Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc

1
TRƯỜNG THPT BẾN TRE
TỔ: TOÁN – TIN
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1 NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: GIẢI TÍCH 12
Thi gian làm bài: 45 phút;
(25 câu trc nghim)
Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số sau luôn nghịch biến trên
R
?
32
1
(2 3) 2
3
yxmxmxm
A.
31m
. B.
1m
. C.
31m
. D.
3; 1mm
.
Câu 2. Cho hàm số
3
|32|yx x có đồ thị như hình vẽ:
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Đồ thị hàm số
()yfx
chỉ có điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
B. Đồ thị hàm số
()yfx
có một điểm cực tiểu và một điểm cực đại.
C. Đồ thị hàm số ()yfx có bốn điểm cực trị.
D. Đồ thị hàm số
()yfx
có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.
Câu 3. Hàm số nào sau đây không có cực trị?
A.
2
2.
1
yx
x

B.
32
3.
y
xx C.
42
23.yx x D.
1
.
2
x
y
x
Câu 4. Hàm số
422
2( 2) 2 3yx m x m m có đúng 1 điểm cực trị thì giá trị của
m
là:
2
A.
2.m
B.
2.m
C.
2.m
D.
2.m
Câu 5. Biết đồ thị hàm số
32
2
y
x x ax b  có đim cc tr là
(1; 3)A
. Khi đó giá trị của
4ab
là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 6. Tìm các giá trị của tham số
m
để đồ thị hàm số:
42 4
22
y
xmxmm có ba điểm cực
trị là ba đỉnh của một tam giác đều.
A. Không tồn tại m. B.
3
0
3
m
m
. C.
3
3m . D. 3m  .
Câu 7. Cho hàm số
()yfx
xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên:
x
 1
3

y
0
0
0


4
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số có một cực đại bằng
0
và có một cực tiểu bằng 4 .
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
0
và giá trị nhỏ nhất bằng 4 .
C. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng
3
và giá trị cực đại bằng 1.
D. Hàm số đạt cực tiểu tại
1
x
và đạt cực đại tại
3x
.
Câu 8. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở
bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
x
y
-1
O
2
-2
1
3
A.
3
3yx x
. B.
3
3yx x
. C.
3
3yx x
. D.
3
3yx x
.
Câu 9. Đồ thị hàm số
23
1
x
y
x
có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A.
1
x
3y 
. B.
2x
1y
.
C.
1
x
2y
. D.
1x 
2y
.
Câu 10. Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận đứng:
A.
2
31
1
x
y
x
. B.
1
y
x
. C.
3
2
x
y
x
. D.
2
1
21
y
x
x

.
Câu 11. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
2
4
34
x
y
xx

là:
A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.
Câu 12. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho đ thị của hàm s
2
53
21
x
y
x
mx

không có tiệm cận đứng.
A.
1
1
m
m

. B.
11m
. C.
1m 
. D.
1m
.
Câu 13. Tìm điểm M thuộc đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận
đứng bằng khoảng cách từ M đến trục hoành
A.

0; 1 , 3;2MM
. B.

2;1 , 4;3MM
.
C.

0; 1 , 4;3MM
. D.

2;1 , 3; 2MM
.
Câu 14. Cho hàm số
32
12
:
33
yxmxxm
có đồ thị

m
C
. Tất cả các giá trị của tham số
m để

m
C
cắt trục
Ox
tại ba điểm phân biệt có hoành độ
123
, ,
x
xx
thỏa
222
123
15xxx
A.
1m
hoặc
1.m 
B.
1m 
. C.
0m
. D.
1m
.
Câu 15. Tất cả giá trị của tham số
m
để phương trình
42
230xxm
hai nghiệm phân
biệt là
A.
3.m
B.
3.m
C.
3m
hoặc
2.m
D.
3m
hoặc
2.m
Câu 16. Tất cả giá trị của thm số
m
để phương trình
3
310xxm
ba nghiệm phân
biệt, trong đó có hai nghiệm dương là
A.
11.m
B.
11.m
C.
13.m
D.
11.m

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm 2018 - 2019 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 211
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm