Chọn đáp án đúng Tiếng Anh 3

Bài tập chọn đáp án đúng

Chọn đáp án đúng Tiếng Anh 3 được VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập thường gặp môn Tiếng Anh lớp 3 dành cho các em học sinh lớp 3 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 4, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Sắp xếp từ Tiếng Anh lớp 3 MỚI

Chọn đáp án đúng Tiếng Anh 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Chọn đáp án đúng Tiếng Anh 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the correct answer A, B or C

1. This ____________ my new classmate, David

A. am

B. is

C. are

2. How ____________ are you, Linh? - I’m nine years old

A. old

B. olds

C. year

3. Don’t talk in ____________, please

A. class

B. classes

C. classmate

4. May I ask a ____________, please?

A. question

B. quetsion

C. qusetion

5. That is not ____________ school bag

A. me

B. myself

C. my

6. Do you like ____________ tennis? - No, I don’t. I like football

A. play

B. plays

C. playing

7. ____________ does he do at break time? - He plays chess with his friends

A. When

B. What

C. How

8. Linda has three birds. They can ____________ very well

A. sings

B. sing

C. singing

9. This parrot is very ____________.

A. colorful

B. calourful

C. colourulf

10. How ____________ trains do you have? - I have two trains

A. many

B. meny

C. mony

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. where

B. who

C. what

D. when

2. A. train

B. hair

C. rain

D. paint

3. A. ice

B. igloo

C. ink

D. win

4. A. pen

B. send

C. enter

D. bell

5. A. eat

B. teacher

C. read

D. head

III/ Read the text and choose the best answer

Hello! My name Rachel, I am six (1) ______________ old. (2) ______________ at this photo! This is Amy, (3) ______________ this is Toni. They are (4) ______________ friends. We (5) ______________ nine years old.

1. A. year

B. age

C. years

D. ages

2. A. See

B. Look

C. Watch

D. Spell

3. A. but

B. so

C. then

D. and

4. A. my

B. mine

C. you

D. your

5. A. is

B. isn’t

C. are

D. do

-The end-

Đáp án chọn đáp án đúng Tiếng Anh 3

I/ Choose the correct answer A, B or C

1. B

2. A

3. A

4. A

5. C

6. C

7. B

8. B

9. A

10. A

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. B

2. B

3. A

4. C

5. D

III/ Read the text and choose the best answer

1. C

2. B

3. D

4. A

5. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Chọn đáp án đúng Tiếng Anh 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Sắp xếp từ Tiếng Anh lớp 3, Ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 môn Anh - Đề số 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Đánh giá bài viết
1 290
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm