Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Cà Mau

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Cà Mau. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Câu

201

205

209

213

217

221

41

B

D

B

C

B

D

42

D

B

D

A

D

A

43

D

D

B

B

B

D

44

D

D

B

B

A

A

45

A

A

C

A

A

A

46

B

A

C

B

C

B

47

D

B

C

C

C

A

48

B

C

A

B

D

B

49

A

B

D

D

D

D

50

B

B

A

C

A

D

51

C

D

B

A

A

B

52

A

A

C

C

C

C

53

D

B

A

D

D

B

54

A

A

C

A

B

C

55

A

C

B

A

C

B

56

C

C

D

C

B

B

57

C

A

C

D

B

D

58

A

D

B

A

D

A

59

A

D

C

C

B

A

60

B

B

C

C

D

A

61

C

D

D

A

A

D

62

B

C

D

C

B

D

63

C

B

B

B

A

C

64

B

D

A

A

B

C

65

A

C

A

A

C

B

66

A

C

A

D

C

A

67

A

D

C

B

A

D

68

B

C

A

C

A

C

69

B

A

A

D

D

C

70

C

C

D

A

D

B

71

C

D

D

B

C

C

72

D

C

B

D

C

C

73

C

B

C

D

B

C

74

D

A

D

D

A

A

75

D

C

B

D

D

D

76

C

B

A

B

C

A

77

B

A

A

D

C

C

78

D

B

D

B

B

B

79

C

A

D

C

D

B

80

D

A

B

B

A

D

Câu

202

218

210

214

222

206

41

D

D

D

B

C

B

42

A

B

C

D

B

B

43

D

C

D

B

A

D

44

B

C

B

D

D

B

45

D

A

B

D

B

D

46

D

D

A

A

C

D

47

C

A

D

C

C

D

48

D

B

C

C

B

A

49

A

D

C

C

C

C

50

D

C

D

B

D

D

51

C

C

C

A

A

C

52

B

A

A

A

B

B

53

C

C

B

C

B

C

54

B

D

B

B

A

D

55

A

B

D

D

C

A

56

C

D

C

D

D

B

57

A

A

A

A

C

D

58

C

C

B

A

A

B

59

A

A

D

B

A

A

60

D

A

D

A

D

C

61

C

B

D

D

D

A

62

B

D

D

B

A

D

63

C

A

B

A

A

A

64

D

A

B

C

B

A

65

C

D

A

A

B

A

66

C

C

C

C

C

B

67

A

B

C

B

D

C

68

A

D

A

A

D

A

69

B

B

A

D

D

A

70

C

C

A

D

C

B

71

B

B

B

C

A

C

72

B

D

C

B

C

B

73

D

A

C

C

D

A

74

D

A

B

D

B

C

75

B

C

C

C

B

D

76

A

B

A

D

A

C

77

A

D

B

A

C

B

78

A

C

A

B

B

C

79

B

B

D

C

A

D

80

B

B

A

B

D

C

Câu

223

203

211

215

219

207

41

B

B

D

C

A

C

42

D

B

C

A

C

D

43

B

C

D

A

C

C

44

D

A

C

A

D

D

45

D

D

C

D

D

B

46

B

D

B

A

D

A

47

A

A

C

C

C

A

48

C

C

C

C

A

D

49

A

D

D

A

A

A

50

D

B

B

B

B

B

51

D

D

C

C

C

B

52

B

B

D

C

A

B

53

D

D

C

D

A

C

54

D

B

D

B

B

C

55

A

C

D

C

B

A

56

A

A

C

D

A

A

57

A

D

B

B

B

C

58

A

C

B

B

C

C

59

D

B

A

D

D

C

60

C

D

B

A

C

C

61

B

A

C

B

B

C

62

D

C

C

D

D

C

63

C

D

A

D

D

B

64

C

A

A

B

A

A

65

A

C

D

A

D

A

66

A

A

D

D

A

B

67

C

D

B

D

C

A

68

A

B

A

B

A

B

69

B

A

B

B

C

B

70

B

B

A

C

B

D

71

C

B

A

C

D

D

72

A

A

D

D

C

D

73

C

A

D

A

A

D

74

C

C

A

D

C

D

75

C

B

A

B

D

B

76

B

D

A

C

B

A

77

C

C

A

A

B

D

78

B

C

B

B

B

D

79

D

A

B

A

B

B

80

B

C

B

C

D

A

Câu

204

220

212

216

208

224

41

C

C

C

B

B

A

42

A

C

D

D

C

D

43

A

C

A

B

D

C

44

C

B

C

C

B

D

45

D

A

B

A

D

C

46

A

C

B

B

B

B

47

D

C

B

C

D

C

48

B

B

C

A

B

C

49

A

A

A

B

A

B

50

D

B

D

A

C

D

51

A

B

A

D

D

B

52

D

B

B

A

D

A

53

D

A

B

D

A

D

54

D

D

D

D

C

C

55

B

D

D

C

B

B

56

A

D

C

D

C

B

57

B

A

B

D

C

D

58

B

D

D

B

D

D

59

D

A

C

B

A

C

60

A

B

D

A

B

B

61

D

A

D

C

A

C

62

C

B

C

D

C

B

63

B

A

A

B

D

A

64

B

D

C

D

B

C

65

C

B

D

A

B

A

66

A

A

D

C

A

D

67

C

C

A

A

B

A

68

A

D

D

D

D

A

69

C

D

B

C

C

C

70

B

D

B

D

D

A

71

A

C

A

D

A

D

72

B

B

A

C

C

D

73

C

A

B

C

C

B

74

D

C

A

B

B

A

75

B

C

A

C

A

B

76

B

C

A

B

A

B

77

C

A

C

A

D

C

78

C

D

C

C

B

D

79

D

C

B

A

A

D

80

A

D

A

A

A

A

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Cà Mau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 233
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm