Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 33: Luyện tập ankin

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 33: Luyện tập ankin hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học tại nhà, nắm vững lý thuyết bài học cũng như rèn luyện cùng các dạng câu hỏi trắc nghiệm Hóa khác nhau.

Bài 33: Luyện tập ankin

Câu 1: Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức C4H6

A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

Câu 2: Ankin có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 3: Axetilen tham gia phản ứng cộng H2O( xúc tác HgSO4), thu được sản phẩm hữu cơ là

A. C2H4(OH)2

B. CH3CHO

C. CH3COOH

D. C2H5OH

Câu 4: Cho các chất: but-1-en; but-1-in; buta-1,3-đien; vinyl axetilen; isobutilen; anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?

A. 3 B. 6 C. 5 D. 4

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít Hiđrocacbon X , thu được 8,96 lít CO2 (thể tích các khí đo (đktc)). X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. CH3 – CH2 – C ≡CH

B. CH3 – CH2 – C ≡ CH.

C. CH3 – C ≡ C – CH3

D. CH3 – CH = CH – CH3

Câu 6: Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H6 tác dùng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn chất trên?

A. 5 B. 4 C. 6 D. 2

Câu 7: Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít H2 (đktc) có xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y (không có H2), Y phản ứng tối đa với dung dịch chưa 16 gam Br2. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C3H4

C. C4H6

D. C5H6

Câu 8: Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3,t°), thu được dung dịch Y chỉ có hai hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C5H6

C. C4H6

D. C3H4

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. D2. B3. B4. D5. A6. B7. D8. A
Đánh giá bài viết
1 405
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm