Công văn 3481/SGDĐT-GDTrH TP.HCM 2021 hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S
:
3481
/SGDĐT
-
GDTrH
H
Chí Minh, ngày
06
tháng
12
năm 2021
V/v Hướng dẫn tổ chức kim tra
đánh giá cuối kì Học kì I
m h
c
2021
-
2022
Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện
và thành phố Thủ Đức;
- Hiệu trưởng tờng THPT;
- Hiệu trưởng tờng phổ thông nhiu cấp học (có
c
p THPT).
n cứ Thông số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 m 2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá,
xếp loi học sinh trung học cơ svà trung học phổ thông ban hành kèm theo
Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
n cứ Thông số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 m 2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học
sinh trung học phổ thông;
n cứ công văn s 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Bộ Giáo dục Đào tạo vhướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dc trung hc m
học 2021 – 2022;
n cứ công văn số 4808/BGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 10 năm 2021 ca
Bộ Giáo dục Đào tạo vthực hin các biện pháp củng cố, tăng cường chất
ợng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập;
n cứ Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức học tập trực tiếp tại các sở
giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
n cứ nhiệm vụ năm học 2021 2022, Sở Giáo dc và Đào tạo (GDĐT)
ớng dẫn các cơ sở giáo dục trung học tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì
I năm học 2021 – 2022 như sau:
1. Tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì
1.1. Thời gian tổ chức kiểm tra
c trường trung học tchức kiểm tra đánh giá cuối Học I năm học
2021 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 22/01/2022.
2
1.2. Hình thức t chức kiểm tra
Nhà trường cần soát, đánh giá hiệu quả việc tổ chc dy học; tổ chức
phụ đạo, bồi dưỡng, bsung kiến thức cho học sinh khi bắt đu dạy học trực tiếp
trở lại trước khi tổ chức kiểm tra cuối kì.
c trường có tổ chức dạy học tích hợp b trí thời lượng dạy học trc tiếp
cho các môn học tích hợp nhằm củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trước
khi thực hiện kim tra cuối đáp ứng chuẩn đu ra theo yêu cầu kiểm tra đánh
giá của chuẩn quốc tế.
Đối với các cơ sở giáo dục thc hiện Chương trình tích hợp theo Nghị đnh
86/NĐ-CP thực hiện kiểm tra, đánh giá theo Đ án đã được Bộ GDĐT thẩm định.
o thi gian tổ chức kiểm tra cuối kì, đối với c trường địa bàn được
xác định dịch cấp độ 1, 2, 3 hc sinh đã đi học trực tiếp thì tổ chức kiểm tra
trực tiếp. Nếu nhà trường đa bàn được xác định dịch cấp độ 4 hc sinh không
thể đến trường học trực tiếp thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực
tuyến.
Học sinh học hòa nhập thực hiện kiểm tra định kì theo kế hoạch dạy học cá
nhân đã điều chỉnh; các học sinh thuộc diện F0, học sinh vì cách ly, giãn cách xã
hội, không thể tham gia kiểm tra cuối từ 10/01/2022 đến 22/01/2022, nhà
trưng xem xét cho thực hiện kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các
biện pháp dạy học, phụ đạo, bi dưng bổ sung kiến thức phù hợp, trao đổi với
cha mẹ học sinh, thông báo cho học sinh. Việc kiểm tra bổ sung hoàn thành tớc
ngày 28/02/2022.
1.3. Biên soạn đề kiểm tra
Về biên soạn đề kiểm tra định kì, các tchuyên môn áp dụng ớng dn
biên son đề kiểm tra theo công văn số 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm
2020 của Sở GDĐT về hướng dn biên soạn đề kiểm tra định kì và tổ chức kiểm
tra đánh giá định kì năm hc 20202021.
n cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình Học 1 hướng dẫn
thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT, không kiểm tra
những ni dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình
giáo dục phổ thông; không kiểm tra đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản
các nội dung hướng dẫn học sinh tự học, thọc, tự làm, tự thực hiện, không
u cầu, những ni dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.
Nội dung đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả ca đề kiểm
tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình
giáo dục phổ thông.
Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp
tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi, …) do Hiệu trưởng quyết định sau khi bàn bạc,
thống nht với Tổ chuyên môn, đảm bảo được đánh giá, phân loại học sinh theo
quy định của Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, Thông 22/2021/TT-BGDĐT
theo quy chế kiểm tra đánh giá của nhà trường.
3
Thời gian làm bài kiểm tra: t45 phút đến 90 phút; đối với môn chuyên ti
đa 120 phút.
Riêng đối với lớp 6, thời gian làm bài kiểm tra: đối vi môn học từ 70
tiết/năm học trở xuống là 45 phút, đối với môn học trên 70 tiết/năm học từ 60
phút đến 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút.
1.4. Đảm bảo an toàn kì kiểm tra cuối kì
Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra cui kì Học I năm học 2021
2022, chú ý các giải pháp về phân công cán bộ, giáo viên thực hiện công tác kiểm
tra cuối kì; bố tsố lượng hc sinh trong phòng kiểm tra, sắp xếp lịch kiểm tra
c khối lớp các buổi khác nhau; công tác tổ chức kiểm tra cuối Học kì I năm
học 2021 2022 phải tuân thủ các quy định về an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu qudịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân
Thành phố và hưng dẫn của Sở GDĐT.
2. Thực hiện báo cáo
c nhà trường tăng cường ng dụng công nghệ thông tin, hoàn chỉnh thông
tin trên sdữ liệu giáo dc trung học; thc hiện đng b sở dữ liệu trên
trang quản giáo dục trung học (quanly.hcm.edu.vn) thực hiện các báo cáo
trực tuyến theo hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT. Cụ thể:
- o cáo về kế hoạch kiểm tra cuối kì Học kì I năm học 2021 2022 trước
ngày 10/01/2022.
- Báo cáo đề đáp án kiểm tra cuối các môn học trước ngày 27/01/2022.
- o o kết quả kiểm tra đánh giá học sinh Học I năm học 2021 – 2022
trưc ngày 10/02/2022 (Các trường hợp kiểm tra bổ sung sbáo cáo kết quả sau).
c cơ sở giáo dục thc hiện chương trình nước ngoài báo cáo kết quả dạy
học các môn học theo Chương trình Việt Nam theo mẫu và hướng dẫn trên trang
thông tin điện tử của Sở GDĐT.
Sở GDĐT đề nghị lãnh đo đơn vị triển khai thực hiện theo các nội dung
trên. Trong quá trình tchức thc hin, nếu có kkhăn, báo cáo vS GDĐT
(Phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn./.
i nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Văn Hiếu

Trường trung học tại TP.HCM sẽ kiểm tra học kỳ 1 từ 10-22/01/2022

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung Công văn 3481/SGDĐT-GDTrH TP.HCM 2021 hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM đã ban hành Công văn 3481/SGDĐT-GDTrH ngày 06/12/2021 hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022. Công văn nêu rõ, các trường trung học tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 – 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 22/01/2022.

Theo dõi nội dung chi tiết công văn tại file PDF

Đánh giá bài viết
1 137
Sắp xếp theo
    Giáo dục - Đào tạo Xem thêm