Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 5

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 4

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 5 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 4 dành cho các em học sinh lớp 4 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 5, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 4 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập Tiếng Anh lớp 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. What nationality __________ he? - He is Vietnamese.

A. is

B. do

C. does

D. are

2. __________ are you from? - I am from Korea.

A. What

B. Where

C. Why

D. How

3. February is __________ month of the year.

A. the first

B. the second

C. the third

D. the fourth

4. Anna can sing many __________ songs.

A. England

B. English

C. Englands

D. Englishes

5. I can play the guitar. She can play the guitar, __________.

A. either

B. so

C. too

D. Neither

6. I __________ early in the morning.

A. get up

B. have

C. get

D. am

7. This is __________ eraser.

A. an

B. a

C. two

D. the

8. Yesterday morning, he __________ his friends on the Internet.

A. chat with

B. chat to

C. chatted to

D. chatted with

II/ Correct the mistake

1. I have Music on Tuesdays on Thursdays.

_____________________________________________

2. She want to buy some books.

_____________________________________________

3. The bread in this bakery are delicious.

_____________________________________________

4. I’d like invite you to my party.

_____________________________________________

5. What animal do you want see?

_____________________________________________

III/ Choose the odd one out

1. A. delicious

B. expensive

C. salty

D. tasty

2. A. When

B. How

C. What

D. Build

3. A. crocodile

B. kangaroo

C. money

D. elephant

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. How/ the/ much/ is/ elephant/ T-shirt/ ?/

_____________________________________________

2. Hanoi/ We/ going/ are/ to/ ./

_____________________________________________

3. have/ I/ ask/ to/ parents/ my/ ./

_____________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 5

I/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. B

3. B

4. B

5. C

6. A

7. A

8. D

II/ Correct the mistake

1. Tuesdays on Thursdays => Tuesdays and Thursdays

2. want => wants

3. are => is

4. invite => to invite

5. see => to see

III/ Choose the odd one out

1. B

2. D

3. C

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. How much is the elephant T-shirt?

2. We are going to Hanoi.

3. I have to ask my parents.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 4, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 3... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 596
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm