Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 8 số 3

Đề thi khảo sát năng lực tiếng Anh lớp 8 2020 - 2021

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 8 dưới đây nằm trong bộ đề thi khảo sát năng lực tiếng Anh lớp 8 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra CL đầu năm lớp 8 môn tiếng Anh bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh thường gặp khác nhau giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

I. Choose the words which have the underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. Scholarship B. champagne  C. school  D. Christmas
2. A. rela B. pagoda  C. admire  D. Advance

II. Circle into the words which are different from the other.

1. A. child  B. children  C. fine  D. teacher
2. A. morning  B. night  C. Bye  D. Evening

III. Choose the best answer A, B, C or D to complete these sentences.

1. How old……? She is thirty years old.

A. she is

B. she’s

C. is she

D. is he

2. How many…………..are there in your family?

A. child

B. childs

C. childrens

D. children

3. My mother smiled…………at the joke.

A. quietly

B. loudly

C. strongly

D. widely

4. I ……..ever go to the theatre.

A. rarely

B. not

C. sometimes

D. hardly

5. Please come in and sit…………

A. up

B. this

C. down

D. That

6. Could you……..me how to use this new telephone?

A. shared

B. show

C. say

D. remember

7. The light………out while we were having tea.

A. was going

B. went

C. had gone

D. has gone

8. Math is harder ……English

A. than

B. more

C. best

D. the

9. Would you like to……..a cup of tea?

A. has

B. have

C. had

D. having

10. Nam is my…………….friend.

A. best

B. more

C. is

D. friends

IV. Write the correct forms of the verbs.

1. Yesterday, Minh (go) to the cinema with Nam.

2. My brother is (tall) than Minh brother.

3. My father (work) in a factory last year.

4. They (going to) the hospital to meet Mr. Le

Đáp án có trong file tải: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 379
Sắp xếp theo

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8

Xem thêm