Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh

Đề KSCL đầu năm môn tiếng Anh lớp 6

Nằm trong bộ đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 6 năm 2020 - 2021, đề thi khảo sát chất lượng môn tiếng Anh đầu năm lớp 6 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại.

1. A. story B. worry C. fly D. study
2. A. ride B. like C. nice D. fish
3. A. fever B. very C. bed D. well
4. A. school B. chocolate C. child D. children
5. A. many B. animal D. friend D. friend

Choose the correct answer.

6. What would you like to be in the future? – I’d like to be _____ writer.

A. a

B. an

C. Ø

D. the

7.I think Tam is _______.

A. greedy

B. kind

C. ugly

D. stupid

8.My favourite book is _______.

A. comics

B. songs

C. TV

D. children

9.The main character in Snow White is _______.

A. the princess

B. Snow White

C. Doraemon

D. Tom

10.Trung would like to be a _______ in the future.

A. pilot

B. engineer

C. artist

D. architect

11.What are you doing? – I am _______ my favourite books.

A. read

B. reading

C. listen

D. listening

12.Nam has a high temperature. He has a/an _______.

A. earache

B. stomachache

C. fever

D. toothache

13.Why do you would like to be a teacher? - _______ I’d like to teach children.

A. When

B. Because

C. What

D. Where

14.Why would you like to be a nurse? - _______.

A. Because I would like to look after the patients.

B. Because I would like to teach the children.

C. Because I would like to write stories for children.

D. Because I would like to fly a plane.

15.Linda has a pain in her throat. She has a/an _______.

A. toothache

B. sore throat

C. earache

D. backache

Read and answer the questions.

Hi, I’m Mai. My hobby is reading folk tales. Folk tales are usually short and interesting. They often give me one surprise after another. The character are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, and sometimes stupid. I like The Fox and the Crow very much.The Fox was clever and the Crow was not. The Crow lost its delicious meat and the Fox got it. I love folk tales very much because each of them gives me a lesson in life.

16. What kinds of stories does Mai like reading? ____________________________________________________.

17. What does she think of folk tales? ____________________________________________________.

18. What does she think of the characters in folk tales? ____________________________________________________.

19. What does she think of the characters in The Fox and the Crow? ____________________________________________________.

Reorder the words to make sentences

20. knife./ sharp/ play/ that/ with/ Don’t _________________________________________________________

21. do/ brother/ What/ free/ in/ his/ does/ your/ time? _________________________________________________________

22.fell/ on/ the/ asleep/ The/ hare/ road. _________________________________________________________

23. at/ corner./ next/ Turn/ right/ the _________________________________________________________

24. Phu Quoc/ I/ to/ Island./ went _________________________________________________________

25.fly/ because/ be/ would like/ Minh/ pilot/ to/ planes./ like/ he’d/ a/ to

___________________________________________________

Match.

26. Why would you like to be a writer? a. Because you may get a burn.
27. Miss Hien has a toothache. b. Because I’d like to write stories for children
28.Don’t touch the stove! c. She shouldn’t eat a lot of sweets.
29.Who is the main character in this story? d. It is Doreamon.
30.What would he like to be in the future? e. He’d like to be a teacher.

ĐÁP ÁN 

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại.

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - A; 5 - B; 

Choose the correct answer.

6 - A; 7 - A; 8 - A; 9 - B; 10 - A;

11 - B; 12 - C; 13 - B; 14 - A; 15 - B; 

Read and answer the questions.

16 - She likes reading folk tales.

17 - She thinks Folk tales are usually short and interesting, and they often give her one
surprise after another.

18 - The character are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, and sometimes
stupid.

19 - She thinks The Fox was clever and the Crow was not.

Reorder the words to make sentences

20 - Don’t play with the sharp knife.

21 - What does your brother do in his free time?

22 - The hare fell sleep on the road.

23 - Turn right at the next corner.

24 - I went to Phu Quoc Island.

25 - Minh would like to be a pilot because he’s like to fly planes

Match.

26 - b; 27 - c; 28 - a; 29 - d; 30 - e

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra đầu năm môn tiếng Anh 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
4 1.038
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm