Bài tập trật tự tính từ lớp 9 có đáp án

Bài tập về trật tự tính từ trong tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Lý thuyết & Bài tập trắc nghiệm trật tự tính từ tiếng Anh lớp 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 9 theo chuyên đề do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập thứ tự tính từ lớp 9 có đáp án bao gồm 3 bài tập sắp xếp tính từ trong tiếng Anh 9 kèm đáp án giúp các em ôn tập Thứ tự tính lớp 9 hiệu quả.

I. Lý thuyết trật tự tính từ trong tiếng Anh 9

Opinion

An opinion adjective explains what you think about something (other people may not agree with you). Examples: silly, beautiful, horrible, difficult

Size

A size adjective, of course, tells you how big or small something is. Examples:
large, tiny, enormous, little

Age

An age adjective tells you how young or old something or someone is. Examples:
ancient, new, young, old

Shape

A shape adjective describes the shape of something. Examples:
square, round, flat, rectangular

Colour

A colour adjective, of course, describes the colour of something. Examples:
blue, pink, reddish, grey

Origin

An origin adjective describes where something comes from. Examples:
French, lunar, American, eastern, Greek

Material

A material adjective describes what something is made from. Examples:
wooden, metal, cotton, paper

Purpose

A purpose adjective describes what something is used for. These adjectives often end with "-ing". Examples:
sleeping (as in "sleeping bag"), roasting (as in "roasting tin")

Some examples of adjective order

Opinion

Size

Age

Shape

Colour

Origin

Material

Purpose

a

silly

young

English

man

a

huge

round

metal

bowl

a

small

red

sleeping

bag

II. Bài tập trật tự tính từ lớp 9 có đáp án

I. Choose the best answer:

1. Which is the correct order?

A. a small Canadian thin lady

B. a Canadian small thin lady

C. a small thin Canadian lady

D. a thin small Canadian lady

2. Which is the correct order?

A. a carving steel new knife

B. a new steel carving knife

C. a steel new carving knife

D. a new carving steel knife

3. Which is the correct order?

A. a beautiful blue sailing boat

B. a blue beautiful sailing boat

C. a sailing beautiful blue boat

D. a blue sailing beautiful boat

4. Which is the correct order?

A. an old wooden square table

B. a square wooden old table

C. an old square wooden table

D. a wooden old square table

5. Which is the correct order?

A. an new French exciting band

B. a French new exciting band

C. an exciting French new band

D. an exciting new French band

6. Which is the correct order?

A. a red big plastic hat

B. a big red plastic hat

C. a plastic big red hat

D. a big plastic red hat

7. Which is the correct order?

A. a small Japanese serving bowl

B. a Japanese small serving bowl

C. a small serving Japanese bowl

D. a serving small Japanese bowl

8. Which is the correct order?

A. a cotton dirty old tie

B. a dirty cotton old tie

C. an old cotton dirty tie

D. a dirty old cotton tie

II. Give the correct order:

1. round small reading lamp

2. German old yellow car

3. wooden huge sailing ship

4. physics boring old teacher

5. slim Canadian handsome snowboarder

6. sugar blue round bowl

III. Choose the best answer:

1. He was wearing a ________ shirt.

A. dirty old flannel

B. flannel old dirty

C. old dirty flannel

2. Pass me the ________ cups.

A. plastic big blue

B. big blue plastic

C. big plastic blue

3. All the girls fell in love with the ________ teacher.

A. handsome new American

B. American new handsome

C. new handsome American

4. I used to drive ________ car.

A. a blue old German

B. an old German blue

C. an old blue German

5. He recently married a ________ woman.

A. young beautiful Greek

B. beautiful young Greek

C. beautiful Greek young

6. This is a ________ movie.

A. new Italian wonderful

B. wonderful Italian new

C. wonderful new Italian

7. She is a ________ supermodel.

A. beautiful slim Brazilian

B. Brazilian beautiful slim

C. slim Brazilian beautiful

8. It's in the ________ container.

A. large blue metal

B. blue large metal

C. blue metal large

9. He sat behind a ________ desk.

A. big wooden brown

B. big brown wooden

C. wooden big brown

10. She gave him a ________ vase.

A. small Egyptian black

B. black Egyptian small

C. small black Egyptian

Download toàn bộ nội dung bài tập và đáp án tại: Bài tập về Thứ tự tính từ trong tiếng Anh lớp 9 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 408
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm