Bài tập Điền từ tiếng Anh lớp 4

Bài tập Điền từ đoạn văn tiếng Anh 4 có đáp án

Bài tập về Điền từ đoạn văn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng dạng bài tập khác nhau trên VnDoc.com. Bài tập Điền từ vào câu tiếng Anh lớp 4 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập điền từ hoàn thành câu khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Tài liệu bài tập tiếng Anh 4 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mai. 

I. Complete the sentence. 

1. Where are you……, Hakim? I'm from Malaysia.

2.  What do you have ……Tuesday?

3. I listen ……music in the afternoon.

4.  It’s the second ……..October.

5. Let’s……soccer.

6. She can sing only English…….

7. She likes playing …… guitar.

8.  ……can you do, Hoa? I can draw.

9. What’ the name…..your school?

10. ……is her housel? It’s at 56 Duy Tan Street.

II. Fill the blanks. 

1. What ….she like doing?

2. Reading comic books is a lot …. fun.

3. …….subjects do you have today? I have English and Vietnamese.

4. …….is your English teacher? Ms Hanh.

5. English is my favourite…….

6. ..... do you like English? Because I want to be an English teacher.

7. I don't go to school ..... Saturdays.

8. He gets ..... at 5 a.m.

9.  What ….she do last week?

10. She .... her grandparents yesterday.

Truy cập đường link: Tài liệu tiếng Anh 4 cả năm 2021 - 2022 để tham khảo& download tài liệu lý thuyết & Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit hiệu quả.

ĐÁP ÁN

I. Complete the sentence.

1. Where are you…from…, Hakim? I'm from Malaysia.

2. What do you have …on…Tuesday?

3. I listen …to…music in the afternoon.

4. It’s the second …of…..October.

5. Let’s…play…soccer.

6. She can sing only English…songs….

7. She likes playing …the… guitar.

8. …What…can you do, Hoa? I can draw.

9. What’ the name…of..your school?

10. …Where…is her housel? It’s at 56 Duy Tan Street.

II. Fill the blanks.

1. What ...does….she like doing?

2. Reading comic books is a lot of…. fun.

3. …What….subjects do you have today? I have English and Vietnamese.

4. …Who….is your English teacher? Ms Hanh.

5. English is my favourite…subject….

6. ..Why... do you like English? Because I want to be an English teacher.

7. I don't go to school ..on... Saturdays.

8. He gets .up.... at 5 a.m.

9. What …did...she do last week?

10. She ..visited.. her grandparents yesterday.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Dạng bài Điền từ hoàn thành câu có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau như:

Giải tiếng Anh lớp 4 bộ Giáo dục theo Unit

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit online

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo và download tài liệu.

Đánh giá bài viết
2 2.257
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm