Đại hội. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội chi bộ ....... nhiệm kỳ ........

Xin trân trọng cảm ơn!

15. Chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca bế mạc Đại hội./.

Đánh giá bài viết
2 17.940
Thủ tục hành chính Xem thêm