Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 33: Luyện tập ankin

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 33: Luyện tập ankin với những câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung trọng tâm bài học, giúp học sinh không chỉ củng cố lý thuyết mà còn rèn luyện nâng cao kết quả học tập môn Hóa 11.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Ankađien-tecpen-ankin

 • 1

  Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức C4H6

 • 2

  Ankin có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

 • 3

  Axetilen tham gia phản ứng cộng H2O( xúc tác HgSO4), thu được sản phẩm hữu cơ là

 • 4

  Cho các chất: but-1-en; but-1-in; buta-1,3-đien; vinyl axetilen; isobutilen; anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?

 • 5

  Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít Hiđrocacbon X , thu được 8,96 lít CO2 (thể tích các khí đo (đktc)). X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra kết tủa. Công thức phân tử của X là

 • 6
  Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H6 tác dùng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn chất trên?
 • 7

  Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít H2 (đktc) có xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y (không có H2), Y phản ứng tối đa với dung dịch chưa 16 gam Br2. Công thức phân tử của X là

 • 8

  Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3,t°), thu được dung dịch Y chỉ có hai hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 164
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm