Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 4

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 4

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 4 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 4 dành cho các em học sinh lớp 4 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 5, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 5 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Put the followings words into the correct categories

French

Maths

flying a kite

Chinese

IT

Vietnamese

tennis

Art

volleyball

taking photos

cooking

badminton

 

Nationality

Subject

Sports

Hobby

 

_____________

_____________

_____________

 

_____________

_____________

_____________

 

_____________

_____________

_____________

 

_____________

_____________

_____________

II/ Choose the correct answer

1. English is my ____________ subject.

A. hobby

B. favorite

C. hobbies

D. favorites

2. Where ____________ your parents now?

A. is

B. are

C. was

D. were

3. We ____________ hide-and-seek now.

A. are playing

B. played

C. play

D. plays

4. What is the name ____________ your school, Danny?

A. of

B. in

C. with

D. at

5. Where is your teacher? - She is ____________ her office.

A. front

B. on

C. with

D. in

III/ Read the text and choose the most suitable word to fill in each blank

It’s Sunday morning. Annie is at home. She (1) _______ her homework. She (2) ______ TV. His sister is in the garden. She (3) ________ her bicycle. Her mum and dad (4) ______ today. They (5) ________ in the kitchen.

1. A. not doing

B. isn’t doing

C. is doing

D. doing

2. A. watches

B. watch

C. watching

D. is watching

3. A. is riding

B. rides

C. riding

D. ride

4. A. are work

B. work

C. are not working

D. works

5. A. are cooking

B. is cooking

C. cooks

D. cooking

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. you/ have/ When/ do/ Science/ ?/

________________________________________________

2. were/ Where/ yesterday/ you/ ?/

________________________________________________

3. Hanoi/ We/ going/ are/ to/ ./

________________________________________________

4. How/ the/ much/ is/ elephant/ T-shirt/ ?/

________________________________________________

5. animal/ What/ you/ do/ like/ ?/

________________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 4

I/ Put the followings words into the correct categories

Nationality

Subject

Sports

Hobby

French

Vietnamese

Chinese

IT

Maths

Art

volleyball

badminton

tennis

taking photos

flying a kite

cooking

II/ Choose the correct answer

1. B

2. B

3. A

4. A

5. D

III/ Read the text and choose the most suitable word to fill in each blank

1. B

2. D

3. A

4. B

5. A

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. When do you have Science?

2. Where were you yesterday?

3. We are going to Hanoi.

4. How much is the elephant T-shirt?

5. What animal do you like?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 2, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 3... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 833
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm