Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 5

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN V – NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút
(50 câu trc nghim)
Họ, tên thí sinh:........................................................Lớp:............. SBD: ....................
Câu 1: Tập hợp các điểm biểu diễn số phức
z thỏa mãn
21 2zzz
trên mặt phẳng tọa độ là một
A. đường thẳng. B. parabol. C. đường tròn. D. hypebol.
Câu 2: Cho hình chóp
.S ABC
SA ABC
,
A
BC
là tam giác đều cạnh a và tam giác
SAB
cân.
Tính khoảng cách
h
từ điểm
A
đến mặt phẳng
SBC
.
A.
3
7
a
h
. B.
3
2
a
h
.
C.
2
7
a
h .
D.
3
7
a
h .
Câu 3: Gọi
0
z là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình
2
2100zz. Tính
0
iz .
A.
0
31iz i . B.
0
3iz i. C.
0
3iz i . D.
0
31iz i.
Câu 4: Một cấp số nhân có số hạng đầu
1
3u
, công bội
2q
. Biết
765
n
S
. Tìm
n
.
A. 9n . B. 6n . C. 8n . D. 7n .
Câu 5: Tập xác định của hàm số

1
5
1yx
A.

1; 
.
B.
.
C.
1; 
. D.
0; 
.
Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
1; 3; 1A
,
3; 1; 5B
. Tìm tọa độ
của điểm
M
thỏa mãn hệ thức
3
M
AMB
 
.
A.
513
;;1
33
M



.
B.
71
;;3
33
M



.
C.
71
;;3
33
M



.
D.

4; 3;8M
.
Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình của mặt phẳng

P
đi qua điểm
2;1; 3B , đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng
:30Qxy z ,
:2 0Rxyz
A.
453220xyz
. B.
453120xyz
. C.
23140xy z
. D.
453220xyz
.
Câu 8: Hàm số
x có bảng biến thiên dưới đây
Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm s
x
A. 2 . B. 4 . C. 1.
D.
3
.
Câu 9: Cho hình lập phương
.
A
BCDABCD

có cạnh bằng a , gọi
là góc giữa đường thẳng AB
mặt phẳng
BB D D

. Tính
sin
.
A.
3
5
. B.
3
2
.
C.
1
2
.
D.
3
4
.
x

2
0
1

y

y
1

2
4
3
0
MÃ ĐỀ 132
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
Câu 10: Gọi
1
x
,
2
x
là hai nghiệm nguyên dương của bất phương trình
2
log 1 2x
. Tính giá trị của
12
P
xx.
A.
6P
.
B.
4P
.
C.
5P
. D.
3P
.
Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu
S có phương trình
222
:24650Sx y z x y z
. Tính diện tích mặt cầu
S
.
A.
36
. B.
42
. C.
9
. D.
12
.
Câu 12: Biết
2
2
1
ln
dln2
x
b
xa
x
c

(với
a
là số hữu tỉ, b ,
c
là các số nguyên dương và
b
c
là phân số tối
giản). Tính giá trị của
23Sabc.
A. 4S . B. 6S  . C. 6S . D. 5S .
Câu 13: Cho
2
log 5a ,
2
log 9b . Biêu diễn của
2
40
log
3
P
theo a
b
A.
32
P
ab
.
B.
1
3
2
P
ab
. C.
3
2
a
P
b
.
D. 3
P
ab .
Câu 14: Tích các nghiệm của phương trình
1
1
5
log 6 36 2
xx
 bằng
A. 0 .
B.
6
log 5
.
C. 5.
D. 1.
Câu 15: Cho hàm số

31khi0
12 1
khi 0
xa x
fx
x
x
x


. Tìm tất cả giá trị thực của
a để hàm số đã cho
liên tục trên
.
A.
1a
. B.
3a
. C.
4a
. D.
2a
.
Câu 16: Cho hình lập phương .
A
BCD A B C D

có cạnh bằng 2a . Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lập
phương .
A
BCD A B C D

bằng
A.
3
2 a
.
B.
3
2
a
.
C.
3
8 a
. D.
3
4 a
.
Câu 17: Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Ox
y
z
cho điểm

1; 2; 3A
. Hình chiếu vuông góc của
điểm
A
trên mặt phẳng

Oyz điểm .
M
Tọa độ của điểm
M
A.
1; 0; 3M
. B.
0; 2;3M
. C.
1; 0; 0M
. D.
1; 2; 0M
.
Câu 18: Tìm điểm
M
có hoành độ âm trên đồ thị

3
12
:
33
Cy x x
sao cho tiếp tuyến tại
M
vuông
góc với đường thẳng
12
33
yx
.
A.
1;
3
M



. B.
2;0M
. C.
2;
3
M



. D.
2; 4M 
.
Câu 19: Khối đa diện đều loại
3;5 là khối
A. Hai mươi
m
ặt đ
u. B. Tứ diện đ
u. C. Tám
m
ặt đ
u. D. Lậ
p
p
hươn
g
.
Câu 20: Cho m số
()
yf
x
liên tục trên đồ thị như hình vẽ. Biết rằng diện tích các hình
phẳng
(),()
A
B
lần lượt bằng
15
3
. Tích phân
1
1
e
1
.f(3lnx + 2)dx
x
bằng
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
A. 4. B. 4 .
C.
6
. D.
6
.
Câu 21: Gọi
,ab
lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức
 
1312 3423.ziiii
Giá trị
của
ab
A.
7
. B.
7
. C.
31
. D.
31
.
Câu 22: Cho số phức z thỏa mãn

47 7zz iz
. Tính môđun của z .
A.
5z
. B.
3z
.
C.
5z
.
D.
3z
.
Câu 23: Đạo hàm của hàm số 3
x
y
A.
3
ln 3
x
y
.
B. 3ln3
x
y
 . C. 3ln3
x
y
.
D.
3
ln 3
x
y
.
Câu 24: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
35yx x
trên đoạn

2; 4
A.

2; 4
min 7y . B.

2; 4
min 5.y C.

2; 4
min 3y . D.

2; 4
min 0.y
Câu 25: Cho hàm số
yfx
có bảng biến thiên như sau
Hàm số
x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0; 2
. B.
0; 
. C.
2;0
. D.
;2
.
Câu 26: Giá trị cực tiểu của hàm số
32
392yx x x
A.
7
. B.
25
. C.
20
. D.
3
.
Câu 27: Xét một phép thử có không gian mẫu A là một biến cố của phép thử đó. Phát biểu nào sau
đây
sai ?
A. Xác suất của biến cố
A



nA
PA
n
.
B.
01PA
.
C.

1
P
APA .
D.
0PA
khi và chỉ khi A là biến cố chắc chắn.
Câu 28: Cho hàm số:
42
121ymxmxm
. Tìm m để hàm số có đúng một điểm cực trị.
A.
0m
hoặc
1m
. B.
0m
hoặc
1m
. C.
1m
. D.
0m
.
Câu 29: Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng
3
. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
A.
93
4
.
B.
27 3
4
. C.
27 3
2
.
D.
93
2
.
Câu 30: Gọi
l
,
h
, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện
tích xung quanh
x
q
S
của hình nón là
x

2
0
2

y
0
0
0
y

3
1
3


Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 5. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 5. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 455
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm