Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Places

Tiếng Anh Unit 6 lớp 6: Places

Các tài liệu hay, chất lượng được chọn lọc và biên soạn kỹ lưỡng trong bộ sưu tập Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Places có đáp án dưới đây sẽ giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn tiếng Anh. Các tài liệu về chủ đề này được chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn và tổng hợp thành bộ sưu tập giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm kiếm. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

I. Điền giới từ vào các câu sau:

1) Look ....... . the house.

2) There is a big yard ......front ....... the house.

3) There are many trees ....... . the house.

4) There is a well (cái giếng) ....... . the left of the house.

5) To the right ....... the house,there is a flower garden (1 vườn hoa).

6) I live ....... a house.

7) They live .........a restaurant (nhà hàng).

8) Their house is next ....... a bookstore (hiệu sách).

9) There are many people .......... the street.

10) His father works ....... a factory (nhà máy,xưởng).

Đáp án:

1. at2. in - of3. behind/ near4. to5. of
6. at7. of8. near9. to10. at

II. Đổi ra số nhiều các câu sau:

1) My pencil is on the table. (My pencils are on the table.)

2) This school is big. ...................................

3) That is an eraser. ......................................

4) There is a lamp in the desk. ......................................... .

5) It's a small house. ..................................

6) Who's that? ............................. .

7) No,it isn't. It's small. .......................... ..............................

8) Is your room big? ......................................

9) This is her dress (áo đầm). ............................................

10) Is that your stereo. ........................................

Đáp án:

2 - These school are big.

3 - Those are erasers.

4 - There are some lamps in the desk.

5 - They are small houses.

6 - Who are those?

7 - No, they aren't. They are small.

8 - Are your rooms big?

9 - These are her dresses.

10 - Are those your stereos?

III. Hoàn thành các mẩu đối thoại sau:

1) ............. . is your house? –It's ............. . Quang Trung street.

2).........many floors.......... it have? –It ............. three floors.

3).......... your school big? -Yes, ....... . is.

4) ............is your name? -............name's Loan.

5).......... . do you spell your name? - T. H. A. N. H, Thanh.

6)..................school do you go to? –I .......... to Nguyen Du school.

7)............. Grade are you in? – I'm .......... Grade 6.

8)...............do you have literature (văn học)? -....... have literature.... . Wednesday.

9).......... . do you get.......... ? -I get up .........6 o'clock.

10).....................she brush her teeth every morning?

- Yes,she ............. . her teeth every morning.

Đáp án

1 - Where - on2 - How many - does - has3 - Is - it4 - What - my5 - How
6 - What - go7 - Which - in8 - When - I - on9 - What time - up - at10 - Does - brushes

IV. Đặt câu hỏi cho các câu sau

1) Mr Lam's daughter (con gái ruột) is eleven.

How old.............................................?

2) The house is big. Is ............................?

3) The man is old. Is.........................?

4) My mother's picture (hình mẹ tôi) is on the wall (tường).

Where ..............................................?

5) My brother's school is on Pasteur street.

Where ...........................................?

6) My school time is at half past twelve. When ........................................ ?

7) Tom gets up at six every morning. What time........................................?

8) There are four people in my family. How many........................................... ?

Đáp án:

1 - How old is Lam's daughter?

2 - Is the house big?

3 - Is the man old?

4 - Where is your mother's picture?

5 - Where is your brother's school?

6 - When is your school time?

7 - What time does Tom get up?

8 - How many people are there in your family?

V. Đổi các câu sau sang phủ định và nghi vấn:

1) Our house has a yard (1 cái sân).

Our house doesn't/ does not have a yard.

Does your house have a yard? (người thứ 3 hỏi)

Does our house have a yard? (người trong cuộc tự hỏi)

2) Those are her pencils.

Those aren't/ are not her pencils.

Are those her pencils?

3) There is a park (công viên; bãi đậu xe) near the hotel (khách sạn).

.............................................................. .

..............................................................?

4) She lives in a house near a lake (hồ nước) .

.................................................. .

.................................................. ?

5) Hung works in a factory.

..................................................

.................................................. ?

6) They have English on Monday and Thursday.

................................................................

................................................................?

7) Loan takes a shower every morning.

..............................................................

.............................................................. ?

8) Minh watches television every night.

........................................................... .

...........................................................?

9) His mother does the housework (công việc nhà) every day.

.............................................................. .

..............................................................?

Đáp án:

3 - There isn't a park near the hotel.

Is there a park near the hotel?

4 - She doesn't live in a house near a lake.

Does she live in a house near a lake?

5 - Hung doesn't work in a factory.

Does Hung work in a factory?

6 - They don't have English on Monday and Thursday.

Do they have English on Monday and Thursday?

7 - Loan doesn't take a shower every morning.

Does Loan take a shower every morning?

8 - Minh doesn't watch television every night.

Does Minh watch television every night?

9 - His mother doesn't do the housework.

Does his mother do the housework?

V. Dùng các từ gợi ý dưới đây để viết thành đoạn văn,rồi trả lời các câu hỏi bên dưới:

Nam/ 12 years old. He/ Grade 6. He/ live/ with his mother/ father/ 2 sisters/ city. His house/ next/ store. On the street/ there/ restaurant/ bookstore/ and/ temple (miếu,đền,đình). In the neighborhood/ there/ hospital/ and/ factory. Nam's father/ work/ factory. His mother/ work/ hospital.

1) How old is Nam? ..................................

2) Which grade is he in? ............................

3) Where does he live? .....................................

4) Does he live with his parents (his father and mother) and 2 sisters?

............................

5) Is his house next to a store? .....................................

6) What is there on the street? ....................................................................

7) Is there a hospital in the neighborhood? .....................................

8) Is there a school in the neighborhood? ...................................

9) Where does Nam's father work? .........................................

10) Where does his mother work? ...........................................

Đáp án:

Nam is 12 years old. He is in grade 6. He lives with his mother, his father and two sisters in the city. His house is next to the store. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple. In the neighbourhood, there is a hospital and factory. Nam's father works at the factory. Nam's mother works at the hospital.

1 - He is 12 years old.

2 - He is class 6.

3 - He lives in the city.

4 - Yes, he does.

5 - Yes, it is.

6 - There is a restaurant, a bookstore and a temple.

7 - Yes, it is.

8 - No, it isn't.

9 - He works at the factory.

10 - She works at the hospital.

VI. Đặt câu hỏi với 'where is.... ? where are.... ?' và trả lời:

1) your pen/ in the box.

Where is your pen?

It's in the box.

2) the students/ in the class.

Where are the students?

They're in the class.

3) the children/ in the room.

................................ ? .....................................

4) her father/ in the house.

................................? .....................................

5) his pencil/ in the desk.

..................................? .....................................

6) your eraser/ on the table.

................................... ? ......................................

7) Lan's house/ in the country.

...................................... ? .........................................

8) their classroom/ on the second floor.

......................................? ......................................... .

9) her ruler/ in the box.

...............................? ..............................................

10) the clock/ on the wall.

................................ ? .........................................

Đáp án:

3 - Where are the children? They are in the room.

4 - Where is her father? - It is in the house.

5 - Where is his pencil? - It is in the desk?

6 - Where is your eraser? - it is on the table.

7 - Where 's Lan's house? - It is in the country.

8 - Where is their classroom? - It is on the second floor.

9 - Where is her ruler? - It is in the box.

10 - Where is clock? It is on the wall.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 Unit 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 13.096
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm