Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Sinh học chương 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 Sinh học 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Sinh học chương 1 - Đề số 4. Nội dung tài liệu gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, đề kiểm tra có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Đề bài

Câu 1: Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là:

A. Lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước).

B. Lực hút của lá do (quá trình thoát hơi nước).

C. Lực liên kết giữa các phân tử nước.

D. Lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.

Câu 2: Các nguyên tố đại lượng gồm:

A. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe.

B. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.

C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn

D. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.

Câu 3: Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

A. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp -> Đường phân -> Chu trình crep

B. Chu trình crep -> Chuỗi chuyền êlectron hô hấp -> Đường phân

C. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp -> Chu trình crep -> Đường phân

D. Đường phân -> Chu trình crep -> Chuỗi chuyền êlectron hô hấp

Câu 4: Về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là:

A. Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+, CO2 và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

B. Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

C. Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

D. Pha khử nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

Câu 5: Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin là:

A. tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) -> cố định CO2 -> Khử APG thành ALPG

B. khử APG thành ALPG -> tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) -> Cố định CO2

C. cố định CO2 -> tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) -> Khử APG thành ALPG

D. cố định CO2 -> tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) -> khử APG thành ALPG ->Cố định CO2

Câu 6: Các tia sáng tím kích thích:

A. Sự tổng hợp cacbohiđrat.

B. Sự tổng hợp lipit.

C. Sự tổng hợp ADN.

D. Sự tổng hợp prôtêin.

Câu 7: Hô hấp ánh sáng xảy ra với sự tham gia của 3 bào quan:

A. Lục lạp, lozôxôm, ty thể.

B. Lục lạp Perôxixôm, ty thể.

C. Lục lạp, bộ máy gôn gi, ty thể.

D. Lục lạp, Ribôxôm, ty thể

Câu 8: Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ:

A. Sự khử CO2

B. Sự phân li nước.

C. Phân giải đường

D. Quang hô hấp.

Câu 9: Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?

A. Có các lực khử mạnh.

B. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza

C. Được cung cấp ATP.

D. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Câu 10: Phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic tạo ra:

A. Chỉ rượu êtylic.

B. Rượu êtylic hoặc axit lactic.

C. Chỉ axit lactic.

D. Đồng thời rượu êtylic axit lactic

Câu 11: Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

A. Độ ẩm đất khí càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn.

B. Độ đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng.

C. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn.

D. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít.

Câu 12: Khi tế bào khí khổng trương nước thì:

A. Vách (mép) mỏng căng ra, vách (mép) dày co lại làm cho khí khổng mở ra.

B. Vách dày căng ra, làm cho vách mỏng căn theo nên khi khổng mở ra.

C. Vách dày căng ra làm cho vách mỏng co lại nên khí khổng mở ra.

D. Vách mỏng căng ra làm cho vách dày căng theo nên khí khổng mở ra.

Câu 13: Khái niệm quang hợp nào dưới đây là đúng?

A. Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (chất khoáng và nước).

B. Quang hợp là quá trình mà thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

C. Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

D. Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

Câu 14: Giai đoạn đường phân diễn ra ở trong:

A. Ty thể.

B. Tế bào chất.

C. Lục lạp.

D. Nhân.

Câu 15: Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4 là:

A. APG (axit phốtphoglixêric).

B. ALPG (anđêhit photphoglixêric).

C. AM (axitmalic).

D. Một chất hữu cơ có 4 các bon trong phân tử (axit ôxalô axêtic - AOA).

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 11

1

2

3

4

5

B

B

D

C

D

6

7

8

9

10

D

B

D

D

B

11

12

13

14

15

D

D

D

A

D

Để có kết quả kiểm tra 15 phút lớp 11 tốt nhất, mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Sinh học chương 1 - Đề số 4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 239
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 11 Xem thêm