Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4

1 667
Trang 1/8 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I
ĐỀ THI MÔN TOÁN_KHỐI 12 (lần 4)
Năm học: 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi
132
Câu 1: Trong không gian
Oxyz
, một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng
1
234
xyz
+−=
có tọa độ là
A.
(
)
2; 3; 4
. B.
. C.
( )
6; 4; 3
. D.
11 1
;;
23 4



.
Câu 2: Với
,
ab
là hai số thực dương tùy ý,
( )
32
log ab
bằng:
A.
32
log logab
B.
log 3 log 2ab+
.
C.
3log 2logab
+
. D.
2log 3logab
+
.
Câu 3: Thể tích của khối lập phương cạnh
3a
A.
3
27a
. B.
3
9a
. C.
3
a
. D.
3
18a
.
Câu 4: Cho hàm số
(
)
y fx
=
có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
nào dưới đây?
A.
( )
0;1
. B.
( )
1; +∞
. C.
(
)
1;1
. D.
( )
1; 0
.
Câu 5: Cho hàm số
(
)
y fx=
có bảng biến thiên như sau
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A.
1
. B.
2
. C.
0
. D.
5
.
x
+∞
( )
fx
( )
fx
2
+
0
0
1
5
+∞
−∞
−∞
0
Trang 2/8 - Mã đề thi 132
Câu 6: Cho
(
)
1
0
2f x dx =
( )
1
0
5g x dx =
, khi đó
( ) ( )
1
0
32f x g x dx


bằng:
A.
4
. B.
16
. C.
3
D.
11
.
Câu 7: Diện tích mặt cầu bán kính
a
bằng
A.
2
2
a
π
B.
2
4 a
π
. C.
2
6 a
π
. D.
2
16
a
π
.
Câu 8: Tập nghiệm của phương trình
( )
2
2
log 8 3
xx
−+ =
là:
A.
{ }
0;1 .
B.
{ }
0.
C.
{ }
1; 0 .
D.
{ }
1.
Câu 9: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
( )
Oxy
có phương trình là:
A.
0.
x =
B.
0.
xyz
++=
C.
0.y =
D.
0.z =
Câu 10: Họ nguyên hàm của hàm số
( )
2x
fx e x= +
A.
2
2
1
22
x
x
eC++
. B.
2
1
22
x
x
eC++
.
C.
21 2
11
21 2
x
e xC
x
+
++
+
. D.
2
21
x
eC++
.
Câu 11: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng
123
:
2 12
xy z
d
+−+
= =
đi qua điểm nào dưới đây?
A.
( )
1; 2; 3P
B.
( )
2; 1; 2M
.
C.
( )
1; 2; 3Q −−
. D.
( )
1; 2; 3N −−
.
Câu 12: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau :
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là :
A.
4
. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 13: Cho cấp số nhân
( )
n
u
có số hạng đầu
1
2u
=
và công bội
3q =
. Giá trị của
4
u
bằng
A.
162
B.
18
. C.
54
. D.
11
.
Câu 14: Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức
2
zi=−+
?
Trang 3/8 - Mã đề thi 132
A.
Q
.
B.
N
. C.
M
. D.
P
.
Câu 15: Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
21
1
x
y
x
=
. B.
. C.
42
1y xx=−+ +
.D.
3
2 31y xx= +−
.
Câu 16: Gọi M, m lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
21
x
y
x
+
=
trên đoạn
[ ]
2; 0
. Giá trị của 15M+m bằng
A.
0
B.
2
C.
76
5
D.
74
5
Câu 17: Cho hàm số
( )
fx
có đo hàm
(
) ( )
( )
3
' 1 2,f x xx x x= + ∀∈
. S đim cc tr ca
hàm số đã cho là
A.
2
B.
3
. C.
5
. D.
1
.
Câu 18: Tìm các số thực
a
b
thỏa mãn
( )
2 12
a b ii i++ =+
với
i
là đơn vị ảo.
A.
0, 2ab= =
. B.
1
,1
2
ab
= =
. C.
0, 1ab= =
. D.
1, 2ab
= =
.
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
( )
1;1; 1A
( )
1; 2; 3I
. Phương trình của mặt cầu
tâm
I
và đi qua
A
A.
(
) (
) ( )
2 22
1 2 3 29
xy z
+−+−=
. B.
( ) ( ) ( )
2 22
1 1 15xyz−+−+=
.
C.
( ) ( ) ( )
2 22
1 1 1 25
xyz−+−+=
. D.
( )
( )
(
)
2 22
1 2 35xy z+−+−=
.
Câu 20: Đặt
3
log 2 2a=
, khi đó
16
log 27
bằng
A.
3
2
a
. B.
3
8a
. C.
2
3a
. D.
8
3
a
.
Câu 21: hiệu
1
z
,
2
z
hai nghiệm phức của phương trình
2
3 50zz +=
. Giá trị của
12
zz+
bằng
A.
25
. B.
5
. C.
3
. D. 10.
Câu 22: Trong không gian
Oxyz
, khoảng cách từ điểm
( )
0; 0; 5A
đến mặt phẳng
( )
: 2 2 30Px y z+ + −=
bằng
A.
8
.
3
B.
7
3
. C.
3.
D.
4
.
3

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 667
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm