Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Ninh Sở, Hà Nội năm học 2017-2018 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Ninh Sở, Hà Nội năm học 2017-2018 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây rất hữu ích cho các bạn thử sức và chuẩn các kĩ năng làm bài cần thiết cho các kì thi quan trọng. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

PHÒNG GD & ĐT THƯỜNG TÍN

Trường: THCS Ninh Sở

KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn Tiếng Anh Lớp 6

Năm học 2017 - 2018

Thời gian: 45 phút

Họ và tên học sinh: ...........................................................

Lớp: ......................

Mark:Teacher's comment:

Bài kiểm tra gồm 40 câu (Từ question 1 đến question 40)

Mỗi câu đúng 0,25 điểm

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

1.A. school B. chair C. couch D. children

2. A. hotel B. house C. hour D. half

3. A. by B. copy C. fly D. sky

4. A. city B. five C. time D. fine

5. A. pen B. eraser C. bench D. desk

Choose the best answer to fill in the blank.

6.

Quang's school ________ nice and big.

A. be

B. are

C. X

D. is

7.

________ are my new books.

A. That

B. There

C. Those

D. This

8.

Look at the ________ It's a one-way street.

A.book

B. photo

C. road sign

D. picture

9.

I go to school by ________.

A. plane

B. foot

C. walking

D. bicycle

10.

________ are those? They're armchairs.

A. What

B. Who

C. Where

D. How

11.

________ are you? I'm in my classroom.

A. Who

B. Where

C. How

D. What

12

Sometimes she ________ TV.

A. watch

B. watching

C. to watch

D. watches

13.

Bill's father ________ in a factory. He's an engineer.

A. has

B. goes

C. works

D. does

14.

Our school is near a park. There ________ trees and flowers in the park.

A. are

B. has

C. have

D. is

15.

I am a ________ .

A. name

B. people

C. student

D. family

16.

Is your school in the country ________ in the city?

A. by

B. or

C. not

D. if

17.

'How are you?' 'I'm ________ '

A. fine

B. child

C. thank

D. nine

Give the correct form of the verbs in parentheses to complete the following sentences:

18. Here, you must (stop)………………… You must not go straight on.

19. Every day, Mrs. Hanh (travel)……………………. to work by car.

20. It’s 11.30 now and we (have)……………………..our lunch.

21. Hung (brush)…………………….. his teeth twice a day.

22. They (play)……………………. volleyball at present.

Fill in each numbered blank with one suitable word.

Hai (23)________ with his family in a beautiful house (24)________ the city. His house (25)________ near the school. There is (26)________ park opposite the school. After the classes (27)________ the evening, Hai walks in (28)________ park to enjoy the fresh air. He (29)________ this park very much. It's very beautiful (30)________ clean.

Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one.

31.

Trang is riding her bike to school.

Trang is going_______________________________________________________________

32.

The bakery is to the left of my house.

My house___________________________________________________________________

33.

Does your school have over eight hundred pupils?

Are________________________________________________________________________

34.

Huyen walks to school every morning.

Huyen goes__________________________________________________________________

35.

Our school has forty-two classrooms.

There_______________________________________________________________________

Rearrange the following words to complete the sentences.

36.

your/ notebooks/ these/ are/ ?

___________________________________________________________________________

37.

driver/ Mr David/ an/ or/ is/ architect/ a ?.

___________________________________________________________________________

38.

not/ are/ those/ shoes/ my.

___________________________________________________________________________

39.

a/ box/ is/ this.

___________________________________________________________________________

40.

learning/Hoa/ English/ moment/ is/ the/ at.

___________________________________________________________________________

THE END

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

1. A- school

2. C- hour

3. B - copy

4. A- city

5. B- eraser

Choose the best answer to fill in the blank.

6. D-is

7. C- those

8. C- road sign

9. D- bicycle

10. A - what

11. B- where

12. D -watches

13. C - work

14. A - are

15. C- student

16. B - or

17. A – fine

Give the correct form of the verbs in parentheses to complete the following sentences:

18. stop

19. travels

20. are having

21. brushes

22. are playing

Fill in each numbered blank with one suitable word.

23. lives

24. in

25. is

26. a

27. in

28. the

29. likes

30. and

Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one.

31. Trang is going to school by bike.

32. My house is to the right of the bakery.

33. Are there over eight hundred pupils in your school?

34. Huyen goes to school on footevery morning.

35. There are forty-two classrooms in our school.

Rearrange the following words and punctuation marks to complete the sentences.

36. Are these your notebooks?

37. Is Mr. David a driver or an architect?

38. Those are not my shoes.

39. This is a box.

40. Hoa is learning English at the moment.

------------

Để có một kì thi cuối kì 1 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 1 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
3 3.244
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm