Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 17/03

Bài tập tiếng Anh ngày 17/03 dành cho học sinh lớp 6

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 6 ngày 17/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn tiếng Anh 6 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án với nội dung bám sát SGk tiếng Anh lớp 6 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 6 nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the correct answers.

1. Fruit tastes good _________ it's healthy for your body.

a. but

b. and

c. so

d. or

2. I want to buy a new jacket, _________ I don't have enough money.

a. and

b. so

c. but

d. because

3. Linda is going to make a cake, _________ she needs some eggs and flour.

a. so

b. but

c. and

d. or

4. We went for a walk _________ it was raining heavily.

a. because

b. although

c. therefore

d. however

5. We can go to the pool _________ we can go horse-riding, whichever you prefer?

a. or

b. but

c. and

d. so

6. John likes funny movies _________ he doesn't like scary movies.

a. and

b. or

c. so

d. but

7. I'd like to see that Korean band _________ their music is pretty cool.

a. although

b. so

c. because

d. but

8. I still cry at the end _________ I've seen this movie several times.

a. and

b. although

c. because

d. so

9. You must hurry _________ you will miss your train.

a. so

b. but

c. and

d. or

10. His chocolate was too hot, _________ he put some cold milk in it.

a. so

b. but

c. because

d. although

Task 2. Write questions to the underlined words.

1. …………………………………………………………………………………….

The game show Are you smarter than a 5th grader? is on 8 p.m.

2. …………………………………………………………………………………….

Many children like cartoons because they are funny.

3. …………………………………………………………………………………….

The Red Spotted Squirrel lasts twenty-five minutes.

4. …………………………………………………………………………………….

They watch TV two or three hours every day.

5. …………………………………………………………………………………….

The Old Town of Inca is in Peru.

Task 3. Arrange the words to make sentences.

1. best/ television/ like/ what/ do/ you/ programme?

…………………………………………………………………………………

2. start/ the/ game show/ what time/ does?

…………………………………………………………………………………

3. Liz/ go to/ how often/ does/ the cinema?

……………………………………………………………………………………

4. you/ watch/ do/ television/ usually/ when?

……………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the correct answers.

1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - b; 5 - a; 6 - d; 7 - c; 8 - b; 9 - d; 10 - a

Task 2. Write questions to the underlined words.

1 - What time is the game show Are you smarter than a 5th grader? on?

2 - Why do many children like cartoons?

3 - How long does The Red Spotted Squirrel last?

4 - How long do they watch TV?

5 - Where is The Old Town of Inca?

Task 3. Arrange the words to make sentences.

1 - What programme television do you like best?

2 - What time does the game show start?

3 - How often does Liz go to the cinema?

4 - When do you usually watch television?

* Tham khảo thêm phiếu bài tập ngày 18/3 tại:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 18/03

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 17-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.466
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm