Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD 2021 bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông

BO GIAO DUC VA DAO TAO LONG HOA
x A
HO CHU NGHIA VIVI' NAM
Wm lap - Tv do - Hanh phtic
S6:
/BGDDT- NGCBQLGD
V/v b
.
6
nhiem, xep krong gido vien
mom non, ph6 thong theo TCCDNN
Ha Noi,
ngay
tiding nom 2021
Kinh
Cac Sa Gido dvc va Dao taro'
Ngay 18/10/2021, Chinh pha da ban hanh Nghi dinh s6 89/2021/ND-CP sixa
d6i, b6 sung mot s6 dieu cua Nghi dinh s6 101/2017/ND-CP ngay 01/9/2017 dm
Chinh phu v'e dao tao, b6i &fang can b0, cong chirc, vien chuc, trong do quy dinh:
moi chuyen nganh co 01 chuang trinh b6i dutmg theo tieu chuan chile danh nghe
nghiep vien chirc chuyen nganh (khoan 4 Di'&1 1). Theo do, ke tix ngay Nghi
:
dinh s6
89/2021/ND-CP có hieu lvc (ngay 10/12/2021), khi thirc hien b6 nhiem, x6p Krung
d6i vai gido vien mom non, ph6 thOng chi yeu cAu moi gido vien có 01 chimg chi b6i
dual
-
1g theo tieu chuan chirc danh nghe nghiep. Hien nay, BO Gido dvc va Dao tao
dang tin hanh sira d6i, b6 sung cac quy dinh v'e chung chi b6i dung theo tieu
chuan chirc danh ngh'e nghiep tai cac Thong to quy dinh ma s6, tieu chuan chile danh
nghe nghiep va b6 nhiem, xe'p luang vien chirc giang day trong cac trueyng mom non,
ph6 thong cong 10
2
; d6ng theYi, xay dvng, ban hanh chucmg trinh b6i clueing theo
tieu chuAn chirc danh ngh' nghiep gido vien mom non, ph6 thOng
a
thay the cho cac
chuang trinh b6i throng tieu chuan chfrc danh nghe nghiep hien hanh. Vi vay, trong
thai gian nay, BO Giao dv.c va Dao tao de nghi cac SO Giao chic va Dao tao trien khai
thvc hien mot s6 not dung sau:
1.
Can nhac viec to chuc mai cac lop b6i du'ang cap chimg chi tieu chu'An chirc
danh nghe nghiep
a
boo dam phi.' hop vai quy dinh tai khoan 4 Dieu 1 va khoan 3
DiL 2 Nghi dinh s6 89/2021/ND-CP.
2.
Tham muu Uy ban nhan dan tinh, thanh ph6 dieu chinh phuang an trien khai
b6 nhiem, x6p luang vien chirc giang day trong cac ca ser giao chic mom non, ph6
thong cong 14p cho pha hop, boo dam quy'en loi cho dOi ngii vien chirc nganh Gido
dvc.
Tran trong./A__
Noi
nh On:
- Ninr ten;
- BO throng (de b/c);
,
- Cdc Thir truang (/e b/c);
- BO NOi vu (de biet);
- C6ng TTDT BO GDDT (d6 t/h);
- Ltru: VT, Clic NGCBQLGD.
TL. BO
TRIMING
CVC TRUtiNG CVC NHA GIAO
VA CAN BQ QUAN LY GIAO DVC
Vu Minh Dire
' Bao g8m se, Giao dnc - Khoa hoc va Cong nghe tinh Bac Lieu
2
Cac Thong to
so:
01/TT-BGDDT, 02/TT-BGDDT, 03/TT-BGDDT, 04/2021/TT-BGDDT ngay 02/02/2021 dm
BO Gido civc va Dao tao.

Công văn 5392/BGDĐT

VnDoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD 2021 bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông.

Ngày 23/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5392/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo TCCDNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó quy định: mỗi chuyên ngành c ó 01 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (khoản 4 Điều 1). Theo đó, kể từ ngày Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 10/12/2021), khi thực hiện bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông chỉ yêu cầu mỗi giáo viên có 01 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập; đồng thời, xây dựng, ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông để thay thế cho các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành. Vì vậy, trong thời gian này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Cân nhắc việc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để bảo đảm phù h ợ p với quy định tại khoản 4 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP .

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành Giáo dục.

Trân trọng./ .

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Th ứ trưởng (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để biết);
- Cồng TTĐT Bộ GDĐT (để t/h);
- Lưu: VT , Cục NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Vũ Minh Đức

Đánh giá bài viết
3 5.024
Sắp xếp theo
    Giáo dục - Đào tạo Xem thêm