Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 3

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 4

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 3 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 4 dành cho các em học sinh lớp 4 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 5, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 4 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. dress

B. handbag

C. skirt

D. blouse

2. A. bracelet

B. gloves

C. ring

D. necklace

3. A. fish

B. chicken

C. juice

D. meat

4. A. apple

B. biscuit

C. bread

D. tiger

II/ Read and match

1. What can the bear do?

A. Yes, I’ d love to

2. Are the zebras beautiful?

B. They are four hundred thousand VND

3. Would you like to go fishing with me tomorrow?

C. It can ride a bike

4. What colour is the blouse?

D. Yes, they are

5. How much are those sport shoes?

E. It’s yellow

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. Yesterday morning, he ___________ his friends on the Internet.

A. chat with

B. chatted with

C. chat to

D. chatted to

2. I ____________ to bed early last night.

A. go

B. goes

C. going

D. went

3. ___________ she ____________ Maths today?

A. Do - have

B. Do - has

C. Does - has

D. Does - have

4. We are late __________ school.

A. at

B. for

C. in

D. on

5. English is her ___________ subject.

A. like

B. love

C. favorite

D. likes

IV/ Read and complete

fruit

doll

books

stamps

sweets

Mai and Nam want many things. First, they go to the bookshop. They want some (1) _________. Second, they go to the post office. They want some (2) _________. Third, they go to the supermarket. They want some (3) _________ and some (4) _________. Finally, they go to the toys shop because Mai wants a new (5) _________.

V/ Put the words in the right order

1. Let’s/ to/ go/ bakery/ the/ ./

______________________________________

2. do/ go to/ you/ Why/ the bank?/ want to/

______________________________________

3. is/ How/ blouse?/ much/ the/

______________________________________

4. is/ shop,/ the/ Where/ please?/ clothes/

______________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 3

I/ Choose the odd one out

1. B

2. B

3. C

4. D

II/ Read and match

1. C

2. D

3. A

4. E

5. B

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. D

3. D

4. B

5. C

IV/ Read and complete

Mai and Nam want many things. First, they go to the bookshop. They want some (1) ___books______. Second, they go to the post office. They want some (2) ____stamps_____. Third, they go to the supermarket. They want some (3) ____fruit_____ and some (4) ____sweets_____. Finally, they go to the toys shop because Mai wants a new (5) ____toy_____.

V/ Put the words in the right order

1. Let’s go to the bakery.

2. Why do you want to go to the bank?

3. How much is the blouse?

4. Where is the clothes shop, please?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 2, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 1... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.491
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm