Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 30: Ankađien

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 30: Ankađien với các câu hỏi, bài tập được xây dựng dựa trên nội dung chính của bài học, hỗ trợ thầy cô cùng các em trong quá trình học tập môn Hóa, với mục tiêu nâng cao kết quả.

Hóa học 11 Bài 30: Ankađien

Câu 1: Số liên kết σ trong 1 phân tử buta-1,2- đien là

A. 8

B. 7

C. 6

D. 9

Câu 2: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3

B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH = CH2

D. CH2 = CH – CH = CH2

Câu 3: Cho buta 1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 4: Cho isopren phản ứng cộng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1. Số sản phẩm tối đa thu được có công thức phân tử C5H8Br2

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5: Hiđro hóa hoàn toàn buta-1,3-đien, thu được

A. butan

B. isobutan

C. isopentan

D. pentan

Câu 6: Hiđro hóa hoàn toàn isopren, thu được

A. pentan

B. isobutan

C. isopentan

D. neopentan

Câu 7: Oxi hóa hoàn toàn 6,8 gam ankanđien X, thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H2

B. C4H6

C. C5H8

D. C6H8

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam ankanđien X, thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Cho X tác dụng với dung dịch Br2, số mol Br2 tối đa tham gia phản ứng là

A. 0,10mol

B. 0,20 mol

C. 0,30mol

D. 0,05mol

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. D2. C3. A4. D5. A6. C7. C8. B

Câu 7:

Đặt CTPT X là CnH2n-2

\frac{6,8n}{14n\ -\ 2} = \frac{11,2}{22,4} ⇒ n = 5

=> CTPT: C5H8

Câu 8:

nCO2 = 0,4 mol; nH2O = 0,3 mol

nC = H2O - CO2 = 0,1 mol => nBr2 = 2nX = 0,2 mol

Đánh giá bài viết
1 1.195
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm