Đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Nhật Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2019

so crAo
DUC vA
DAO T4O
HA NOI
Dt CHINH TIilTC
(DA
thi cd 01 trang)
KV rHri'UYEN
sINH
vAo LOP lo
rHPT
NArt{ rrgc 2019-2020
Bdi thi Ngo4i ngir
m6n: TITNG NHAT
Ngiy
thi: 03 th6ng 6
ndm 2019
Thdi
gian
ltmbdi:
60
phtit,
kh6ng
kd thdi
gian phdt
di
Ma da
thi 001
s6 PHACH
(do
Ban
phdch
ghi)
Di6m
phAn tr; luin
Ch&
kf vh hg t6n
CB chAm
thi I
Chir ki
vir
h9 t6n
CB chAm thi 2
Bdng
s6 Biing
chii
Lru
f:
.
1. De thi
c6 02
phdn:
-
PhAn tric
nghiQm khdch
quan gtim
32 cdu
(tir
C6u sii 1 d6n C6u
s6 lz;: thi
sinh
ldm bdi tr6n Phi6u
tre ldi trac nghiQm;
-
PhAn
tr; lufn
giim
08 cAu
(tu
Cdu sti 33 d6n CAu
s6 +0;: Thi sinh
ldm
bdi
vdo td
dC ney bang
brit mgc theo
quy
clinh;
2. Thi slnh kh6ng.
<lusc st dsng bdLt
kj, Ioai tii
li6u ndo k6 cn tu di6n.
Khi nQp bdi, thi
sinh
phii
nQp ca td dC
ndy vd Phi6u tra
ldi trec nghiQm. C6n b0 coi
thi kh6ng
giai
thich
gi
th6m'
pt
BAI
I. PHAN TRAC NGHIDM
KHACH
QUAN
(8,0
ili6m).
Chgn
phrong
dn drtng
Qing
vhi A ho(c B, C,
D) cho ctich clgc ho(c ctich
vi6t bing chfr
Hdn cia
phiin
tlngc
ggch
chdn lrong cdc
ciu sau.
cau
r. i.
L
Lo
H-lt i
7*^
?-*
*f.
A.
iE
B.fr C..'ll
D.
^
c6u2.
l6/ib[:.
r/-bL
t.tJ(i.6,
)b^
hzt]lx
?T3*?-.
^.Ftib
B.frt:b
c.Erib
D.F.tib
cilu3.
ff$a
E [.
lilt
L*fr'.
A.b-/t4
B.
tf4
c.
a4
D.
t',zr
cnu 4. t:/: Ltf Dt 6
Lv.
,..zt,l
v
l-
i\ 11 Llz\-Cf.
A.aL''
B.+1,\
c.
ffiLL'
D.
IELI,\
Cffu5.LO ,7Tttl
tll\L,\
AAL\(.f.
A.
b.sl/tl/'
B.
f <
tt.,',
c.
3/:/tv,
D.2*
6/lu\
ChQn try
tir thich h,qp
(ing
vti
A
ho,{c B, C,
D
itd hodn thdnh
cdc cilu sau'
CAu6.
(
-:
(
)
e)L\f.
--+[.
\.:>a
<
/a'Sr,..
A.L
B,L
C.['
D.(
CAu7.
l.
i<r,'
(
) i
/-D
a
L*t.
A.
{.,
B.lt
C.
[.
D.
("
ciu8.
r.o
,<>r*^tJ.
/a'iL
(
)
("fi."
A.l.
B.lf
C.o
D't)
Trang
1/4
-
Ma de 001
ne rEr
vA
csU
rY
-
CBCT
l: ...................
.
CBCT
2
SO PHACH
xV rsr ruvtr
stxH
vAo LOP !o
rHPT
NAM
Hec 20 19-2020
Kh6a ngdy: 03/6/2019
HOi ddng coirhi: ..........
NgAy sinh:
....../......./
Hec sinh trudng:
rudN
.rtr,
TIITNG NHAT
s0
BAo DANH
(fht
sinh
ghi
di 6 sii
vdo cdc 6 dttoi)
IIIITT
CH[l V: Thi sinh
khdng
dugc
ki ten hay
vidt
ddu
hieu
gt
vdo
td
giay
lhi.
Tr6i diAu
nAy bai thi sa
bi
loai.
Phdng thi si5:
Hg
va ten thi
sinh:
...........
(
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
caue.btLt*
16
loE+
(
)
tr*f.
A.
t
B.
:"6
C.
<"
D.
r\
c6uto.
lz\16
fY
(
)
tsF-t
&)-:(.
&^\*f.
A.A
B.t
c.[.
D.]
c6u1r.*o)
llE+40/7}1.
+&.t
H(.
ib
(
)
fi'*-0
ELt.
A.
L
f|.,"-
C. 7)\
D.
t)
cnal,. 5 ba Fn:'ttrt*
tsv
(
) ts'o
i
[.,&
i
<"f.
A.
[:
B.D
C.
}
D.
'\
ciu
13.
bl:.
Llt ts>z
(
)
h*u) * r i
4nl
bU *.t/'.
A.l.
B.r\
c.t
D.tt
Chpn
dgng iting
cfia itQng tir
vd ttnh tir
(fing
vhi A ho(c B, C,
D) iIA hodn thdnh
cdc cdu
sau.
Calut4.ho
ft+-l*
(
) .
bt.*tl
t,\t,'(..f.
A.
L/-vqt->tt
B.
Lrilr("
c.
L/vt'>lt-
D.
L/dt'>
c6u
15.
*aof
ii.
b.
,l(
(
)
(
/d3
v..
A. trztilrr,,\f
B.
btLNlc
(
/rt,.
c.
bt(}lr.l,r
D.
b?tilr <
(
ciu16.-+-h'*t/-. bt-
L
(
)
6
1t1,r1'-i-/r.
A.
H*f
B.
Ht
C.,H5
D.
H<
C6u17.8a2a
7=)lt
(
).
A.
*i6
L6L\(f
B.
*i6
L6L\TL/c
c.
*"'6
L4(ttfl,->ttTf
D.
*jL
L6
<
/tI,'Tf
CAut8.*iL &l,.lJ 1*7*tl-krt,6.
fdful.b
(
)
,
A.
bt,.*rt/y('L/c
B.
bl/\*f
C.
bt,.*,
L/c
D.
blr.*it,
Chgn
phuong
dn drtng
(bng
vdi A ho(c B, C,
D) di hodn thdnh cdc cdu
sau.
ciule.(
)r\
f*(f"
A.+atr7A
B.r^y7Y
C.ts*t>l''
D.)*ltv
Ciu2o. t.Z( ll
(
)
("f/'"
A.
L\<
6
B.
/37"5trt
C.
L\<, D.lt/wlt-fu
Ca.zl.Za 0
xi
0It
(
),*cl,'Ll,ltf"
A.&(6
B.lc(31"
c.&)*9
D.FatJ
Cau2z.ft,E
Dr
i.$(".
Efut,'/r
(
)
b
i:lzt* Llc"
A.
r.tj/4./
B.
fr,ri.
C.
f L i
O.
+3t,.
4
9>
dr
,,^a
\
-
Trung2/4 - Ma da 001
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Cir23.7!z:
tc/vDx )UNIJ
(
)
tfi'.
i7:
6E6E-ef.
A.
Ea
B.
utrr
c.
/..trt
D.
LE
chgn
phnong
dn
iting
(img
vti A
ho(c B,
C,
\
phn
hqp
vhi
i,
nghfa cia
c6u itrqc
ggch
chan duhi
iIAy.
Ciu
24.
I LT
E/rEE&
/rBv.E
f"
A.::-e iL.r\A
E,*f.
C. ::-C 75r1rr{r/)
L*f.
cau
2s. IlLlt
A
-it)Off"
B.
::('
D.::(
&^rEf.
-r1"8
r
i
L*f.
A. :trtJ
C. :trLIJ
CAlu26.
!-0)
7
rr-_<'?-.
z\.a("f"
B. :r'rll
D. :il,lt
€7
,/ r-l'"
C-/L('-d-"
rf
u\(rlt
l.s+,
r-ef"
A.:n
B.:n
c. a0)
D.
a0)
tJL\(rl*
tfL\(rtt
IJL\<rtt
IJl/\<l/IJ
lrt
4L\tf.
Sttlr\('f.
Ll.6l,.(f.
,\rt
,r./t1,,.,,rf.
EIiE
TIiE
EXiE
Dgc
iti!n
th6ng bdo sau
vd chgn
phttong
dn ttfing
(tmg
vdi A, B, C ho{c
D) eti td tN ctic cAu
hdi, tb cdu
27
cdu 28.
tYr* 1
=-7A
LI
ii.trt
E'^&iE
18:00-19:30
Slvt'
*
7=7
e*7
1\
)Do)
Et)
*
tyfi*
='7
r
D&its
e-7
*
id D
ri4.
=-7
Ci,u27. Da
=._xii
rrr-:
L@
)fi,A,,|t
2@
b0 *-f
t1,"
A.7=7
a*7
B.
l"-9r\A
a-7
C.
D'g
i
&"
i
3-7
D.
t
v)t-
3-x
ca'u28. Ea
=-zii
7E**/'6
9E#*(('fi..
A.
aty)t-
a*7
B.
7=7
a*7
C.
tiv)
t\}t
=*z
D.
D
@
i
t'
i
a-7
li.E
\zfrF>
7:3O-9:OO
3 r'E
t 6E
F'>
15:00-17:00
1i.E
6T
FY
14:00-15:30
3
t.E
6T
F>
:io
D
:J
rf
.
-a<
v
Trang3/4 - Me dA
001
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đáp án đề thi vào lớp 10 2019 môn Tiếng Nhật Hà Nội

Đề thi và đáp án chính thức của đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 môn Tiếng Nhật sở GD-ĐT Hà Nội dưới đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 năm 2019 các tỉnh, thành phố do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đáp án đề thi Tiếng Nhật chính thức do sở GD&ĐT TP Hà Nội công bố ngày 6/6/2019. Mời bạn đọc tham khảo!

Lưu ý: Để cập nhật Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 năm 2019, mời các bạn tham khảo: Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 năm 2019

Xem thêm: Đáp án chính thức thi lớp 10 Hà Nội 2019 ĐẦY ĐỦ

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án chính thức đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Nhật Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 518
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 năm 2021 Xem thêm