Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Lý Nhân Tông, Bắc Ninh

Trang 1/4 - Mã đề thi 287
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
UTRƯỜNG THPT LÝ NHÂN TÔNG
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC: 2019 - 2020
MÔN: TOÁN 10 (40 câu trắc nghiệm)
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi
287
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Họtên học sinh: ..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Cho tam giác ABC, thể xác định bao nhiêu vectơ khác vectơ
0
điểm đầu điểm cuối
đỉnh A, B, C ?
A. 3 B. 6 C. 4 D. 9
Câu 2: Cho các phát biểu sau đây:
(I): “13 là số nguyên tố”
(II): “Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền”
(III): “Các em hãy cố gắng học tập thật tốt nhé !”
(IV): “Mọi hình vuông đều là hình chữ nhật ”
Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một mệnh đề?
A.
1
. B.
3
. C.
4
. D.
2
.
Câu 3: Cho ba điểm phân biệt A, B, C , Đẳng thức nào đúng?
A.
−=
  
CA BA BC
B.
+=
  
AB AC BC
C.
+

CA
=

CB
D.
−=
  
AB BC CA
Câu 4: Cho
[
)
2;5A =
(
]
0;6=B
. Khi đó tập
AB
là:
A.
[
)
2;0
B. (0;5) C.
[ ]
2;6
D.
(
]
5;6
Câu 5: Đồ thị sau đây biểu diễn hàm số nào?
2
x
y
1
O
A.
22yx=
B.
2yx=
C.
22yx
=−−
D.
2
yx=−−
Câu 6: Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?
A.
2
31
yx x=−+
. B.
2
2 31y xx= +−
. C.
2
32yx x=−+
. D.
2
2 31yx x= −+
.
Câu 7: Cho mệnh đề: “
2
: 4 50x xx∀∈ + + >
”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là
A.
2
: 4 50x xx∀∈ + + <
.
B.
2
,: 4 5 0x xx∃∈ + + >
.
C.
2
: 4 50x xx∃∈ + +
.
D.
2
: 4 50x xx∀∈ + +
.
O
x
y
1
1
FINAL
Trang 2/4 - Mã đề thi 287
Câu 8: Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) là biểu diễn của tập hợp nào?
A.
( )
[
)
; 3 8;−∞ +∞
. B.
(
] [
)
; 3 8;−∞ +∞
C.
( ) ( )
; 3 8;−∞ +∞
. D.
(
]
( )
; 3 8;−∞ +∞
.
Câu 9: Cho
{ }
*
, 12, 3Ax x x=∈≤

. Chọn khẳng định đúng.
A.
A
5
phần tử. B.
A
4
phần tử. C.
A
2
phần tử. D.
A
3
phần tử.
Câu 10: Cho hàm số bậc hai
(
)
y fx
=
có đồ thị là một Parabol như hình vẽ
Hàm số nghịch biến trong khoảng :
A.
( )
2;+∞
B.
( ) ( )
;2 2;−∞ +∞
C.
( )
;2−∞
D. R
Câu 11: Cho tập hợp
{ }
, , , A abcd=
. Tập
A
có mấy tập con?
A.
16
. B.
15
. C.
12
. D.
10
.
Câu 12: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào
A.
2
2 44yx x= −+
. B.
2
3 61y xx
= +−
. C.
2
21yx x=−+
. D.
2
22yx x=−+
.
Câu 13: Cho hàm số bậc hai
2
= ++y ax bx c
( )
0a
đồ thị
( )
P
, đỉnh của
( )
P
được xác định bởi
công thức nào?
A.
;
22

−−


b
I
aa
. B.
;
4

−−


b
I
aa
. C.
;
4



b
I
aa
. D.
;
24

−−


b
I
aa
.
Câu 14: Cho tập
{0; 2; 3; 6; 7}; B={3; 4; 5; 6; 7; 8}A
=
. Tập
AB
A.
{
}
4; 5; 8
. B.
{ }
0; 2
. C.
{ }
0;2;3;4;5;6;7;8
. D.
{ }
3; 6; 7
.
Câu 15: Cho tập hợp
{ }
|2 5Mx x= ≤<
. Hãy viết tập
M
dưới dạng khoảng, đoạn.
A.
( )
2;5M =
B.
[
)
2;5M =
C.
[ ]
2;5M
=
D.
(
]
2;5M =
Câu 16: Đo độ cao một ngọn cây là
m
mh
2,0
13,
347 ±=
. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 347,13
A. 347,1 B. 347,2 C. 350 D. 347
Câu 17: Cho tam giác ABC I trung điểm BC, Gọi M điểm thỏa mãn
02 =++ MCMBMA
. Xác
định vị trí của điểm M.
A. M là trung điểm AI
B. M là điểm thuộc đọan thẳng AI và MA = 2MI
C. M là điểm thuộc đoạn thẳng AI và MI = 2MA
D. M là trọng tâm tam giác ABC
Câu 18: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Đặt
vCBuCA == ,
. Khi đó
AG
bằng
A.
3
2 vu
B.
3
2 vu +
C.
3
2vu
D.
3
2 vu +
Câu 19: Cho tập hợp A= [m;m+1]; B = [1;3]. Tìm tập hợp tất cả các giá trị m để
BA
A.
21 <<
m
B.
20 m
C.
21
m
D.
1m
hoặc
2m
8
[
3
)
FINAL
Trang 3/4 - Mã đề thi 287
Câu 20: Cho tập hợp
BxRxA ).3;1(},23|{ =<=
Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định
sau:
A.
]2;1(= BA
B.
);3[)1;( +∞−∞=BC
R
C.
)
1
;3
(\ =BA
D.
}2;1;0;1;2{ = BA
Câu 21: Tìm giá trị thực cuả tham số
0
m
để hàm số
232
2
= mmxmxy
giá trị nhỏ nhất bằng
-10 trên R
A. m = -2 B. m = 2 C. m = -1 D. m = 1
Câu 22: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-2017;2017] để hàm số
m
xm
y
2)
4(
2
+
=
đồng biến trên R
A. Vô số B. 2015 C. 4030 D. 4034
Câu 23: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số
3)1(2
3
22
+++
=
mxmx
y
có tập xác định là R
A. m < -2 B. - 4 <m < 4 C. m = - 2 D. m > -2
Câu 24: Cho ba đường thẳng (dR
1
R): 3x - 2y + 5 =0 ; (dR
2
R): 2x + 4y -7 =0; (dR
3
R): 3x + 4y -1 =0. Viết phương
trình đường thẳng (d) đi qua giao điểm của (dR
1
R) và (dR
2
R) đồng thời song song với (dR
3
R)
A.
0
16
117
3
4
=
y
x
B.
0
8
53
4
3
=
+ y
x
C.
0
16
117
3
4 =
+
y
x
D.
0
8
53
43 =++ yx
Câu 25: Cho hàm số
7)4
3
()
(
220192
+
+=
m
xm
m
xf
. GisS tập hợp tất cả các giá trị của tham
số m để hàm số f là hàm số lẻ trên R. Tính tổng các phần tử của S
A.
72
B.
C. -3 D. 0
Câu 26: Cho 4 điểm A,B,C,D trong đó không ba điểm nào thẳng hàng. Gọi I, J lần lượt trung điểm
của AB và CD. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A.
IJBDAC 2=+
B.
IJBCAD 2=+
C.
IJCDAB 2=+
D.
IJCDBCAB 22 =++
Câu 27: Cho parabol (P): y = xP
2
P -2x + m 1. Giá trị m để (P) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt
hoành độ dương là
A.
);2( +∞
m
B.
)
1;
(
−∞
m
C.
)2;(−∞m
D.
)2;1(m
Câu 28: Cho hình bình hành ABCD có các điểm M, I, N lần lượt thuộc các cạnh AB, BC, CD sao cho
CDCN
kBCBI
ABAM
2
1
,
,
3
1
=
==
, Gọi G là trọng tâm tam giác BMN. Xác định k để AI qua G.
A.
13
12
B.
13
9
C.
11
6
D.
3
1
Câu 29: Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
BCACMCMBMA 23
2 +=
+
B.
CBCAMCMBMA
+=+ 232
C.
BCACMC
MBMA +=
+ 23
2
D.
CACBMCMB
MA =
+ 23
2
Câu 30: Cho tam giác ABC vuông cân tại A và
2=AB
. Tính độ dài của (
ACAB +
)
A.
5=+ AC
AB
B.
52=+ ACAB
C.
3=+ ACAB
D.
2=+ ACAB
Câu 31: Cho 2 tập khác rỗng
(
]
(
)
1;4 ; 2;2 2 ,Am B m m= =−+
. Tìm m để
AB ≠∅
A.
25m−< <
. B.
3m >−
. C.
15m−< <
. D.
15m<<
.
Câu 32: Parabol
( )
P
phương trình
2
yx=
đi qua
,AB
hoành độ lần lượt
3
3
. Cho
O
là gốc tọa độ. Khi đó:
A. Tam giác
AOB
là tam giác nhọn. B. Tam giác
AOB
là tam giác đều.
C. Tam giác
AOB
là tam giác vuông. D. Tam giác
AOB
là tam giác có một góc tù.
FINAL

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 10 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Lý Nhân Tông, Bắc Ninh có kèm theo đáp án gồm 40 câu trắc nghiệm xoay quanh nội dung kiến thức cơ bản các em đã học, giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức môn Toán 10.

Nội dung đề tích hợp các câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết và tự luận cơ bản nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực các em thông qua các dạng bài tập cơ bản. Các em có thể tự ôn luyện bài ở nhà và chuẩn bị kiến thức cho các kì thi quan trọng. Để đạt kết quả cao các em có thể xem thêm các Đề thi giữa kì 1 lớp 10 của các môn học khác

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Lý Nhân Tông, Bắc Ninh có kèm theo đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập thật tốt. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Học tốt Ngữ văn 10, Trắc nghiệm Tiếng Anh 10, Trắc nghiệm Toán 10,...

Đánh giá bài viết
1 238
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 Xem thêm