Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/03

Phiếu ôn tập tiếng Anh lớp 6 ngày 20/3 có đáp án

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 trong thời gian nghỉ dịch Corona ngày 20/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh 6 khác nhau được VnDoc.com chia theo từng ngày giúp các em ghi nhớ kiến thức hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently from the others.

1. a. earthb. thanksc. featherd. theater
2. a. theb. theirc. withd. thin
3. a. thirtyb. themec. bothd. them
4. a. brotherb. weatherc. throughd. than
5. a. gatherb. bathec. birthdayd. weather

Task 2. Put the correct form of the verbs in the brackets.

1. She ……….………. (go) to Australia in 1994 and she liked it very much.

2. My father usually……….………. (like) his steak well-done.

3. The dog ……….………. (eat) its toy last night.

4. The policeman ……….………. (talk) to the burglar yesterday.

5.……….………………..…. (you/have) a test last week?

6. I often see her mother but she never ……….………. (speak) to me.

7. The gentleman ……….……………. (speak) to his servant 2 hours ago.

8. Mrs.Trang (teach) ……….………….…. us English last year.

9. My friend ………..….………. (talk) a lot everyday.

10. The man ……….……………. (drive) to the supermarket last weekend.

Task 3. Write questions of the phrases underlined below.

1. Minh usually does morning exercise after getting up.

...........................................................................................................................................

2. I brush my teeth twice a day.

........................................................................................................................................

3. Nga has an appointment at 10.30 this morning.

.... ........................................................................................................................................

4. I like music programme .

.........................................................................................................................................

5. I can find the answer to the quiz by searching it on Google Search.

........................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently from the others.

1 - c; 2 - d; 3 - d; 4 - c; 5 - c

Task 2. Put the correct form of the verbs in the brackets.

1 - went;

2 - likes;

3 - ate;

4 - talked;

5 - Did you have;

6 - speaks;

7 - spoke;

8 - taught;

9 - talk;

10 - drove

Task 3. Write questions of the phrases underlined below.

1 - When does Mnh usually do morning exercise?

2 - How often do you brush your teeth?

3 - What does Nga do at 10.30 this morning?

4 - What programme do you like?

5 - How can you find the answer to the quiz?

* Xem thêm Phiếu bài tập ngày 21/3 tại:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 21/03

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 20-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 872
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm