Đề khảo sát chất lượng Toán 12 THPT năm 2021 Sở GD&ĐT Thái Bình có đáp án

Trang 1/4 - đề 101
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH
ĐỀ KHẢOT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TOÁN
Thi gian làmi: 90 phút; Đề gồm 04 trang
đề: 101
Câu 1: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
d
có phương trình
1 3 1
2 4 2
x y z
. Véc tơ nào dưới đây là
một véc tơ chỉ phương của đường thẳng
d
?
A.
2
1;3; 1
u
. B.
4
1;2;1
u
. C.
1
1; 3;1
u
. D.
3
1 3 1
; ;
2 4 2
u
.
Câu 2: Cho khối lăng trụ '''. CBAABC thtích
3
3
8
a
V
. Biết tam giác
'
A BC
đều và cạnh bằng a. Khoảng
cách t
C
đến mặt phẳng
( ' )
A BC
bằng
A.
2
a
. B.
3
2
a
. C.
2
a
. D.
a
.
Câu 3: Cho hàm s
y f x
có đồ thị như hình v
Điểm cực tiểu của hàm số là
A.
2
x
. B.
0
x
. C.
0
y
. D.
2
y
.
Câu 4: Trong không gian
Oxyz
, cho hai đường thẳng
1
1 2 3
:
1 1 1
x y z
d
2
3 1 5
:
1 2 3
x y z
d
.
Phương trình mặt phẳng chứa
1
d
2
d
A.
5 4 16 0
x y z
. B.
5 4 16 0
x y z
. C.
5 4 16 0
x y z
. D.
5 4 16 0
x y z
.
Câu 5: Cho hàm s
y f x
có bảng biến thiên như sau
Số nghiệm thực của phương trình
2 3 0
f x
A.
2
. B.
3
. C.
4
. D.
1
.
Câu 6: Cho hàm s
f x
đạo hàm dương, liên tục trên đoạn
0;1
thỏa mãn
0 1
f
3 . 1
f x f x
.
Tích phân
1
3
0
d
f x x
bằng
A.
3
2
. B.
5
4
. C.
5
6
. D.
7
6
.
Câu 7: Cho khối lăng trụ có chiều cao bằng
3
a
, diện tích mặt đáy bằng
2
4
a
. Thể tích của khối lăng trụ đó là
A.
3
4
a
. B.
3
12
a
. C.
2
12
a
. D.
2
4
a
.
Câu 8: Cho số phức
z
thỏa mãn
1 3
i z i
. Phần ảo của số phức
z
A.
1
. B.
1
. C.
2
. D.
2
.
Câu 9: Nghiệm của phương trình
2
log 8 5
x
A.
40
x . B.
2
x . C.
17
x . D.
24
x .
Câu 10: Trong không gian
Oxyz
, hình chiếu vuông góc của điểm
3;1; 4
M
trên mặt phẳng
Oyz
có tọa độ là
A.
3;0;0
. B.
3;1; 4
. C.
3; 1;4
. D.
0;1; 4
.
Câu 11: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
y x
2
y x
A.
9
2
S
. B.
8
9
S
. C.
9
4
S
. D.
9
S
.
Trang 2/4 - đề 101
Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
phương trình
2 3 0
x y z
. Hỏi véc
tơ nào sau đây không phảivec tơ pháp tuyến của
?
A.
1
2; 1; 1
n
. B.
2
2;1;1
n
. C.
3
6; 2; 3
n
. D.
4
1 1
1; ;
2 2
n
.
Câu 13: Cho số phức
2 3
z i
. Môđun của số phức
1
w i z
A.
26
w . B.
5
w
. C.
37
w . D.
4
w
.
Câu 14: Có bao nhiêu cặp số
;
x y
với
;
x y
là các số nguyên thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:
4 2
2
2
4.2 2log 2 0
y y
x x
2
2log 0
x y x y
A.
2
. B.
4
. C.
9
. D. 6.
Câu 15: Cho một khối trụ diện tích xung quanh bằng
80
khoảng cách giữa hai đáy bằng
10
. Khi đó thể tích
của khối trụ bằng
A.
400
. B.
160
. C.
40
. D.
64
.
Câu 16: Giá trị lớn nhất của hàm s
3 2
2 7 1
y x x x
trên đoạn
2;1
bằng
A.
3
. B.
4
. C.
5
. D.
6
.
Câu 17: Snghiệm của phương trình
2
2 7 5
2021 1
x x
A.
2
. B.
3
. C.
0
. D.
1
.
Câu 18: Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào?
A.
4 2
2 1
y x x
. B.
4
1
y x
. C.
4 2
2 1
y x x
. D.
4 2
2 1
y x x
.
Câu 19: Gọi
0
z
là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình
2
2 10 0
z z
. Tính
0
iz
.
A.
0
3
iz i
. B.
0
3
iz i
. C.
0
3 1
iz i
. D.
0
3 1
iz i
.
Câu 20: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
S
tâm gốc tọa độ
O
đi qua điểm
1;2; 2
A
. Đường
kính của mặt cầu
S
bằng
A.
6
. B.
2
. C.
9
. D.
3
.
Câu 21: Một khóa số có báo động là dãy ba chữ số (trong các chữ số 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9). Bấm đúng thì cửa mở, bấm
sai hai hay ba chữ số thì có báo động. Xác suất để bấm gây báo động là
A.
0,972
. B.
0, 243
. C.
0,729
. D.
0, 279
.
Câu 22: Cho
2
1
2 ( ) 2
f x dx
5
2
( ) 3.
f x dx
Khi đó
5
1
( )
I f x dx
bằng
A.
6.
B.
4.
C.
5.
D.
2.
Câu 23: Trong không gian
Oxyz
, cho véc tơ
1;1; 2 , 1;0;
u v m
. Tất cả giá trị của tham số
m
để góc giữa
u
,
v
bằng
45
o
A.
2 6
m
. B.
2 6
m
. C.
2 6
m
. D.
2
m .
Câu 24: Cho cấp s cộng
n
u
có số hạng tổng quát là
*
3 2
n
u n n
. Công sai
d
của cấp số cộng là
A.
2
d
. B.
2
d
. C.
3
d
. D.
3
d
.
Câu 25: Họ nguyên hàm của hàm s
2 sin 4
f x x x
A.
2
1
cos4
4
x x C
. B.
2
4cos4
x x C
. C.
2
1
cos4
4
x x C
. D.
2
4cos4
x x C
.
Câu 26: Cho hình nón tròn xoay bán kính đường tròn đáy
r
, chiều cao
h
và đường sinh
l
. Kết luận o sau đây sai?
A.
2 2 2
h r l
. B.
2
1
3
V r h
.
C.
2
tp
S rl r
. D.
xq
S rl
.
Câu 27: Hàm s
4 2
y ax bx c
có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
0
a
;
0
b
;
0
c
. B.
0
a
;
0
b
;
0
c
.
C.
0
a
;
0
b
;
0
c
. D.
0
a
;
0
b
;
0
c
.
O
x
y
1
1
2
2
2
O
x
y
Trang 3/4 - đề 101
Câu 28: Một khối chóp có diện tích đáy bằng
3 2
và thể tích bằng
50
. Chiều cao của khối chóp đó bằng
A.
10
. B.
5
3
. C.
10
3
. D.
5
.
Câu 29: Đồ thị hàm s
2 3
1
x
y
x
có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là
A.
2
x
1
y
. B.
1
x
2
y
. C.
1
x
3
y
. D.
1
x
2
y
.
Câu 30: Một tổ gồm 10 học sinh gồm 4 nam 6 nữ. Số cách chọn hai học sinh gồm cả nam và nữ là
A.
2
10
A
. B.
1 1
4 6
.
C C
. C.
1 1
4 6
C C
. D.
2
10
C
.
Câu 31: Cho hàm s
2
3
f x x
x
với
\ 0
x
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
3
d 3ln
f x x x x C
. B.
2
3
d 2
f x x x C
x
.
C.
3
d 3
3
x
f x x x C
. D.
3
d 3ln
3
x
f x x x C
.
Câu 32: Đạo hàm của hàm s
2
2
x
y x
A.
2
2
ln2
x
y x
. B.
1
.2 2
x
y x x
. C.
2 .ln2 2
x
y x
. D.
3
2
ln2 3
x
x
y
.
Câu 33: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 6 0
P x y z
đường thẳng
1 1 1
:
2 1 2
x y z
d
.
Gọi
; ;
A a b c
là giao điểm của
P
d
. Giá trị biểu thức 2
a b c
bằng
A.
7
. B.
6
. C.
3
. D.
1
.
Câu 34: Đồ th hàm s
y g x
đối xứng với đồ thị của hàm s
( 0, 1)
x
y a a a
qua điểm
1;1
I
. Giá trị của
biểu thức
1
2 log
2021
a
g
bằng
A.
2023
. B.
2019
. C.
2023
. D.
2019
.
Câu 35: Trong hình v bên, điểm
M
biểu diễn số phức
z
. Số phức
z
A.
1 2
i
. B.
1 2
i
. C.
2
i
. D.
2
i
.
Câu 36: Bất phương trình
8 2
3log 1 log 2 1
x x
có tập nghiệm
;
S a b
. Giá tr
2 2
2
P a ab b
A.
8
P
. B.
9
P
. C.
11
P
. D.
4
P
.
Câu 37: Cho sphức z thỏa mãn
4
z z z z
2
iz m m
i
. Sgiá trị nguyên của tham số m đ
có ít nhất một số phức thỏa mãn điều kiện đã cho là
A.
5
. B.
4
. C.
2
. D.
3
.
Câu 38: Cho hình hộp chữ nhật
. ' ' ' '
ABCD A B C D
2
AB AD a và chu vi tam giác
'
A BD
bằng
8
a
. Th
tích khối tứ diện
' '
ACB D
A.
3
2 7
3
a
. B.
3
7
3
a
C.
3
2 2
3
a
D.
3
14
3
a
Câu 39: Cho các sphức
1
z
,
2
z
,
3
z
thỏa mãn:
1
4
z
,
2
5
z
,
3
2
z
1 2 2 3 1 3
4 16 25 80
z z z z z z
. Giá tr
của biểu thức
1 2 3
P z z z
bằng
A.
6
. B.
8
. C.
2
. D.
1
.
Câu 40: Gọi
S
tập các giá trị của tham số thực m để hàm s
2
ln 2
y x x m
đồng biến trên tp xác định
của nó. Biết
;
S a b

. Giá trị biểu thức
K a b
A.
5
K
. B.
5
K
. C.
0
K
. D.
2
K
.
Câu 41: Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn
O
O
, chiều cao
3
R
và bán kính đáy
R
. Một hình nón có
đỉnh là
O
và đáy là hình tròn
;
O R
. Tỷ số diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón bằng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 THPT năm 2021 Sở GD&ĐT Thái Bình có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng Toán 12 THPT năm 2021 Sở GD&ĐT Thái Bình có đáp án, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 785
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm