Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 8 số 4

Đề thi khảo sát tiếng Anh đầu năm lớp 8 năm 2020 - 2021

Đê fthi khảo sát đầu năm môn Anh 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi khảo sát năng lực tiếng Anh lớp 8 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 có đáp án được biên tập bám sát chương trình tiếng Anh 7 đã học giúp các em ôn tập lại những chuyên đề tiếng Anh quan trọng hiệu quả.

I. Choose the words which have the underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. comfortB. hobbyC. knowledgeD. popular
2. A. aboutB. boughC. coughD. Shout

II. Circle into the words which are different from the other.

1. A. momB. dadC. daddyD. night
2. A. youB. MissC. MrsD. Mr

III. Read the following text and then answer the questions.

Hoa is fourteen, she lived in Hue in 2013, but this year she lives in Hanoi. Yesterday Hoa's friend Nien sent Hoa a letter. Nien was Hoa neighbor when Hoa lived in Hue. She is younger than Hoa, she is thirteen. Lan is Hoa's best friend. The two girls are in the same class, class 8, at Quang Trung School. Last year, Hoa came to school for the first time. Lan showed her around and introduced her many friends.

Answer the questions:

1. Where does Nien live?

2. How old is Lan?

3. Which class does Nien in?

B, True (T) or False (F) questions.

1. Nien has moved into Hanoi for two year. T / F

2. Nien lives in Hue. T / F

IV. Rewrite the sentences using the given words.

1. Lam / taller/ than/ Mai

2. What/ about/ play/ baseketball/ in the school yard?

3. She/play/ volleyball/yesterday.

4. She/ not/old enough/ to be /in my class.

Đáp án có trong file tải: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 532
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm