Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
MÔN TIN HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Hà Nội, 2018
2
MỤC LỤC
Trang
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC ........................................................................................................................................................... 3
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .................................................................................................................... 4
III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ............................................................................................................................................. 6
IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ........................................................................................................................................................... 8
V. NỘI DUNG GIÁO DỤC ....................................................................................................................................................... 14
LỚP 3 ................................................................................................................................................................................. 18
LỚP 4 ................................................................................................................................................................................. 22
LỚP 5 ................................................................................................................................................................................. 25
LỚP 6 ................................................................................................................................................................................. 29
LỚP 7 ................................................................................................................................................................................. 32
LỚP 8 ................................................................................................................................................................................. 34
LỚP 9 ................................................................................................................................................................................. 37
LỚP 10 ............................................................................................................................................................................... 42
LỚP 11 ............................................................................................................................................................................... 46
LỚP 12 ............................................................................................................................................................................... 51
VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ............................................................................................................................................. 63
VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC .................................................................................................................................. 65
VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH............................................................................... 66
3
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC
Giáo dục tin học đóng vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức
sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư toàn cầu hoá. Tin học có ảnh hưởng lớn đến cách sống, cách
suy nghĩ và hành động của con người, là công cụ hiệu quả hỗ trợ biến việc học thành tự học suốt đời.
Môn Tin học giúp học sinh thích ứng và hoà nhập được với hội hiện đại, hình thành phát triển cho học sinh năng
lực tin học để học tập, làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ
Tổ quốc.
Nội dung môn Tin học phát triển ba mạch kiến thức hoà quyện: Học vấn số hoá phổ thông (DL), Công nghthông tin
và truyền thông (ICT), Khoa học máy tính (CS) và được phân chia theo hai giai đoạn:
– Giai đoạn giáo dục cơ bản:
Môn Tin học giúp học sinh hình thành phát triển khả năng sử dụng công cụ thuật số, làm quen s dụng
Internet; bước đầu hình thành và phát triển tư duy giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy tính và hệ thống máy tính; hiểu và
tuân theo các nguyên tắc cơ bản trong trao đổi và chia sẻ thông tin.
cấp tiểu học, chủ yếu học sinh học sử dụng các phần mềm đơn giản hỗ trợ học tập và sử dụng thiết bị tin học tuân
theo các nguyên tắc giữ gìn sức khoẻ,đồng thời bước đầu được hình thành tư duy giải quyết vấn đề sự hỗ trợ của máy
tính.
cấp trung học sở, học sinh học cách sdụng, khai thác các phần mềm thông dụng để làm ra sản phẩm số phục vụ
học tập và đời sống; thực hành phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo với sự hỗ trợ của công cụ và các hệ thống tự
động hoá của công nghệ thuật số; học cách tổ chức lưu trữ, quản lí, tra cứu tìm kiếm dữ liệu số, đánh giá lựa chọn
thông tin.
– Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp:
Môn Tin học sự phân hoá sâu. Tuỳ theo sở thích dự định vnghề nghiệp trong tương lai, học sinh lựa chọn một
trong hai định hướng: Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính.

Chương trình giáo dục phổ thông môn tin học mới

Giáo dục tin học có sứ mạng chuẩn bị cho học sinh khả năng chủ động tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kết nối và toàn cầu hoá. Dưới đây là nội dung chi tiết chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học mới nhất sẽ được dạy trong trường học.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TIN HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC.......................................................................................................................................... 3

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .......................................................................................................4

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH............................................................................................................................. 6

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT .......................................................................................................................................... 8

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC........................................................................................................................................14

LỚP 3 ......................................................................................................................................................................18

LỚP 4 ......................................................................................................................................................................22

LỚP 5 ......................................................................................................................................................................25

LỚP 6 ......................................................................................................................................................................29

LỚP 7 ......................................................................................................................................................................32

LỚP 8 ......................................................................................................................................................................34

LỚP 9 ......................................................................................................................................................................37

LỚP 10 ....................................................................................................................................................................42

LỚP 11 .....................................................................................................................................................................46

LỚP 12 .....................................................................................................................................................................51

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC...............................................................................................................................63

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC.......................................................................................................................65

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH........................................................................66

Đánh giá bài viết
1 5.870
Sắp xếp theo

Giáo dục - Đào tạo

Xem thêm