Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/03

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 6 ngày 16/03 có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 6 môn tiếng Anh ngày 16/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề đề ôn tập tiếng Anh 6 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 khác nhau giúp các em rèn luyện kỹ năng tiếng Anh hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. a. theaterb. thanksc. thered. thirty
2. a. gameb. animalc. channeld. national
3. a. watchb. channelc. childrend. schedule
4. a. programmeb. showc. populard. home
5. a. newsreaderb. weatherc. weekd. leave

Task 2. Complete the sentences with suitable adjectives from the box.

boring; educational; funny; national; popular; entertaining; clumsy; cute;

1. This is a very ___________ television programme. Millions of people watch it every week.

2. It was a really ___________ film. It made us laugh all the time!

3. Donald Duck is so ___________! I really love him.

4. VTV is the ___________ television broadcaster of Vietnam.

5. Channels like Discovery offer ___________ programmes that can increase our knowledge.

6. That's the third glass you've broken this week - you're so ___________!

7. This programme is ___________ - Shall I turn over to BBC?

8. I found the talk show both informative and ___________.

Task 3. Using “What, Where, When, Who, Why, How, What time” to complete the sentences below.

Ex: What will you do tonight? I will do my homework.

1.…………… will they do tomorrow afternoon? - They will play tennis.

2. …………… will go camping next Sunday? - Nam and Quang will.

3. …………… will we meet? - We will meet at Lan's house.

4. …………… will you be back? - I will be back at eight o'clock.

5. …………… will she go to the zoo? - She will go by bus.

6. …………… will your father travel to Ha Noi? - He will travel next week.

7. …………… will Nam go to bed early tonight? - Because he will have a test tomorrow.

8. …………… will you go next summer vacation? - I will go to Nha Trang.

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - c; 5 - b

Task 2. Complete the sentences with suitable adjectives from the box.

1 - popular; 2 - funny; 3 - cute; 4 - national;

5 - educational; 6 - clumsy; 7 - boring; 8 - entertaining;

Task 3. Using “What, Where, When, Who, Why, How, What time” to complete the sentences below.

1 - What; 2 - Who; 3 - Where; 4 - What time;

5 - How; 6 - When; 7 - Why; 8 - Where;

* Tham khảo thêm phiếu bài tập ngày 17/03:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 17/03

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 16-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.448
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm