Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 năm 2018 - 2019 trường Bến Tre - Vĩnh Phúc

TRƯỜNG THPT BẾN TRE
KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG II
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: ĐẠI SỐ 10
Thi gian làm bài : 45 Phút
Họ và tên:........................................................... Lớp: ....
I. Trắc nghiệm (6đ)
1. Cho hàm số: y =
2
1
231

x
xx
. Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số:
A. M
1
(2; 3) B. M
2
(0; -1) C. M
3
(1 ; –1) D. M
4
(1; 0)
2. Cho hàm số y =
2
2
, x (- ;0)
1
x+1 , x [0;2]
1 , x (2;5]


x
x
. Tính f(4), ta được kết quả :
A.
2
3
; B. 15; C. 5 ; D. Kết quả khác.
3. Tập xác định của hàm số y =
2
1
3

x
xx
là:
A. ; B. R; C. R\ {1 }; D. Kết quả khác.
4. Tập xác định của hàm số y =
27
x
x
là:
A. (–7;2) B. [2; +∞); C. [–7;2]; D. R\{–7;2}.
5. Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số lẻ?
A. y = x
3
+ 1 B. y = x
3
– x C. y = x
3
+ x D. y =
1
x
6. Giá trị nào của k thì hàm số y = (k – 1)x + k – 2 nghịch biến trên tập xác định của hàm số.
A. k < 1; B. k > 1; C. k < 2; D. k > 2.
7. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào ?
A. y = x – 2; B. y = –x – 2; C. y = –2x – 2; D. y = 2x – 2.
8. Với giá trị nào của a và b thì đồ thị hàm số y = ax + b đi qua các điểm A(–2; 1), B(1; –2) ?
A. a = – 2 và b = –1; B. a = 2 và b = 1;
C. a = 1 và b = 1; D. a = –1 và b = –1.
9. Tọa độ đỉnh I của parabol (P): y = –x
2
+ 4x là:
A. I(–2; –12); B. I(2; 4); C. I(–1; –5); D. I(1; 3).
10. Cho hàm số: y = x
2
– 2x + 3. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?
A. y tăng trên (0; + ∞ ) B. y giảm trên (– ∞ ; 2)
x
y
O
1
2
Mã đề: 001
C. Đồ thị của y có đỉnh I(1; 0) D. y tăng trên (2; +∞ )
11. Bảng biến thiên của hàm số y = –2x
2
+ 4x + 1 là bảng nào sau đây ?
A. B.
C. D.
12. Parabol y = ax
2
+ bx + 2 đi qua hai điểm M(1; 5) và N(–2; 8) có ph.trình là:
A. y = x
2
+ x + 2 B. y = x
2
+ 2x + 2 C. y = 2x
2
+ x + 2 D. y = 2x
2
+ 2x + 2
II. Phần tự luận (4 đ)
Bài 1: Cho Parabol (P) : y = ax
2
+ bx + c (4 điểm )
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của (P) với a =1, b = 2, c = -3
b) Xác định a, b, c biết (P) qua A(0; 2) và có đỉnh I(1; 1)
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
Phần tự luận
Bài Nội dung Điểm
1
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của (P) với a =1, b = 2, c = -3
Với a =1, b = 2, c = -3 ta có y = x
2
+ 2x - 3
Bảng biến thin
x -
-1 +
y
+
+
-4
+ Tọa độ đỉnh I(-1; -4)
+ Trục đối xứng x = -1
+ Giao với Oy : A(0; -3), điểm đối xứng với A qua trục đối xứng là
A’(-2, -3)
+ Giao với Ox: B(0; 1) và C(-3; 0)
0,5
0,5
+∞
x
y
+∞
+∞
3
1
+∞
x
y
+∞
+∞
1
2
+∞
x
y
1
2
+∞
x
y
3
1
Đồ thị:
1,0
b) Xác định a, b, c biết (P) qua A(0; 2) và có đỉnh I(1; 1)
Do Parabol (P) : y = ax
2
+ bx + c qua A(0; 2) nên ta có:
a.0
2
+ b.0 + c = 2 c = 2
Ta có dạng của (P) là: y = ax
2
+ bx + 2
Do I(1; 1) là đỉnh của (P) nên ta có hệ phương tŕnh:
2
.1 .1 2 1
11
20 2
1
2
ab
ab a
b
ab b
a







Vậy Parabol (P) có dạng:
2
22yx x
2,0
Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 năm 2018 - 2019 trường Bến Tre - Vĩnh Phúc. Tài liệu gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 3.713
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm