Bài tập tìm lỗi sai tiếng Anh lớp 4

Bài tập Tìm lỗi sai tiếng Anh 4 có đáp án

Nằm trong bộ bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng dạng bài tập, bài tập về Tìm lỗi sai lớp 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com đăng tải. Bài tập về Tìm lỗi sai tiếng Anh 4 có đáp án bao gồm nhiều câu bài tập tự luận tiếng Anh khác nhau về Tìm lỗi sai và sửa trong chương trình SGK tiếng Anh lớp 4 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Tài liệu bài tập tiếng Anh 4 do VnDoc.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mai. 

I. Tìm lỗi sai và sửa.

1. Today are Monday.

2. The children can sing and dance in the birthday party on the evening.

3. Do he go to school on Sunday?

4. In the morning, I go to school by foot.

5. Is today the one of June?

6. She can draws her school.

7. Can you go a bike?

8. I go to school on Mondays to Fridays.

9. My birthday is in the fifteenth of August.

10. She is on Japan. She is Japanese.

II. Find the mistake. Then fix it.

1. He’s making an kite.

2. We are having a much of fun here.

3.  Let's playing the guitar together.

4. What about went to the cinema?

5.  Where am you from?

6. I have two spoon.

7. She usually gets on at seven a.m.

8. Linda do her homework at 8 o'clock.

9. Would you like a milk?

10. My parents likes rice and fish.

III. Tìm lỗi sai trong những câu dưới đây. Sau đó sửa lại. 

1. She will like apple and some water.

2. Are Lisa a dancer?

3. No, she does.

4. Where is Children's Day? - It's on the first of June.

5. They are making Chung cake at Tet.

6. Her favorite sandal's colour are blue or pink.

7. Her shoes is ninety thousand dong.

8. He is doing soccer.

9. What are your telephone number?

10. She loves cook for the family

Bạn đọc click đường link: Tài liệu tiếng Anh 4 cả năm 2021 - 2022 để tham khảo thêm rất nhiều tài liệu lý thuyết Cấu trúc tiếng Anh & Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit cũng như tổng hợp cách dạng bài tiếng Anh khác nhau hiệu quả.

ĐÁP ÁN

I. Tìm lỗi sai và sửa.

1 - are thành is;

2 - on thành in;

3 - Do thành Does;

4 - by thành on;

5 - one thành first;

6 - draws thành draw;

7 - go thành ride;

8 - on thành from;

9 - in thành on;

10 - on thành from;

II. Find the mistake. Then fix it.

1 - an thành a;

2 - much thành lot;

3 - playing thành play;

4 - went thành going;

5 - am thành are;

6 - spoon thành spoons;

7 - on thành up;

8 - do thành does;

9 - a thành some;

10 - likes thành like;

III. Tìm lỗi sai trong những câu dưới đây. Sau đó sửa lại.

1 - will thành would;

2 - Are thành Is;

3 - No thành Yes;

4 - Where thành When;

5 - are making thành make;

6 - or thành and;

7 - is thành are;

8 - doing thành playing;

9 - are thành is;

10 - cook thành cooking.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Dạng bài Tìm lỗi sai có đáp án. Bên cạnh đó, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 4 cả năm khác nhau như: Giải tiếng Anh lớp 4 bộ Giáo dục theo Unit, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit online, Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2021 - 2022,...

Đánh giá bài viết
6 2.238
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm