Tổng hợp bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Tổng hợp bài tập ôn tập lớp 4 lên lớp 5 môn Anh
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Exercise 1: Look at the picture and write the correct words under each picture
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
Exercise 2: Choose the odd one out
1. A. subject
B. pencil
C. rubber
D. ruler
2. A. nationality
B. his
C. her
D. your
3. A. eat
B. pork
C. chicken
D. fish
4. A. lemonade
B. fruit juice
C. lunch
D. orange juice
5. A. banana
B. fruit
C. apple
D. pear
Exercise 3: Choose the correct answer:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
1. Tommy is my friend. He is a ______ at Chu Van An Primary School
A. worker
B. doctor
C. farmer
D. pupil
2. Her house is _____ big
A. very
B. much
C. many
D. old
3. I _____ watching television
A. am
B. is
C. are
D. aren’t
4. Linda is going to the supermarket ______ her mother
A. on
B. of
C. with
D. from
5. ______ is the weather like in autumn? -It’s very windy
A. How
B. Which
C. What
D. Why
Exercise 4: Read the passage and choose the best answer:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
It is my birthday today. I invite ten friends ____ (1) my birthday party. There ____ (2) a
birthday cake in front me. My mother _____ (3) thirteen candles on my cake. All ____ (4)
friends give me birthday presents. I like toys very much. I am very happy ______ (5) my
birthday.
1. A. on
B. to
C. at
D. with
2. A. has
B. are
C. is
D. am
3. A. puts
B. putting
C. put
D. putted
4. A. its
B. my
C. that
D. it
5. A. with
B. and
C. on
D. because
Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences:
1. The/ season/ hottest/ What/ is/ in Vietnam?
__________________________________
2. I often/ play football/ friends/ with my/ on Sunday
__________________________________
3. some/ in the/ garden./ There are/ frogs
__________________________________
4. tall/ behind/ my/ aren’t/ house./ any/ trees/ There
__________________________________
5. do/ you/ go/to/ How often/ the/ cinema/?
__________________________________
Exercise 6: Put the verbs in brackets in the correct form
1. Where (be) ____ your books?
2. _____ you (have) _____breakfast everyday?
3. She always (go) _____ to class on time
-The end-

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 4

Tổng hợp bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 4 dành cho các em học sinh lớp 4 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 5, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Tổng hợp bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 10, Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh - Đề số 9 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 673
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 Xem thêm