Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 - 2 năm 2018 - 2019 trường Phú Tân - An Giang

Trang 1/2 - Mã đề thi 132
SỞ GD-ĐT AN GIANG
TRƯỜNG THCS-THPT PHÚ TÂN
(Đề gm có 2 trang)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 10 chương 1+2
Thi gian làm bài: 45 phút;
(14 câu trc nghim và 3 câu t lun)
Lớp: …………………………………………………….
Mã đề thi
132
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
(Thí sinh không được s dng tài liu)
I.Phần trắc nghiệm:(7,0 đim)
Câu 1: Tìm tọa độ giao điểm giữa 2 đường thẳng
1
:3dyx
2
:3. dy x
A.
0;3 .
B.

3; 0 .
C.
0; 3 .
D.
3; 0 .
Câu 2: Hàm số 24yxcó đồ thị là đường thẳng . Khẳng định nào sau đây là sai?
A.
cắt trục tung tại
(0; 4).B
B.
cắt trục hoành tại
(2;0).A
C. Hàm số nghịch biến trên .
R
D. Hàm số đồng biến trên .
R
Câu 3: Cho hai tập hợp
1;2003;2018;2019A
0;2003;2018;2020 .B
Tìm tập hợp
A
B .
A.
0;2020 .AB
B.
1;2019 .AB
C.
2003;2018 .AB D.
0;1;2003;2018;2019;2020 .AB
Câu 4: Cho tập
2;5A
0; .B Tìm
.
A
B
A.
0;5 .AB
B.
2;0 .AB
C.
2; .AB
D.
5; . AB
Câu 5: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
A.
2
1.yx x B.
3
.yx x C.
2
1.yx D.
2.yx
Câu 6: Xác định hàm số bậc hai
2
yax xcbiết đồ thị đi qua (1; 2)A (2;3).B
A.
2
34.yxx B.
2
23.yxx C.
2
35.yx x D.
2
43. yx x
Câu 7: Bảng biến thiên của hàm số
2
241yxx
là bảng nào sau đây?
A.
2
1
x
y
 
 

B.
1
3
x
y
 
 

C.
2
1
x
y
 
 

D.
1
3
x
y
 
 

Câu 8: Tìm tham số
m
để hàm số (1 ) 3 ymxnghịch biến trên
.
R
A.
1.m
B.
1.m
C.
1.m
D.
1.m
Câu 9: Cho hai tập hợp
1; 4A
2;8 .B Tìm
\.
A
B
A.
\2;4.AB B.

\4;8.AB C.

\1;8.AB D.
\1;2.AB
Câu 10: Tìm trục đối xứng của (P):
2
43.yx x
A. 2.x B. 2.x C. 4.x D. 4.x
Câu 11: Tìm tập xác điịnh của hàm số
2
.
1
y
Trang 2/2 - Mã đề thi 132
A.
\0.DR
B.
\1.DR
C. .DR D.
1; .D
Câu 12: Một quả tạ được ném lên từ một vận động viên ném tạ chuyển động với phương trình
2
0,0241 5, 5yxx=- + + trong đó x độ xa y là đ cao (tính bng feet). Hỏi vn đng viên
ném được bao xa và cao nhất bao nhiêu feet ?(kết quả làm tròn bốn chữ số thập phân)
A. ; =15,873420 ., 7469xy= B. 15, 8734 ; =46, 4410.xy=
C. 51, 3582 ; =41, 5238.xy= D. 46, 4410 ; =15, 8734.xy=
Câu 13: Cho tập hp
2
/680 AxRx x
.Hãy viết lại tập hợp
A
bằng cách liệt các phần
tử.
A.
4; 2 . A B.
2;4 .A C. .A D.
2; 4 .A
Câu 14: Tìm tham sốn để đồ thị hàm số 32 yx n đi qua (2;2).A
A.
2.n
B.
2.n
C.
3
.
2
n
D.
2
.
3
n
II.Phần tự luận:(3,0 đim)
Câu 1:Tìm tập xác định của hàm số:
26yx
-----------------------------------------------
Câu 2: Xác định tọa độ đỉnh,giao điểm với trục tung,giao điểm với trục hoành của (P):
2
6.yx x
Câu 3: Tìm tham số
m để (P):
2
2yx x cắt đường thẳng ym tại hai điểm phân biệt
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 - 2 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 - 2 năm 2018 - 2019 trường Phú Tân - An Giang. Tài liệu gồm phần trắc nghiệm 14 câu, phần tự luận 3 câu. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 423
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm