Công văn 8589/VPCP-KGVX 2021 ý kiến Đại biểu Quốc hội về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

Công văn 8589/VPCP-KGVX

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung Công văn 8589/VPCP-KGVX 2021 ý kiến Đại biểu Quốc hội về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 8589/VPCP-KGVX ngày 24/11/2021 về ý kiến của Đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của công văn 8589 cũng như nắm được yêu cầu rà soát sửa đổi chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo trong bài viết dưới đây.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8589/VPCP-KGVX
V/v ý kiến Đại biểu Quốc hội về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về ý kiến của Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai và Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang đối với việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập tại Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan có liên quan kiểm tra, xử lý trường hợp mà Đại biểu Quốc hội phản ánh; rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định (nếu có) bảo đảm công bằng, phù hợp với thực tiễn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- ĐB Q H Dương Khắc Mai và Đ BQH Nguyễn Trường Giang thuộc Đoàn đại biểu Quốc h ội tỉnh Đắk Nông;
- Các Bộ: TP, TC, NV, XD, LĐTBXH;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: NC, KTTH, PL, QHĐP, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: V T, KGVX (2b), Sơn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Đánh giá bài viết
1 33
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm