Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 1

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 4

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 1 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 4 dành cho các em học sinh lớp 4 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 5, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. cinema

B. film

C. bakery

D. pharmacy

2. A. chocolate

B. sweets

C. candy

D. thirsty

3. A. job

B. farmer

C. teacher

D. singer

4. A. dress

B. necklace

C. sport

D. shoes

II/ Match

1. Are these shorts brown?

A. It’s 0579 256 712

2. What’s her telephone number?

B. We eat Banh Chung and visit our relatives

3. Do you like pants?

C. It is on the twentieth of November

4. What do you do at Tet?

D. No, they’re green

5. When’s Teacher’s Day?

E. Yes, they look great

III/ Put the following words into the correct categories

elephant

blouse

jumper

zebra

alligator

swimming pool

pants

bus stop

cinema

rabbit

book shop

giraffe

Animals

Clothes

Places

IV/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. She is hungry. She wants to go to the ____________.

A. restaurant

B. zoo

C. bank

D. cinema

2. Linda likes eating vegetables. She ______________ like meat.

A. don’t

B. didn’t

C. doesn’t

D. does

3. What _________ do you want to see? - I want to see bears.

A. colors

B. jobs

C. books

D. animals

4. _________ you like some bread, Tom? - Yes, please.

A. What

B. Which

C. Would

D. Why

5. My father is ____________ in sports. He often plays sports in his free time.

A. interested

B. tired

C. fond

D. liked

V/ Translate the following sentences into English

1. Bạn muốn ngắm con vật nào?

__________________________________________

2. Simon muốn đi câu cá

__________________________________________

3. Số điện thoại của mẹ tớ là 0562 569 416

__________________________________________

4. Những con công rất đẹp

__________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 1

I/ Choose the odd one out

1. B

2. D

3. A

4. C

II/ Match

1. D

2. A

3. E

4. B

5. C

III/ Put the following words into the correct categories

Animals

Clothes

Places

elephant

alligator

rabbit

zebra

giraffe

blouse

jumper

pants

cinema

swimming pool

book shop

bus shop

IV/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. C

3. D

4. C

5. A

V/ Translate the following sentences into English

1. What animals do you want to see?

2. Simon wants to go fishing

5. My mother’s phone number is 0562 569 416

3. The peacocks are beautiful.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Tổng hợp bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh, Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 13... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 1.861
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm