Bài tập hè tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 7

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Bài tập ôn tập hè môn tiếng Anh lên lớp 5 có đáp án

Bài tập hè tiếng Anh 4 lên 5 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập lên lớp 5 môn tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Sắp xếp những câu dưới đây thành bài hội thoại hoàn chỉnh.

………. a. I like Art.

………. b. Why do you like it ?

………. c. No, I don’t.

………. d. Because I like to draw.

………. e. What subjects do you like ?

…1..…. f. Do you like Maths ?

Chọn đáp án đúng.

1. Nice to see you ___________ .

a. later

b. soon

c. again

d. tomorrow

2. The opposite of “tall” is …………………

a. big

b. short

c. weak

d. slim

3. Another word for “student” is……………..

a. teacher

b. pupil

c. nurse

d. clerk

4. Today is Saturday. I don’t ____________ .

a. have breakfast

b. get up

c. go to school

d. watch TV

5. A pair of shorts _________ eighty-two thousand dong.

a. am

b. are

c. is

d. have

6. Where were your friends ____________ ?

a. today

b. tomorrow

c. Monday

d. yesterday

7. I _______ a blouse, a shorts, a red scarf and _____ pair of sandals.

a. wears – a

b. wear – a

c. wears - an

d. to wear - an

8. Duy and Kim Anh want to go to the ____ because they want to ___ the animals.

a. circus- play

b. cinema - like

c. zoo – to see

d. zoo - see

9. My father is _________ than me and my mother.

a. weak

b. stronger

c. tall

d. big

10: What do her _________ do? They are farmers in a field.

a. mother

b. friend

c. grandparents

d. sister

Chọn từ có cách phát âm khác.

1. a. jeansb. wearc. breakfastd. bread
2. a. noodleb. schoolc. doord. noon

Chọn từ khác loại.

1. a. bakeryb. pharmacyc. sweet shopd. clothes
2. a. swimming poolb. medicinec. breadd. chocolate

Chia dạng đúng của động từ.

a. His brother (tobe) _________________ a worker in a car factory.

b. I and Tuan ( not have) _________________ dinner at 6.45 p.m in the morning.

c. Peter ( study) __________________ at Oxford Primary School.

d. My friends ( not like) __________________ playing badminton.

Thêm từ hoàn thành câu

1. My mother / teacher.

..............................................................................................................

2. When / you / have / English ?

...............................................................................................................

3. I / go / school / 6.30 a.m

..............................................................................................................

4. four/ books / the table ?

...............................................................................................................

5. Lan / Music/ Maths/ Vietnamese/ Monday.

..............................................................................................................

ĐÁP ÁN

Sắp xếp những câu dưới đây thành bài hội thoại hoàn chỉnh.

2 - c; 3 - e; 4 - a; 5 - b; 6 - d;

Chọn đáp án đúng.

1 - a; 2 - b; 3 - b; 4 - c; 5 - c;

6 - d; 7 - b; 8 - d; 9 - b; 10 - c;

Chọn từ có cách phát âm khác.

1 - a; 2 - c;

Chọn từ khác loại.

1 - d; 2 - a;

Chia dạng đúng của động từ.

a - is; b - don't have; c - studies; d - don't like;

Thêm từ hoàn thành câu

1 - My mother is teacher.

2 - When do you have English?

3 - I go to school at 6.30 a.m.

4 - Are there four books on the table?

5 - Lan has Musics, Maths and Vietnamese on Monday.

Download đề thi & đáp án tại: Bài tập ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, ....được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 549
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm