Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 36: Luyện tập Hidrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 36: Luyện tập Hidrocacbon thơm do VnDoc sưu tầm và biên soạn, hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học tại nhà, nắm vững lý thuyết bài học cũng như rèn luyện cùng các dạng câu hỏi trắc nghiệm Hóa khác nhau.

Bài 36: Luyện tập: Hidrocacbon thơm

Câu 1: Toluen tác dụng với dung dịch KMnO4 khi đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ là

A. C6H5OK.

B. C6H5CH2OH.

C. C6H5CHO.

D. C6H5COOK.

Câu 2: Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. X là chất nào sau đây?

A. benzen

B. etilen

C. propen

D. stiren.

Câu 3: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có một bột sắt) là

A. Benzybromua.

B. o-bromtoluen và p-bromtoluen.

C. p-bromtoluen và m-bromtoluen.

D. o-bromtoluen và m-bromtoluen.

Câu 4: Cho các chất axetilen, vinyl axetilen , stiren, toluen, hexan, benzen. Trong các chất trên, số chất phản ứng được với brom là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 2.

Câu 5: Để phân biệt toluen, benzen, stiren chỉ cần dùng dung dịch

A. NaOH B. HCl C. Br2 D. KMnO4

Câu 6: Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 90,566%. Số đồng phân cấu tạp của X là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 7: Hiđrocacbon X có tỉ khối đối với không khí xấp xỉ 3,173. Ở nhiệt độ thường X không làm mất màu nước brom. Khi đun nóng, X làm mất màu dung dịch KMnO4. X là

A. benzen

B. etylbenzen

C. toluen

D. stiren.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn Hiđrocacbon X, thu đuộc CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ tương ứng 2 : 1. Mặt khác, 1 mol X tác dụng được tối đa với 4 mol H2 (Ni, t°) : 1 mol X tác dụng được tối đa 1 mol Br2. Công thức của X là.

A. C2H2

B. C4H4

C. C6H6

D. C8H8

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. D2. A3. B4. A5. D6. C7. C8. D
Đánh giá bài viết
1 455
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm