Quyết định 1753/QĐ-BTC 2019

1 24
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1753/QĐ-BTC
Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu t chức của B Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm
2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Th tướng Chính phủ v
thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa
Việt Nam Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;
Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc
giải mật một phần nội dung Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ
tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 02/1017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ ớng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan
thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Tài chính, bao gồm:
- Thủ tục nh chính mới: 01 thủ tục;
- Thủ tục nh chính thay thế: 02 thủ tục.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2019.
Bãi bỏ thủ tục hành chính tại số thứ tự 08, điểm A số thứ tự 02, điểm B, mục 1 phần I
Phụ lục Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 3. Chánh n phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải
quan Thủ trưởng c đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi nh Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCHQ (10b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thị Mai
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY
THẾ/BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN CỦA BỘ TÀI
CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục th tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản
của Bộ Tài chính
STT
Tên thủ tục
Lĩnh vực
quan thực
hiện
1
Chấm dứt Đại giám sát hải quan
Hải quan
Tổng cục Hải
quan
2. Danh mục th tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản
của Bộ Tài chính
Số hồ
TTHC
Tên thủ tục
hành chính
được thay thế
Tên thủ
tục hành
chính thay
Tên VQPPL quy
định nội dung
sửa đổi, bổ sung,
Lĩnh vực
quan
thực
hiện
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
thế
thay thế
Thủ tục đăng
ký, xác nhận
Đại giám sát
hải quan
hoạt động của
Đại giám sát
hải quan
Đăng ký,
công nhận
Đại giám
sát hải quan
Quyết định số
04/2018/QĐ-TTg
ngày 26/6/2018
của Thủ tướng
Chính phủ quy
định về Đại
giám sát hải quan
thực hiện Hiệp
định vận tải đường
bộ giữa Chính phủ
nước Cộng hòa
hội chủ nghĩa Việt
nam Chính phủ
nước Cộng hòa
nhân dân Trung
Hoa
Hải quan
Tổng cục
Hải quan
Đăng ký, cấp
Sổ hải quan
giám sát
phương tiện
Giấy chứng
nhận điều
khiển phương
tiện vận tải
hàng hóa thuộc
diện giám sát
hải quan
Đăng ký,
cấp Sổ hải
quan giám
sát phương
tiện Giấy
chứng nhận
điều khiển
phương tiện
vận tải hàng
hóa thuộc
diện giám
sát hải quan
Quyết định số
04/2018/QĐ-TTg
ngày 26/6/2018
của Thủ tướng
Chính phủ quy
định về Đại
giám sát hải quan
thực hiện Hiệp
định vận tải đường
bộ giữa Chính phủ
nước Cộng hòa
hội chủ nghĩa Việt
nam Chính phủ
nước Cộng hòa
nhân dân Trung
Hoa
Hải quan
Cục Hải
quan
PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Chấm dứt Đại giám sát hải quan
1.1. Trình tự thực hiện:
1.1.1. Bước 1: Doanh nghiệp nhu cầu chấm dứt Đại giám sát hải quan nộp hồ
đến Tổng cục Hải quan đề nghị chấm dứt Đại giám sát hải quan.

Quyết định số 1753/QĐ-BTC

Quyết định 1753/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Ngày 03/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1753/QĐ-BTC về việc ban hành Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu chấm dứt Đại lý giám sát hải quan nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Tổng cục Hải quan đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan. Thành phần hồ sơ gồm có: văn bản đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan theo Mẫu số 08 công bố kèm theo Quyết định này, giấy tờ công nhận kho bãi, địa điểm còn hiệu lực, hợp đồng Đại lý giám sát hải quan ký với doanh nghiệp Trung Quốc (nếu có). Sau đây là nội dung chi tiết quyết định 1753/QĐ-BTC 2019. 

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1753/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chnh; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;

Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc giải mật một phần nội dung Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/1017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, bao gồm:

- Thủ tục hành chính mới: 01 thủ tục;

- Thủ tục hành chính thay thế: 02 thủ tục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2019.

Bãi bỏ thủ tục hành chính tại số thứ tự 08, điểm A và số thứ tự 02, điểm B, mục 1 phần I Phụ lục Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCHQ (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Tên thủ tục

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Chấm dứt Đại lý giám sát hải quan

Hải quan

Tổng cục Hải quan

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Tên VQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vc

Cơ quan thực hin

1

 

Thủ tục đăng ký, xác nhận Đại lý giám sát hải quan và hoạt động của Đại lý giám sát hải quan

Đăng ký, công nhận Đại lý giám sát hải quan

Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Hải quan

Tổng cục Hải quan

2

 

Đăng ký, cấp Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Đăng ký, cấp Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Hải quan

Cục Hải quan

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Chấm dứt Đại lý giám sát hải quan

1.1. Trình tự thực hiện:

1.1.1. Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu chấm dứt Đại lý giám sát hải quan nộp hồ sơ đến Tổng cục Hải quan đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan.

1.1.2. Bước 2: Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan nơi cấp Sổ hải quan giám sát phương tiện thực hiện kiểm tra, theo dõi để thanh khoản toàn bộ hồ sơ phương tiện vận tải của doanh nghiệp Trung Quốc nhập cảnh nhưng chưa xuất cảnh do Đại lý giám sát thực hiện giám sát còn tồn, báo cáo đề xuất Tổng cục Hải quan xem xét chấm dứt hoạt động Đại lý giám sát hải quan.

1.1.3. Bước 3: Tổng cục Hải quan ra Quyết định chấm dứt Đại lý giám sát hải quan trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục hải quan tỉnh, thành phố.

1.2. Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

+ Qua đường bưu điện

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.3.1. Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan theo Mẫu số 08 công bố kèm theo Quyết định này;

+ Giấy tờ công nhận kho bãi, địa điểm còn hiệu lực được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan: nộp 01 bản chụp có công chứng hoặc chứng thực (trường hợp doanh nghiệp nộp qua đường bưu chính hoặc nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp trực tiếp).

+ Hợp đồng Đại lý giám sát hải quan ký với doanh nghiệp Trung Quốc (nếu có): nộp 01 bản chụp có công chứng hoặc chứng thực (trường hợp doanh nghiệp nộp qua đường bưu chính) hoặc nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp trực tiếp).

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan xem xét, ra quyết định chấm dứt Đại lý giám sát hải quan

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Tổng cục Hải quan

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấm dứt Đại lý giám sát hải quan.

1.8. Phí, lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan theo Mẫu số 08 công bố kèm theo Quyết định này.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

1.11. Căn cứ pháp lý:

- Điều 5 Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa.

- Quyết định số /QĐ-BTC ngày /8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giải mật một phần nội dung Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

................................................

Văn bản có phụ lục biểu mẫu đính kèm, mời các bạn sử dụng file tải để xem toàn bộ nội dung phụ lục biểu mẫu.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 24
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm