Trọn bộ giáo án môn Vật lý lớp 7 học kì 2

Thƣ viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Ngày son 03/01/20...
Ngày ging:
Ký duyt
Ngày…..tháng……năm 2020
I N HC
Tit 19. S NHIN DO C XÁT
I. MC TIÊU
1. Kin thc: HS t đƣc 1 s hiện tƣợng hoc 1 thí nghim chng t
vt b nhiễm điện do c xát.
-Giải thích đƣc 1 s hiện tƣợng nhiễm điện do c xát trong thc tế. (Ch ra
các vt nào c xát vi nhau và biu hin ca s nhiễm điện).
2. K  Có K năng làm TN nhiễm điện cho vt bng cách c xát.
: Giáo dc HS yêu thích môn hc, ham hiu biết, khám phá thế
gii xung quanh.
II. CHUN B
Chun b cho c lp k sn bng kết qu TN.
Chun b cho mỗi nhóm: 1 thƣc nha, 1 thanh thu tinh, 1 mnh ni lông, 1
qu cu xp nh xuyên si ch, giá TN (hoc vn xp), 1 mnh len, 1 mnh d,
1 mnh la khô, ít mu giy vn, 1 mảnh tôn kích thƣớc: 80x80 (mm), 1 mnh
phim nhựa kích thƣớc: 130x180 (mm), 1 bút th đin thông mch.
III. 
- Nêu gii quyết vấn đề, vấn đáp gợi m, thc hành, hoạt động nhóm.
IV. CÁC HONG DY HC:
1. nh t chc (2 phút)
2. Ki: (Không)
3. Bài mi:
Hong 1: T chc tình hung hc tp(3 phút)
HS: Quan sát tranh (tr 47 SGK) mô t hiện tƣợng trong nh.
GV: Ngoài các hiện tƣợng điện đƣợc mô t trên các em còn biết các hin
ng điên nào khác? (Bàn là, bếp điện, ... ).
GV: Gii thiu các mc chính của chƣơng II, sau đó vào bài mới nhƣ phần m
bài trong sgk.
Hong 2: m thí nghim, phát hin vt b c xát
Thƣ viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
có kh năng hút các vật khác (15 phút)
Hoạt động ca GV và HS
GV: HD HS thc hiện TN 1 theo các bƣớc nhƣ
trong SGK.
HS: HĐ nhóm làm TN 1, cử đại din lên bng
ghi kết qu.
GV: Theo dõi, un nn các thao tác ca HS
GV: T kết qu TN trên, chúng ta có th rút ra
kết lun gì?
HS: Hoạt động cá nhân hoàn thành kết lun 1
2 HS phát biu hoàn chnh kết lun.
GV: Ngoài kh năng hút các vật khác ra, liu vt
sau khi b c xát còn có kh năng nào nữa?
chúng ta cùng tiến hành TN 2 để tìm hiu v
điều đó.
Hong 3: Phát hin vt b ct b nhim điện
(hay mang điện tích) (13 phút)
Hoạt động ca GV và HS
Ni dung
HS: Nghiên cu, tiến hành TN 2 theo nhóm
HS các nhóm báo cáo kết qu TN.
GV: T kết qu TN các em hãy hoàn thin kết
lun.
Nếu TN của HS không đạt kết qu GV cn
làm mẫu TN đó (lƣu ý phải th mnh tôn xung
hoc dùng mnh nilon hay nhựa để để lót tay cm
nếu không điện tích mnh phim nha s mt
hết bóng đèn bút thử đin không sáng).
HS: Hoạt động cá nhân hoàn thành kết lun 2
1 HS đọc kết lun hoàn chỉnh trƣớc lp.
GV: Thông báo v vt nhiễm điện (vt mang
đin tích)
Thí nghim 2:
* Kt lun 2: Nhiu vt sau
khi b c xát có kh năng làm
sáng bóng đèn bút thử đin.
- Các vt sau khi c xát có kh
năng hút các vật khác hoc có
th làm sáng bóng đèn của bút
th đin gi là các vt nhim
đin hay các vật mang điện
tích.
Hong 4: Vn dng - Cng c (10 phút)
Thƣ viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Hoạt động ca GV và HS
Ni dung
GV: - Có th làm nhiễn điện nhiu vt
bng cách nào?
- Vt b nhiễm điện có đặc điểm gì?
- HS đọc “Có thể em chƣa biết”
HS: 2 HS đọc phn ghi nhớ, 1 HS đc
phn có th em chƣa biết.
GV: Cho HS vn dng kiến thc, tr li
các câu hi C1 C3
HS: Vn dng kiến thc vào gii thích
các câu hi C1; C2; C3. 3 HS ln lƣợt
tr lời trƣớc lp, HS khác nhn xét, b
xung (nếu cn).
GV: Cht li các câu tr lời đúng
II. VN DNG.
C1: Khi chải đầu bằng lƣợc nhựa, lƣợc
và tóc c xát ợc và tóc đều nhim
điện, lƣợc nha hút kéo tóc thng ra.
C2: Khi thi lung gió làm bi bay:
cánh qut quay c sat vi không khí
cách qut b nhiễm điện cánh qut
hút các ht bi gn nó, mép qut b
nhiễm điện nhiu do c xát nhiu.
C3: Gƣơng, kính, màn ti vi cọ xát vi
khăn lau khô -> nhiễm điện vì thế
chúng hút bi vi gn.
ng dn hc nhà (2 phút)
- Hc thuc phn ghi nh và các kết lun.
- Làm bài tp: 17.1 17.4 (18 SBT).
- Đọc trƣớc bài “Hai loại điện tích”.
V. RÚT KINH NGHIM
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Giáo án Vật lý lớp 7 học kì II

Mời quý thầy cô cùng tham khảo Trọn bộ giáo án môn Vật lý lớp 7 học kì 2. Đây là mẫu giáo án điện tử lớp 7 đầy đủ nhất được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô chuẩn bị đầy đủ nội dung, kiến thức và kỹ năng khi giảng bài trên lớp.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết và dùng máy tính để tải về.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

CHƯƠNG III ĐIỆN HỌC

Tiết 19. SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS mô tả được 1 số hiện tượng hoặc 1 thí nghiệm chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát.

- Giải thích được 1 số hiện tượng nhiễm điện do cọ xát trong thực tế. (Chỉ ra các vật nào cọ xát với nhau và biểu hiện của sự nhiễm điện).

2. Kỹ năng: Có Kỹ năng làm TN nhiễm điện cho vật bẵng cách cọ xát.

3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích môn học, ham hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh.

II. CHUẨN BỊ

* Chuẩn bị cho cả lớp kẻ sẵn bảng kết quả TN.

* Chuẩn bị cho mỗi nhóm: 1 thước nhựa, 1 thanh thuỷ tinh, 1 mảnh ni lông, 1 quả cầu xốp nhỏ có xuyên sợi chỉ, giá TN (hoặc vụn xốp), 1 mảnh len, 1 mảnh dạ, 1 mảnh lụa khô, ít mẩu giấy vụn, 1 mảnh tôn kích thước: 80x80 (mm), 1 mảnh phim nhựa kích thước: 130x180 (mm), 1 bút thử điện thông mạch.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Nêu giải quyết vấn đề, vấn đáp gợi mở, thực hành, hoạt động nhóm.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức (2 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (Không)

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)

HS: Quan sát tranh (tr 47 – SGK) ⇒ mô tả hiện tượng trong ảnh.

GV: Ngoài các hiện tượng điện được mô tả trên các em còn biết các hiện tượng điên nào khác? (Bàn là, bếp điện, ... ).

GV: Giới thiệu các mục chính của chương II, sau đó vào bài mới như phần mở bài trong sgk.

Hoạt động 2: Làm thí nghiệm, phát hiện vật bị cọ xát có khả năng hút các vật khác (15 phút)

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

GV: HD HS thực hiện TN 1 theo các bước như trong SGK.

HS: HĐ nhóm làm TN 1, cử đại diện lên bảng ghi kết quả.

GV: Theo dõi, uốn nắn các thao tác của HS

GV: Từ kết quả TN trên, chúng ta có thể rút ra kết luận gì?

HS: Hoạt động cá nhân hoàn thành kết luận 1 ® 2 HS phát biểu hoàn chỉnh kết luận.

GV: Ngoài khả năng hút các vật khác ra, liệu vật sau khi bị cọ xát còn có khả năng nào nữa? chúng ta cùng tiến hành TN 2 để tìm hiểu về điều đó.

I. VẬT NHIỄM ĐIỆN

* Thí nghiệm 1:

* Kết luận 1:

Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng hút các vật khác.

---------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Ngoài tài liệu Trọn bộ giáo án môn Vật lý lớp 7 học kì 2, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 417
Sắp xếp theo

    Giáo án Vật lý lớp 7

    Xem thêm