Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 3 My Friends có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 3 My Friends phần Writing có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau như: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh, dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh, .... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Bài 1. Make questions for the underlined words:

1. I play football every afternoon after school.

___________________________________

2. My father is watching television at the moment.

___________________________________

3. Yes, Mary does the housework.

___________________________________

4. No, They don’t like listening to music. They like watching films.

___________________________________

5. They are reading English stories.

___________________________________

Bài 2. Complete the sentences using the suggested words and phrases.

1. My friend / Peter / have / short / hair.

___________________________________

2. What / sister / hair / like?

___________________________________

3. It / straight / long / black / hair.

___________________________________

4. her lips / red.

___________________________________

5. My sister / understand / things / quick / and easy.

___________________________________

Bài 3. Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: My friend/ so talkative/ that/ she / make/ me/ tired.

A. My friend is so talkative that she makes me tired.

B. My friend so talkative that she make me tired.

C. My friend so talkative that she makes me tired.

D. My friend is to talkative that she make me tired.

Question 2: Diana/ quite lovey/ with /short black hair/ big brown eyes.

A. Diana quite lovely with short black hair and big brown eyes.

B. Diana is quite lovely with short black hair and big brown eyes.

C. Diana quite lovely with a short black hair and big brown eyes.

D. Diana is quite lovely with a short black hair and big brown eyes.

Question 3: This/ my neighbor/ Ella. She/ confident/ helpful.

A. This is a my neighbor, Ella. She’s confident and helpful.

B. This my neighbor, Ella. She’s confident and helpful.

C. This is my neighbor, Ella. She’s a confident and helpful.

D. This is my neighbor, Ella. She’s confident and helpful.

Question 4: I/ jealous/ a lot/ because/ her/ eyes/ bigger/ me.

A. I jealous a lot because her eyes are bigger than me.

B. I’m jealous a lot because her eyes are bigger than me.

C. I’m jealous a lot because her eyes is bigger than me.

D. I’m jealous a lot because her eyes are bigger me.

Question 5: We/ having/ big party/ tomorrow.

A. We are having a big party tomorrow.

B. We having a big party tomorrow.

C. We are having big party tomorrow.

D. We are having a big party on tomorrow.

Bài 4. Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: library/ I/ love/ to/ going/ with/ the/ close friend/ my.

A. I love going to the library with my close friend.

B. library I love close friend with my going to the.

C. I going to love the library with my close friend.

D. I love with my close friend going to the library.

Question 7: most/ He/ boy/ is/ intelligent/ I’ve/ the/ met/ ever.

A. He intelligent boy is the most I’ve ever met.

B. He is the most I’ve ever met intelligent boy.

C. He is the most intelligent boy I’ve ever met.

D. I’ve ever met he is the most intelligent boy.

Question 8: hands/ My mom/ wash/ asks/ my/ me/ usually/ to/ before meals.

A. My mom usually wash my hands asks me to before meals.

B. My mom usually asks me to before meals wash my hands.

C. My mom asks me to usually wash my hands before meals.

D. My mom usually asks me to wash my hands before meals.

Question 9: you/ what/ going/ do /tomorrow /are /to?

A. What are you going to do tomorrow?

B. What you are going to do tomorrow?

C. What are you to do going tomorrow?

D. What are going you to do tomorrow?

Question 10: five/ are/ hand/ There/ a/ fingers/ in.

A. There are five hand in a fingers.

B. There are hand five fingers in a.

C. There fingers in a hand are five.

D. There are five fingers in a hand.

Bài 5. Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: She has the same personality as her mother.

A. Her personality is similar her mother.

B. Her personality is similar to her mother’s.

C. Her personality is same her mother’s.

D. Her personality is as her mother.

Question 12: No one in her family has longer hair than she does.

A. She has the longest hair in her family.

B. She has longer hair in her family.

C. Everyone has longer hair than she does.

D. All in her family has short hair.

Question 13: He likes making new things.

A. He’s shy.

B. He’s creative.

C. He’s reliable.

D. He’s good.

Question 14: Elizabeth has wavy hair.

A. Wavy hair has Elizabeth.

B. Elizabeth’s wavy girl.

C. Elizabeth’s hair is wavy.

D. Elizabeth loves hair.

Question 15: Bobby can wait hours for his friends without getting angry.

A. Bobby is funny.

B. Bobby is smart.

C. Bobby is patient.

D. Bobby is intelligent.

Đáp án

Bài 1. Make questions for the underlined words:

1 - What do you do every afternoon after school?

2 - What is your father doing at the moment?

3 - Does Mary do the housework?

4 - Do they like listening music?

5 - What are they doing?

Bài 2. Complete the sentences using the suggested words and phrases.

1 - My friend Peter has short hair.

2 - What is sister's hair like?

3 - It is straight long black hair.

4 - Her lips are red.

5 - My sister understands things quickly and easy.

Bài 3. Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

1 - A; 2 - D; 3 - D; 4 - B; 5 - A;

Bài 4. Rearrange the sentences to make meaningful sentences

6 - A; 7 - C; 8 - D; 9 - A; 10 - D;

Bài 5. Rewrite sentences without changing the meaning

11 - B; 12 - A; 13 - B; 14 - C; 15 - C;

Trên đây là Bài tập Writing Tiếng Anh 6 sách mới Unit 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
9 2.974
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm