Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 31: Luyện tập Anken và Ankađien

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 31: Luyện tập Anken và Ankađien do VnDoc biên soạn và đăng tải. Tài liệu bao gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau, bám sát nội dung bài học, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Hóa đạt chất lượng.

Hóa học 11 Bài 31: Luyện tập Anken và Ankađien

Câu 1: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. propan

B. metan

C. propen

D. cacbonđioxit

Câu 2: Chất nào sau đây thuộc loại ankađien liên hợp?

A. CH2 = C = CH2

B. CH2 = CH – CH2 – CH = CH2

C. CH3 – CH = C = CH2

D. CH2 = CH – CH = CH2

Câu 3: Chất nào sau đây cộng H2 tạo thành isopentan?

A. CH3 – CH2 – CH = CH2

B. CH3 – CH = CH – CH = CH2.

C. CH2 = CH – CH2 – CH = CH2

D. CH2 = CH – C(CH3) = CH2

Câu 4: Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy ắc Maccopnhicop sản phaamt nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3 – CHBr – CH2Br

B. CH3 – CHBr– CH3.

C. CH2Br – CH2 – CH2Br

D. CH3 – CH2 – CH2Br

Câu 5: Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm metan và etilen vào dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn lại 2,24 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đều do(đktc)). Thành phần phần trăm thể tích của metan trong X là

A. 25,0%

B. 50,0%

C. 60,0%

D. 37,5%

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam ankađien liên hợp X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X là

A. CH2 = C = CH2

B. CH2 = C – CH = CH2.

C. CH2 = C(CH3) – CH = CH2

D. CH2 = CH – CH = CH2

Câu 7: Dẫn 4,68 lít hỗm hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức của phân tử hai hiđrocacbon là (biết thể tích khí đều đo (đktc)).

A. CH4 và C2H4

B. CH4 và C3H4

C. CH4 và C3H6

D. C2H6 và C3H6

Câu 8: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với H2 là 7,5. Dẫn qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. C2. D3. D4. B5. A6. D7. C8. D

Câu 5:

Chất khí thoát ra là CH4 => thể tích CH4 là 2,24 lít

=> %VCH4 = 2,24/8,96 . 100% = 25%

Câu 6:

Đặt CTPT X là CnH2n-2

=> 2,7n/(14n-2) = 4,48/22,4 => n = 4

=> CTPT: C4H6

Câu 7:

Khí không tham gia phản ứng là ankan => nCnH2n+2 = 0,05 mol

Thể tích khí tham gia phản ứng là: 1,68 – 1,12 = 0,56 lít (0,025 mol)

=> nBr2 = 0,025 mol => Khí còn lại là anken CmH2m

=> nCO2 = 0,125 mol => 0,05n + 0,025m = 0,125

=> 2n + m = 5 => n = 1; m = 3 => CTPT hai hidrocacbon là CH4 và C3H6

Đánh giá bài viết
1 633
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm