Bài tập hè tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 6

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Ôn tập lên lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Đề ôn tập hè lớp 3 lên 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lên 4 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập ôn hè môn tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 mới thường gặp giúp các em hoàn thiện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Choose the odd one out.

1. A. friend B. sister C. brother
2. A. mother B. grandfather C. nephew
3. A. brother B. young C. father
4. A. sister B. mother C. nice
5. A. pupil B. sister C. brother

Reorder the words to make sentences.

1. This/ bedroom/ is/ my.

.................................................................................

2. There/ five/ are/ windows.

......................................................................................

3. I/ a/ robot/ have/ blue/ ./

........................................................................................

4. He/ brothers/ two/ one/ has/ sister/ ./ and/

.....................................................................................

5. He/ the/ playing/ is/ guitar.

...................................................................................

Read and match.

1. Where is Sa Pa ?

A. I’m flying a kite.

2. What’s the weather like ?

B. She is playing the guitar.

3. What are you doing ?

C. It’s in north Viet Nam.

4. What is she doing ?

D. It’s stormy.

Read and do the task below.

Complete the passage.

like/ trucks/ How/ ten/ cats/

My name is Loan. I have many toys. I have five (1) ............, three planes, and (2) ………. yo-yos. My friend Hoa has some pets. She has two dogs and three (3) …………… . What about you? What toys do you (4) ……… ? (5) ...…… many pets do you have?

Answer the questions.

1 - How many planes does Loan have?

2 - Does Loan have five yo-yos?

3 - Does Hoa have any pets?

4 - How many cats does Hoa have?

5 - Do you have any pets?

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Reorder the words to make sentences.

1 - This is my bedroom.

2 - There are five windows.

3 - I have a blue robot.

4 - He has two brothers and one sister.

5 - He is playing the guitar.

Read and match.

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - B;

Read and do the task below.

Complete the passage.

1 - trucks; 2 - ten; 3 - cats; 4 - like; 5 - How;

Answer the questions.

1 - She has three planes.

2 - No, she doesn't.

3 - Yes, she does.

4 - She has three cats.

5 - Học sinh trả lời.

Download đề thi & đáp án tại: Bài tập ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 275
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm