Bài tập Chọn đáp án đúng tiếng Anh lớp 4

Bài tập chọn đáp án đúng lớp 4 có đáp án

Bài tập Khoanh tròn đáp án đúng tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng dạng bài năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập về Chọn đáp án đúng lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 4 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Tài liệu Tiếng Anh do VnDoc.com tự biên soạn, không sao chép dưới mọi hình thức thương mại.

I. Choose the correct answer. 

1. Class, _________ into pairs, please

A. do

B. does

C. doing

D. get

2. What _________ your father do? - He is an engineer.

A. does

B. is

C. do

D. are

3. My sister _________ a teacher. But she _______ a clerk.

A. is - is

B. is not - is

C. is not - is not

D. does - does

4. Their mother is a doctor. She ____________ in the hospitals now.

A. work

B. works

C. are working

D. is working

5. Her brother is a teacher. He ____________ primary school

A. goes to

B. study at

C. works in

D. do at

II. Circle the correct answer. 

1. My father can't (sing/ sings/ singing/ sang) very well.

2. Lisa (are making/ makes/ making/ is making) a paper boat now.

3. He doesn’t (go/ goes/ going/ went) to school on Sunday.

4. Where (was/ is/ were/ are) Lan yesterday?

5. They are (dance and singing/ dancing and singing/ dance and sing/ danced and sing) in the classroom at the moment.

6. I was (at/ to/ in/ on) home with my grandma yesterday.

7. She likes (listens/ listening/ listened/ listen) to radio.

8. My favourite subject (are/ is/ do/ does) English.

9. The Music teacher is playing the (music/ video/ piano/ paint).

10. I’m on the beach (on/ in/ behind/ with) my friends.

III. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau.

1. I want to buy some pens, so I’d like to go to the ................. . (book shop/ police station/ food stall/ office)

2. My uncle works on the farm. He is a ................. . (farmer/ teacher/ uncle/ driver)

3. On cold days I wear ................. . (T-shirt/ cap/ coat/ sandal)

4. My father ................. at  6 a.m. (has breakfast/ go home/ goes home/ have dinner)

5. ................. is fun for many children. (Children’s Day/ Teachers’ Day/ Women’s Day/ Winter)

6. She is hungry. She wants something to ................. . (eat/ drink/ cook/ draw)

7. Christmas is on ................. . (December 25th/ November 20th/ March 12th/ April 30th)

8. My brother is thin and ................. . (skinny/ tall/ long/ like)

9. My favourite drink is ................. . (milk/ French chip/ beef/ apple)

Bạn đọc click đường link: Tài liệu tiếng Anh 4 năm 2021 để tham khảo thêm toàn bộ lý thuyết Cấu trúc tiếng Anh & Bài tập tiếng Anh lớp 4 theo Unit & theo dạng bài hiệu quả.

ĐÁP ÁN

I. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

II. Circle the correct answer.

1. My father can't (sing/ sings/ singing/ sang) very well.

2. Lisa (are making/ makes/ making/ is making) a paper boat now.

3. He doesn’t (go/ goes/ going/ went) to school on Sunday.

4. Where (was/ is/ were/ are) Lan yesterday?

5. They are (dance and singing/ dancing and singing/ dance and sing/ danced and sing) in the classroom at the moment.

6. I was (at/ to/ in/ on) home with my grandma yesterday.

7. She likes (listens/ listening/ listened/ listen) to radio.

8. My favourite subject (are/ is/ do/ does) English.

9. The Music teacher is playing the (music/ video/ piano/ paint).

10. I’m on the beach (on/ in/ behind/ with) my friends.

III. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau.

1. I want to buy some pens, so I’d like to go to the ................. . (book shop/ police station/ food stall/ office)

2. My uncle works on the farm. He is a ................. . (farmer/ teacher/ uncle/ driver)

3. On cold days I wear ................. . (T-shirt/ cap/ coat/ sandal)

4. My father ................. at 6 a.m. (has breakfast/ go home/ goes home/ have dinner)

5. ................. is fun for many children. (Children’s Day/ Teachers’ Day/ Women’s Day/ Winter)

6. She is hungry. She wants something to ................. . (eat/ drink/ cook/ draw)

7. Christmas is on ................. . (December 25th/ November 20th/ March 12th/ April 30th)

8. My brother is thin and ................. . (skinny/ tall/ long/ like)

9. My favourite drink is ................. . (milk/ French chip/ beef/ apple)

Trên đây là Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Dạng bài Chọn đáp án đúng có đáp án. Bên cạnh đó, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 4 cả năm khác nhau như: Soạn tiếng Anh lớp 4 bộ GD&ĐT theo Unit, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit & chuyên đề, Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2021 - 2022, Đề thi cuối học kì 2 các môn học lớp 4,...được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.589
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm