Đề khảo sát đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi đầu năm môn Anh lớp 6 năm 2020 - 2021

Đề thi khảo sát năng lực lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 năm 2020 - 2021 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi môn tiếng Anh đầu năm lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Chọn từ không cùng nhóm với các từ còn lại trong mỗi câu dưới đây

1.

A. toothache

B. headache

C. healthy

D. backache

2.

A. cooker

B. architect

C. pilot

D. writer

3.

A. python

B. fairy tale

C. peacock

D. gorilla

4.

A. knife

B. stove

C. fall off

D. stair

II. Khoanh tròn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau

1. The post office is ________ to the museum.

A. near

B. opposite

C. next

D. O

2. __________ play with matches. You may get a burn.

A. Don’t

B. Doesn’t

C. Didn’t

D. Will

3. How often ________ you _________ your teeth? – Three times a week.

A. does - brush

B. do - brushes

C. do - brushing

D. do – brush

4. Yesterday, my brother _____________ to the cinema with his friends.

A. went

B. go

C. going

D. don’t go

III. Em hãy đọc đoạn văn sau và xác định các câu bên dưới là đúng (T) hay sai (F)

My name is Mary. I’d like to be a nurse in the future. I’d like to look after patients and work with other people in a hospital. It’s important work but very exciting. I’d also like to meet a lot of people. I’m studying hard at school. I hope my dream will come true one day.

 

T

F

1. She would like to be a doctor.

 

 

2. She would like to be a nurse.

 

 

3. She would like to travel around the word .

 

 

4. She would like to meet a lot of people.

 

 

IV. Viết lại những câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi so với câu gốc

1. My sister often goes to school on foot.

=> My sister often _________________________________________________________ .

2. Does your class have fifty students?

=> Are there ______________________________________________________________ ?

V. Sắp xếp các từ dưới đây để tạo thành câu hoàn chỉnh có nghĩa

1. to / would / like / She / be / a teacher. /

__________________________________________________________________________

2. often / cartoons / watches / TV. /He / on /

__________________________________________________________________________

Đáp án có trong file tải: Đề thi kiểm tra đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
4 498
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm